51

Klei Yêhôwa Phat Kđi Ƀuôn Ƀaƀilôn

1Snei Yêhôwa lač:
  “Nĕ anei, kâo srăng mčhur angĭn klei bi rai,
   bi kdơ̆ng hŏng ƀuôn Ƀaƀilôn leh anăn phung dôk hlăm čar Kaldê.
  2Kâo srăng tiŏ nao phung tue kơ ƀuôn Ƀaƀilôn,
   digơ̆ srăng hdei ñu leh anăn bi rai čar ñu,
  digơ̆ srăng hriê ngă kơ ñu jŭm gah găn,
   ti hruê ñu mâo klei knap mñai.
  3Đăm brei kahan djă hna ƀêč hna ñu ôh,
   leh anăn đăm brei ñu dôk dơ̆ng hơô ao msei ñu ôh.
  Đăm hơưi pioh ôh phung êkei hlăk ai ñu;
   bi rai hĕ jih jang phung kahan ñu.
  4Diñu srăng êbuh djiê hlăm čar phung Kaldê,
   leh anăn êka tơl djiê hlăm êlan prŏng ñu.
  5Kyuadah Aê Diê Yêhôwa kơ phung kahan amâo hngah lui hĕ ôh
   phung Israel leh anăn phung Yuđa;
  wăt tơdah čar diñu bŏ hŏng klei soh
   ti anăp Pô Doh Jăk Israel.

  6Đuĕ bĕ mơ̆ng ƀuôn Ƀaƀilôn,
   brei grăp čô êran đuĕ bi mtlaih klei hdĭp ñu!
  Đăm rai tuč ôh kyua klei soh gơ̆,
   kyuadah anei jing ênuk Yêhôwa rŭ ênua,
   ñu srăng bi wĭt kơ gơ̆ tui si bruă gơ̆ ngă.
  7 Ƀuôn Ƀaƀilôn jing sa boh kčok mah hlăm kngan Yêhôwa,
   brei jih jang lăn ala kpiê ruă;
  phung găp djuê mnuih mnăm leh kpiê gơ̆,
   kyuanăn phung găp djuê mnuih jing khŏ leh.
  8Bhiâo riâo rit ƀuôn Ƀaƀilôn lĕ leh anăn mčah leh;
   čŏk hia bĕ kơ gơ̆!
  Mă bĕ êa drao kpit bi êđăp gơ̆,
   năng ai gơ̆ dưi hlao.
  9 ‘Hmei čiăng bi hlao ƀuôn Ƀaƀilôn,
   ƀiădah gơ̆ amâo dưi hlao ôh.
  Lui hĕ gơ̆, leh anăn brei drei đuĕ nao grăp čô kơ čar pô;
   kyuadah klei bi kmhal gơ̆ đĭ truh ti adiê,
   ñu đĭ dlông truh kơ biut knam.’
  10‘Yêhôwa bi êdah leh klei drei jing kpă ênô;
   hriê bĕ, brei drei hưn hlăm ƀuôn Siôn
   bruă Yêhôwa Aê Diê drei ngă leh.’

  11Kčur bĕ ƀrăm!
   Djă khil bĕ!
  Yêhôwa bi mčhur leh ai mĭn phung mtao čar Mêdơ,
   kyuadah hdră ñu čiăng ngă jing klei bi rai hĕ ƀuôn Ƀaƀilôn;
  Yêhôwa srăng rŭ ênua,
   ñu srăng rŭ ênua kyua sang yang ñu.
  12Mđĭ čhiăm gru bi kdơ̆ng hŏng mnư̆ ƀuôn Ƀaƀilôn;
   brei phung gak jing ktang,
  mdưm bĕ phung gak,
   kăp ngă kơ diñu;
  kyuadah Yêhôwa mkra hdră leh anăn ngă leh
   klei ñu blŭ djŏ kơ phung dôk hlăm ƀuôn Ƀaƀilôn.
  13 Ih, ơ pô dôk leh giăm lu hnoh êa,
   mdrŏng hŏng ngăn drăp,
  klei knhal tuč kơ ih truh leh,
   truh leh mông arăng srăng bi rai ih.
  14Yêhôwa kơ phung kahan kat asei leh hŏng ñu pô;
   ‘Sĭt nik kâo srăng bi bŏ ih hŏng phung êkei lu msĕ si ktuôp,
   leh anăn digơ̆ srăng ur driâo kyuadah digơ̆ dưi leh hŏng ih.’

  15Yêhôwa yơh mjing leh lăn ala hŏng klei myang ñu,
   ñu bi kjăp leh lăn ala hŏng klei thâo mĭn ñu,
   leh anăn hŏng klei ñu thâo săng ñu lang leh phung adiê.
  16Tơdah ñu grêñ, phung êa hlăm adiê ktơ̆ng,
   ñu brei knam đĭ mơ̆ng knhal lăn ala.
  Ñu mjing kmlă mbĭt hŏng êa hjan,
   leh anăn ñu bi kbiă angĭn mơ̆ng hjiê ñu.
  17Grăp čô êkei jing mluk leh anăn amâo mâo klei thâo săng ôh;
   grăp čô pô tia mah mâo klei hêñ kyua phung rup yang ñu,
  kyuadah phung rup krah ñu amâo sĭt ôh,
   leh anăn amâo mâo êwa ôh hlăm phung rup anăn.
  18Phung rŭp anăn amâo yuôm ôh, sa mta bruă mplư arăng;
   truh ênuk klei bi kmhal diñu, diñu srăng rai tuč.
  19Pô jing Ngăn dưn Y-Yakôp amâo jing msĕ si dŏ anăn ôh,
   kyuadah ñu jing pô mjing jih jang mnơ̆ng,
  găp djuê Israel jing ngăn dưn ñu;
   anăn ñu jing Yêhôwa kơ phung kahan.

  20Ih jing kmŭt leh anăn mnơ̆ng bi blah kâo:
   hŏng ih kâo bi mčah đơ điêt phung găp djuê mnuih,
   hŏng ih kâo bi rai lu ƀuôn ala mtao.
  21Hŏng ih kâo bi mčah đơ điêt aseh wăt mgăt ñu,
   hŏng ih kâo bi mčah đơ điêt êdeh aseh wăt mgăt ñu,
  22hŏng ih kâo bi rai êkei leh anăn mniê,
   hŏng ih kâo bi rai phung êkei mduôn leh anăn phung hlăk ai,
  hŏng ih kâo bi rai phung êkei êdam leh anăn mniê êra hrông,
   23hŏng ih kâo bi rai mgăt biăp wăt biăp ñu,
  hŏng ih kâo bi rai pô ngă hma leh anăn êmô kai hma ñu,
   hŏng ih kâo bi rai phung khua prŏng leh anăn phung khua kahan.”
24“Kâo srăng bi wĭt kơ ƀuôn Ƀaƀilôn leh anăn jih jang phung dôk hlăm čar Kaldê ti anăp ală diih kyua jih jang klei jhat diñu tuôm ngă leh hlăm ƀuôn Siôn,” Yêhôwa lač.
  25“Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng ih, Ơ čư̆ thâo bi rai,”
   Yêhôwa lač, “pô bi rai jih lăn ala;
  kâo srăng yơr kngan kâo ngă kơ ih,
   leh anăn bi klŭng ih mơ̆ng ping čư̆,
   leh anăn mjing ih sa boh čư̆ pui ƀơ̆ng leh.
  26Arăng amâo srăng mă ôh sa klŏ boh tâo mơ̆ng ih čiăng dưm ti kiêng,
   leh anăn kăn mă rei sa klŏ boh tâo čiăng ngă atur,
   ƀiădah ih srăng jing ênguôl nanao hlŏng lar,”


  27“Mđĭ bĕ sa blah čhiăm gru ti dlông lăn čar,
   ayŭ bĕ ki ti krah phung găp djuê mnuih;
  mprăp êmiêt bĕ phung găp djuê mnuih čiăng bi blah hŏng ñu,
   iêu bĕ ƀuôn ala mtao ngă kơ ñu: Ararat, Mini, leh anăn Askênas.
  Mdưm bĕ sa čô khua kahan prŏng bi kdơ̆ng hŏng ñu,
   atăt ba bĕ aseh bi lu msĕ si ktuôp.
  28Mprăp êmiêt bĕ phung găp djuê mnuih čiăng bi blah hŏng ñu,
   phung mtao čar Mêdơ
  mbĭt hŏng phung khua prŏng leh anăn phung khua ñu,
   leh anăn jih jang čar diñu kiă kriê.
  29Lăn ktư̆ yơ̆ng leh anăn kpư̆ mgei,
   kyuadah hdră Yêhôwa mkra čiăng ngă kơ ƀuôn Ƀaƀilôn truh,
  čiăng brei čar Ƀaƀilôn jing ênguôl,
   amâo srăng mâo mnuih dôk tinăn ôh.
  30Phung kahan čar Ƀaƀilôn mdei leh bi blah,
   diñu ăt dôk hlăm kđông kjăp diñu;
  klei ktang diñu luč leh,
   diñu jing leh msĕ si mniê;
  sang diñu arăng čuh hŏng pui,
   giê kal ƀăng jang joh leh.
  31Sa čô hưn êran bi tuôm hŏng pô êran hưn mkăn,
   sa čô pô hưn bi tuôm hŏng pô hưn mkăn
  čiăng hưn kơ mtao Ƀaƀilôn
   kơ ƀuôn ñu arăng mă leh jih;
  32kdrŭn êa anôk arăng găn arăng mă leh,
   anôk trăp arăng čuh leh hŏng pui,
   leh anăn phung kahan huĭ ktư̆ yơ̆ng.”
33Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel lač:
   “Anak Mniê ƀuôn Ƀaƀilôn jing msĕ si anôk arăng prah mdiê
  ti yan arăng juă mdiê;
   ăt dôk knŏng ƀiă leh anăn yan arăng wiă ñu srăng truh.”

  34“Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn hiêk ƀơ̆ng hmei leh,
   ñu juă bi mčah hmei leh;
  ñu mjing hmei sa boh čeh êhŏng,
   ñu lun ƀơ̆ng hmei leh msĕ si sa drei hlô dliê prŏng;
  ñu bi bŏ leh tian ñu hŏng mnơ̆ng jăk siam hmei,
   ñu ô̆ hmei ti tač.”
  35Brei phung dôk hlăm ƀuôn Siôn lač,
   “Brei klei arăng ngă ƀai kơ kâo leh anăn kơ kđeh kâo truh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn,”
  brei phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem lač,
   “Brei êrah kâo lĕ ti dlông phung dôk hlăm čar Kaldê.”
36Kyuanăn snei Yêhôwa lač:
   “Nĕ anei, kâo srăng mgang klei ih
  leh anăn rŭ brei ênua kơ ih.
   Kâo srăng bi khuôt hĕ êa ksĭ ñu,
   leh anăn brei akŏ êa ñu thu.
  37Ƀuôn Ƀaƀilôn srăng jing sa kăm mnơ̆ng rai,
   anôk asâo tan dôk,
  sa mnơ̆ng bi huĭ leh anăn mnơ̆ng arăng djă djik djak,
   amâo mâo mnuih dôk ôh.
  38Diñu srăng gruh mđrăm mbĭt msĕ si êmông gu,
   diñu srăng grêñ msĕ si êđai êmông gu.
  39Êjai diñu đĭ ai čiăng ngă,
   kâo srăng mkra klei huă mnăm prŏng kơ diñu,
  leh anăn brei diñu kpiê ruă
   tơl diñu ur driâo leh anăn tlao,
   leh anăn pĭt nanao, amâo lŏ thâo mdih ôh,” Yêhôwa lač.
  40“Kâo srăng atăt diñu msĕ si êđai biăp trŭn
   kơ anôk arăng koh bi mdjiê,
   msĕ si biăp knô leh anăn bê knô.

  41Hƀơih, arăng mă leh Sêsăk,
   arăng mă leh anôk guh kơang kơ jih lăn ala!
  Hƀơih, ƀuôn Ƀaƀilôn jing leh mnơ̆ng bi huĭ
   ti krah phung găp djuê mnuih!
  42Êa ksĭ lip leh čar Ƀaƀilôn;
   čar anăn guôm leh hŏng êa ksĭ poh yă.
  43Ƀuôn čar Ƀaƀilôn jing leh anôk ênguôl,
   sa boh čar thu leh anăn êhŏng,
  sa boh čar amâo mâo sa čô mnuih dôk ôh,
   leh anăn amâo mâo sa čô anak mnuih hriê găn tinăn ôh.
  44Kâo srăng bi kmhal yang Bel hlăm ƀuôn Ƀaƀilôn,
   leh anăn kplăk mơ̆ng ƀăng êgei ñu ya dŏ ñu lun leh.
  Phung găp djuê mnuih amâo srăng lŏ kkuh mpŭ kơ ñu ôh;
   mnư̆ ƀuôn Ƀaƀilôn klưh leh.

  45Kbiă bĕ mơ̆ng krah ñu, Ơ phung ƀuôn sang kâo!
   êran đuĕ bi mtlaih klei hdĭp diih!
   êran đuĕ mơ̆ng klei Yêhôwa ngêñ hlơr!
  46Đăm brei ai tiê diih dlưh ôh,
   leh anăn đăm huĭ ôh kơ klei arăng hưn hlăm čar,
  tơdah mâo sa klei hưn truh hlăm sa thŭn
   leh anăn hlăm thŭn êdei mâo klei hưn mkăn,
  hưn klei arăng ngă ƀai hlăm čar,
   leh anăn khua kiă kriê bi kdơ̆ng hŏng khua kiă kriê mkăn.
  47Kyuadah sĭt nik ênuk srăng truh
   tơdah kâo bi kmhal rup yang ƀuôn Ƀaƀilôn;
  arăng srăng bi hêñ jih čar ñu,
   leh anăn jih jang phung dôk hlăm ñu srăng êbuh djiê.
  48 Hlăk anăn phung adiê leh anăn lăn ala, leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm diñu
   srăng mmuñ klei hơ̆k mơak kyua ƀuôn Ƀaƀilôn;
  kyuadah phung bi rai mơ̆ng dưr
   srăng hriê ngă kơ ƀuôn Ƀaƀilôn,”

  49 “Ƀuôn Ƀaƀilôn srăng lĕ kyua Israel djiê leh,
   msĕ si phung djiê tar ƀar lăn ala êbuh leh kyua Ƀaƀilôn.

  50Phung diih tlaih leh mơ̆ng đao gưm
   đuĕ bĕ, đăm lŏ dôk ôh!
  Hdơr bĕ kơ Yêhôwa hlăm čar kbưi,
   leh anăn lŏ mĭn bĕ kơ ƀuôn Yêrusalem.”

  51Arăng bi hêñ drei leh,
   kyuadah drei hmư̆ leh klei arăng ƀuah;
  klei hêñ guôm leh ƀô̆ mta drei,
   kyuadah phung tue mŭt leh hlăm anôk doh jăk sang Yêhôwa.
  52“Ƀiădah hruê srăng truh,” Yêhôwa lač,
   “tơdah kâo srăng phat kđi rup yang ñu,
   phung êka srăng krao tar ƀar čar ñu.
  53Wăt tơdah ƀuôn Ƀaƀilôn srăng đĭ truh kơ adiê,
   leh anăn wăt tơdah ñu srăng bi kjăp kđông ti anôk dlông dưn,
   ăt phung bi rai kbiă hriê mơ̆ng kâo srăng truh kơ ñu,” Yêhôwa lač.

  54“Hmư̆ bĕ! Mâo klei ur mơ̆ng ƀuôn Ƀaƀilôn!
   Ênai klei bi rai prŏng mơ̆ng čar phung Kaldê!
  55Kyuadah Yêhôwa dôk bi rai ƀuôn Ƀaƀilôn,
   leh anăn brei asăp ktang ñu dôk kriêp.
  Phung bi rai driâo msĕ si ênai êa prŏng,
   arăng hmư̆ asăp diñu ur kraih;
  56kyuadah pô bi rai hriê ngă leh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn;
   arăng mă leh phung kahan ñu,
  hna diñu joh leh lu kdrêč;
   kyuadah Yêhôwa jing Aê Diê bi wĭt klei djŏ tui si bruă arăng ngă,
   sĭt nik ñu srăng bi wĭt ênŭm.
  57Kâo srăng brei phung khua leh anăn phung thâo mĭn ñu kpiê ruă,
   wăt phung khua prŏng, phung khua kiă kriê, leh anăn phung kahan ñu msĕ mơh.
  Diñu srăng pĭt nanao, amâo lŏ thâo mdih ôh,”
   Mtao pô mâo anăn jing Yêhôwa kơ phung kahan, lač.

58Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač:
   “Mnư̆ kpal ƀuôn Ƀaƀilôn arăng srăng bi klưh truh ti lăn,
  leh anăn arăng srăng čuh ƀăng jang ñu hŏng pui.
   Phung ƀuôn sang mă bruă hơăi mang,
   leh anăn phung găp djuê mnuih bi êmăn diñu pô knŏng pioh kơ pui.”
59Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi mtă kơ Y-Sêraya anak êkei Y-Nêria čô Y-Mahseya tơdah ñu nao mbĭt hŏng Y-Sêdêkia mtao čar Yuđa kơ ƀuôn Ƀaƀilôn hlăm thŭn tal pă ênuk ñu kiă kriê. Y-Sêraya jing pô kiă adŭ sang. 60Y-Yêrêmi čih hlăm sa pŏk hdruôm hră klĭt jih jang klei jhat srăng truh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn, jih klei blŭ anei gơ̆ čih leh djŏ kơ ƀuôn Ƀaƀilôn. 61Y-Yêrêmi lač kơ Y-Sêraya: “Tơdah ih truh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn, brei ih dlăng hŏng klei kraih jih klei blŭ anei, 62leh anăn lač, ‘Ơ Yêhôwa, ih blŭ leh kơ ih srăng bi rai hĕ anôk anei, snăn amâo mâo sa mnơ̆ng srăng dôk hlăm ñu ôh, kăn mâo mnuih, kăn mâo hlô mnơ̆ng rei, leh anăn ñu srăng jing ênguôl nanao hlŏng lar.’ 63 Tơdah jih leh ih dlăng hdruôm hră anei, kă sa klŏ boh tâo kơ gơ̆, leh anăn dlăm gơ̆ ti krah êa krông Ơprat. 64Leh anăn lač, ‘Msĕ snăn mơh ƀuôn Ƀaƀilôn srăng kram, amâo srăng lŏ đĭ ôh, kyua klei jhat kâo srăng bi truh kơ ñu. Leh anăn phung ƀuôn sang ñu srăng lĕ buh.’ ”
   Dŭm anăn yơh klei Y-Yêrêmi blŭ.