44

Yelemi hais tej kev puam tsuaj

1Yawmsaub hais lus tuaj rau Yelemi ntsig txog cov Yudai sawvdaws hauv Iyi tebchaws, uas nyob hauv lub moos Midoo thiab Thapahe thiab Meefi thiab hauv tebchaws Palau, hais tias, 2“Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, Nej twb pom tej xwm txheej phem uas kuv tso los rau hauv Yeluxalees thiab tej moos hauv Yuda huvsi. Saib maj, niaj hnub nimno tej moos ntawd nyob do cuas cia tsis muaj leejtwg nyob hauv li. 3Twb yog vim tej kev phem uas lawv ua zes ua rau kuv chim, yog qhov uas lawv mus hlawv xyab thiab ua koom tu luag tej dab uas lawv tsis tau paub dua li, tsis hais lawv lossis nej thiab nej tej poj koob yawm txwv. 4Tiamsis kuv twb tso kuv cov tub qhe uas yog cov xibhwb cev kuv lus sawvdaws tuaj rau nej tsis tu ncua hais tias, ‘Nej tsis txhob ua tej kev qias vuab tsuab no uas kuv ntxub.’ 5Tiamsis lawv tsis mloog, lawv tsis tig ntsej mloog es tig hlo ntawm tej kev phem thiab tseg tsis txhob hlawv xyab rau luag tej dab. 6Vim li no kuv thiaj nchuav kuv txojkev chim kev npau taws los rau hauv Yuda tej moos thiab hauv tej kev hauv lub nroog Yeluxalees, mas tej moos ntawd thiaj raug muab tso tseg nyob do cuas yam li niaj hnub nimno. 7Mas nimno Vajtswv Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, uas yog Yixayee tus Vajtswv, hais li no tias, Ua cas nej ua tej kev phem loj no rau nej ris? Nej txiav tej pojniam txivneej tej menyuam yaus thiab menyuam mos tawm hauv Yuda nej thiaj tsis tshuav neeg nyob li. 8Ua cas nej txhais tes yuav ua tej uas zes ua rau kuv chim? Yog qhov uas nej hlawv xyab rau luag tej dab hauv Iyi tebchaws uas nej los nyob no, nej thiaj raug muab txiav pov tseg thiab ua lo lus tsawm foom thiab yuav raug ib tsoom tebchaws huvsi hauv ntiajteb thuam luag. 9Nej tsis nco qab tej kev phem uas nej tej poj koob yawm txwv ua, thiab tej kev phem uas Yuda tej vajntxwv ua thiab lawv cov pojniam ua, thiab tej kev phem uas nej thiab nej tej pojniam ua, hauv Yuda tebchaws thiab hauv tej kev hauv Yeluxalees lawm lov? 10Txawm yog niaj hnub nimno los lawv tsis txo hwjchim, thiab tsis hwm tsis ntshai kuv, thiab tsis ua raws li kuv txoj kevcai thiab kuv tej kab ke uas kuv qhia rau nej thiab nej tej poj koob yawm txwv.
11“Vim li no, Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Saib maj, kuv yuav tsom ntsoov coj xwm txheej phem los raug nej, thiab yuav txiav Yuda pov tseg huvsi. 12Kuv yuav muab cov Yuda uas tseem tshuav nyob yog cov uas tau npaj siab mus nyob rau hauv Iyi tebchaws, mas lawv yuav raug puam tsuaj tag huvsi. Lawv yuav ntog tag hauv Iyi tebchaws, lawv yuav raug hniav ntaj thiab kev tshaib nqhis puam tsuaj tag. Txij tus me kawg txog tus loj kawg lawv yuav tuag hniav ntaj thiab tuag tshaib tuag nqhis. Luag yuav tuav lawv lub npe tsawm foom, lawv yuav ua chaw rau luag ceeb thiab ntshai, thiab lawv yuav ua lo lus tsawm foom thiab lawv yuav raug luag thuam luag. 13Kuv yuav rau txim rau lawv cov uas mus nyob hauv Iyi tebchaws ib yam li kuv xuas ntaj xuas kev tshaib nqhis thiab mob kis rau txim rau Yeluxalees, 14ua rau cov neeg Yuda uas tseem tshuav nyob uas tuaj nyob hauv Iyi tebchaws yuav tsis dim ib tug li thiab tsis tshuav uas yuav rov mus nyob hauv Yuda tebchaws, yog lub chaw uas lawv xav rov mus nyob. Tiamsis lawv tsis tau rov mus li, tsuas yog qee leej uas khiav mus cawm siav xwb.”
15Mas cov txivneej sawvdaws uas paub hais tias nws pojniam tau hlawv xyab rau luag tej dab, thiab tej pojniam uas sawv ua ke coob coob ntawd, yog sawvdaws uas nyob hauv Palau hauv Iyi tebchaws, teb Yelemi tias, 16“Tej lus uas koj tuav Yawmsaub lub npe hais rau peb, peb tsis mloog. 17Peb yuav ua txhua yam raws li peb yeem lus cia, yog hlawv xyab xyeem rau tus dab poj vaj saum ntuj thiab hliv cawv xyeem rau nws raws li uas peb txeev ua, uas yog peb thiab peb tej poj koob yawm txwv thiab peb tej vajntxwv thiab cov thawj ua rau hauv Yuda tej moos thiab tej kev hauv Yeluxalees. Thaum peb ua li ntawd peb muaj zaub mov noj txaus thiab noj qab nyob zoo thiab tsis pom ib yam xwm txheej phem li. 18Tiamsis txij thaum peb tseg tsis hlawv xyab rau tus dab poj vaj saum ntuj thiab tsis hliv cawv xyeem rau nws peb txawm pluag txhua yam thiab raug kev puam tsuaj ntawm hniav ntaj thiab kev tshaib nqhis.” 19Cov pojniam hais tias, “Thaum peb hlawv xyab rau tus dab poj vaj saum ntuj thiab hliv cawv xyeem rau nws, qhov uas peb ua lub ncuav zoo li dab poj vaj saum ntuj xyeem thiab hliv cawv xyeem rau nws ntawd, peb cov txiv tsis pom zoo lov?”
20Mas Yelemi hais rau cov pojniam txivneej sawvdaws uas teb nws, hais tias, 21“Tej xyab uas nej hlawv hauv Yuda tej moos thiab tej kev hauv Yeluxalees tsis hais nej thiab nej tej poj koob yawm txwv thiab nej tej vajntxwv thiab nej cov thawj thiab tej pejxeem, Yawmsaub tsis tau muab cim cia lov? Nws nco tsis txog lov? 22Yawmsaub thev tsis taus nej tej kev phem kev qias vuab tsuab uas nej ua ntawd ntxiv mus lawm. Vim li no nej lub tebchaws thiaj raug muab tso tseg nyob do cuas thiab ua lub chaw uas tsawm foom, tsis muaj neeg nyob yam li niaj hnub nimno. 23Vim yog nej hlawv xyab thiab vim yog nej ua txhaum rau Yawmsaub thiab tsis mloog Yawmsaub tej lus thiab tsis ua raws nws txoj kevcai thiab nws tej kab ke thiab nws tej lus qhia, tej xwm txheej phem no thiaj raug nej yam li niaj hnub nimno.”
24Yelemi hais rau cov neeg huvsi thiab cov pojniam huvsi tias, “Nej cov neeg Yuda uas nyob hauv Iyi tebchaws sawvdaws, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 25Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, Nej thiab nej tej pojniam tau hais ntawm nej lub qhov ncauj ntag thiab nej txhais tes tau ua kom tiav, raws li nej tau hais tias, ‘Peb yuav ua tej uas peb tau yeem lus cia tiag tiag li, peb yuav hlawv xyab rau dab poj vaj saum ntuj thiab hliv cawv xyeem rau nws.’ Nej cia li tuav rawv tej uas nej yeem lus tseg thiab pauj tej uas nej yeem lus maj.
26“Vim li no, cov neeg Yuda uas nyob hauv Iyi tebchaws sawvdaws 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus. Yawmsaub hais tias, ‘Saib maj, kuv tuav kuv lub npe uas loj kawg cog lus khov kho tseg tias cov neeg Yuda uas nyob hauv Iyi tebchaws tsis hais nyob qhovtwg tsis muaj ib lub qhov ncauj twg yuav tuav kuv lub npe twv tias, “Muaj Vajtswv Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom.” 27Saib maj, kuv ntsia ntsoov lawv rau qhov phem tsis yog ntsia rau qhov zoo. Cov neeg Yuda uas nyob hauv Iyi tebchaws sawvdaws yuav raug hniav ntaj thiab kev tshaib nqhis puam tsuaj tag mus txog thaum lawv suaj kaum kiag. 28Thiab cov uas khiav dim hniav ntaj yuav khiav hauv Iyi tebchaws mus rau Yuda tebchaws muaj tsawg kawg, thiab cov Yuda uas tshuav nyob huvsi uas khiav los nyob hauv Iyi tebchaws yuav paub tias leejtwg tej lus tseeb, yog lawv li tseeb los yog kuv li tseeb.’ 29Yawmsaub hais tias, ‘No yog tej txujci uas yuav qhia rau nej paub tias kuv yuav rau txim rau nej hauv lub chaw no, kom nej thiaj paub tias kuv tej lus uas hais kev puam tsuaj rau nej yeej muaj tseeb.’ 30Yawmsaub hais li no tias, ‘Kuv yuav muab Iyi tus vajntxwv Falau Haufa rau hauv nws cov yeeb ncuab txhais tes thiab muab rau hauv cov uas nrhiav txov nws txojsia txhais tes, ib yam li uas kuv muab Yuda tus vajntxwv Xedekhiya rau hauv vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo txhais tes, uas yog nws tus yeeb ncuab thiab nrhiav txov nws txojsia.’ ”