51

Yawmsaub rau txim rau Npanpiloo

  1Yawmsaub hais li no tias, “Kuv yuav tshoov
   ib tug uas ua kev puam tsuaj lub siab
  kuas tawm tsam Npanpiloo,
   thiab tawm tsam cov neeg Kheedia.
  2Thiab yuav xa cov uas txawj ntxuaj
   mus rau Npanpiloo,
   mas lawv yuav ntxuaj nws.
  Lawv yuav tsis tseg ib yam dabtsi
   nyob hauv lub tebchaws
  rau thaum uas lawv vij txhua fab tuaj,
   yog hnub uas raug txom nyem ceeblaj.
  3Tsis txhob tseev cov uas txawj tua hneev
   nta tau hneev,
  tsis txhob tseev lawv hnav tau
   lub tsho hlau sawv li.
  Tsis txhob tseg nws tej tub hluas siav li,
   cia li muab nws tej tub rog coob coob
   ua puam tsuaj huvsi.
  4Lawv yuav raug muab tua tuag tag
   rau hauv Kheedia tebchaws,
   thiab raug mob hauv nws tej kev.
  5Rau qhov Yixayee thiab Yuda tus Vajtswv
   uas yog Yawmsaub muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tsis tau tso lawv tseg,
  txawm yog lawv lub tebchaws
   muaj kev txhaum txim puv nkaus
   rau Yixayee tus Vajtswv uas dawb huv kuj xij.

  6“Cia li khiav tawm hauv nruab nrab Npanpiloo,
   cia txhua tus huas siav dim.
  Tsis txhob raug tua
   rau thaum rau txim rau nws,
  rau qhov no yog lub sijhawm
   uas Yawmsaub ua pauj,
  yog Yawmsaub ua pauj rau nws
   raws li tsim nyog pauj.
  7Npanpiloo twb txeev ua lub khob kub
   uas nyob hauv Yawmsaub txhais tes,
   ua rau lub ntiajteb huvsi qaug cawv,
  thiab tej tebchaws tau haus
   nws tej cawv txiv hmab,
  mas tej tebchaws thiaj qaug cawv tag
   tsis meej pem.
  8Ib pliag ntshis xwb Npanpiloo
   twb vau pes hlo tawg tag.
   Cia li quaj nyiav nws.
  Cia li muab tshuaj kho nws tej mob,
   tej zaum yuav kho tau nws zoo kaj.
  9‘Peb xav kho kom Npanpiloo zoo,
   tiamsis nws tsis zoo.
  Cia li muab nws tso tseg,
   peb cia li mus,
   nyias mus rau nyias lub tebchaws,
  vim qhov uas txiav txim rau nws
   loj nce mus nto ntuj,
   thiab raug muab tsa mus txog ntua qab ntuj.
  10Yawmsaub tsa peb txojcai lawm.
  Cia li los,
   cia peb piav Yawmsaub
  uas yog peb tus Vajtswv tej haujlwm
   rau hauv Xi‑oo.’

  11“Cia li hov rab xub vos
   thiab tuav rawv daim hlau tiv thaiv.
  Yawmsaub tshoov Midia tej vajntxwv lub siab,
   vim nws twb npaj siab
   yuav ua rau Npanpiloo puam tsuaj.
  No yog qhov uas Yawmsaub ua pauj,
   yog ua pauj nws lub tuam tsev.
  12Cia li tsa chij ua rog rau lub loog Npanpiloo.
   Cia li tso neeg zov zoo zoo,
  thiab tsa cov uas faj xwm,
   thiab npaj cov uas mus zov kev tos,
  rau qhov Yawmsaub twb npaj tseg
   thiab ua kom tiav raws li nws tau hais tseg
   txog cov neeg hauv Npanpiloo.
  13Koj tus uas nyob ntawm ntau tus dej
   thiab muaj nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam
   ntau kawg 'e,
  koj lub caij kawg los txog lawm,
   txoj hlua uas ntsuas koj txojsia
   twb muab txiav tu nrho lawm.
  14Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tau tuav nws lub npe cog lus khov kho.
  Kuv yeej yuav coj neeg tuaj
   puv nkaus lub tebchaws,
   coob yam nkaus li tej kooj txig,
  mas lawv yuav tsa lub suab qw
   uas kov yeej koj.

  15“Nws yog tus uas siv nws lub hwjchim tsim lub ntiajteb,
   thiab siv nws lub tswvyim tsim tsa lub qab ntuj,
   thiab siv nws txojkev txawj ntse nthuav lub ntuj.
  16Thaum nws tsa nws lub suab hu,
   tej dej saum nruab ntug nrov vig voog,
   thiab nws ua huab sawv tim qab ntuj kawg tuaj.
  Nws ua xob laim rau thaum nag los,
   thiab coj cua tawm hauv nws tej txhab cua los.
  17Txhua tus neeg tsis thoob tsib
   thiab tsis paub qabhau.
  Txhua tus Kws ntaus kub yuav txaj muag
   vim tej dab mlom uas nws ua,
  rau qhov nws tej dab mlom yog cuav
   thiab tsis txawj ua pa kiag li.
  18Tej dab mlom ntawd tsis muaj qabhau kiag li,
   yog tej uas ntxim thuam luag.
  Thaum txog sijhawm teem txim,
   tej ntawd yuav puam tsuaj tag.
  19Tus uas yog Yakhauj li Vajtswv
   tsis thooj li tej dab mlom ntawd,
  rau qhov nws yog tus uas tsim txhua yam,
   thiab haiv neeg Yixayee
   yog nws qub txeeg qub teg,
  nws lub npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

  20“Npanpiloo, koj yog kuv rab qws
   thiab yog kuv tej cuab yeej ua rog,
  kuv siv koj tsoo tej tebchaws
   tawg ua tej dwb daim,
   kuv siv koj ua rau tej tebchaws puam tsuaj tag.
  21Kuv siv koj tsoo tej nees
   thiab cov uas caij nees tawg ua tej dwb daim,
  kuv siv koj tsoo tej tsheb ua rog
   thiab cov uas tsav tsheb tawg ua tej dwb daim.
  22Kuv siv koj tsoo tej pojniam txivneej
   tawg ua tej dwb daim,
  kuv siv koj tsoo tej poj koob yawm txwv
   thiab tej hluas tawg ua tej dwb daim,
  kuv siv koj tsoo tej tub hluas ntxhais hluas
   tawg ua tej dwb daim.
  23Kuv siv koj tsoo cov uas yug yaj
   thiab lawv pab yaj tawg ua tej dwb daim,
  kuv siv koj tsoo cov uas ua teb
   thiab lawv tej nkawm nyuj tawg ua tej dwb daim,
  kuv siv koj tsoo cov thawj hauv tej moos
   thiab cov tim xyoob tawg ua tej dwb daim.
24“Kuv yuav ua pauj rau Npanpiloo thiab cov neeg hauv Kheedia sawvdaws tab meeg koj pom ntsoov, ua pauj rau tej kev phem huvsi uas lawv ua hauv Xi‑oo.” Yawmsaub hais li no ntag.

  25Yawmsaub hais tias,
   “Lub roob uas ua kom puam tsuaj 'e,
  koj yog lub roob uas ua kom thoob ntiajteb
   puam tsuaj, kuv tawm tsam koj.
  Kuv yuav tsa kuv txhais tes tawm tsam koj,
   thiab muab koj dov saum tsua los,
   thiab muab koj ua lub roob uas kub hnyiab tag.
  26Luag yuav tsis muab koj tej pob zeb ib lub twg
   coj mus ua lub thawj ntawm kaum tsev,
   thiab tsis coj mus tiag taw ua tsev
  tiamsis koj yuav ua lub chaw uas muab tso tseg
   nyob do cuas mus ib txhis.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  27“Cia li tsa chij ua rog rau hauv ntiajteb,
   cia li tshuab raj kub yaj rau hauv tej tebchaws,
  cia li npaj tej tebchaws tuaj ua rog rau nws,
   cia li hu tebchaws Alalab thiab tebchaws Mini
   thiab tebchaws Akhena tuaj ua rog rau nws.
  Cia li tsa ib tug thawj rog mus tawm tsam nws,
   cia li coj tej nees tuaj coob yam nkaus li
   kooj txig ua npoj ntws.
  28Cia li npaj tej tebchaws tuaj ua rog rau nws,
   yog npaj cov Midia tej vajntxwv
  thiab cov thawj thiab tej tim xyoob,
   thiab txhua lub tebchaws uas zwm rau Midia.
  29Lub tebchaws ntseeg nkaws
   mob ntswj ib ce pes yos,
  rau qhov Yawmsaub yeej yuav ua
   raws li nws npaj tseg rau Npanpiloo,
  yuav ua rau Npanpiloo nyob do cuas
   tsis muaj neeg nyob hauv kiag li.
  30Npanpiloo tej tub rog twb tso tes tag lawm,
   lawv lam nyob hauv lawv tej chaw ruaj khov xwb.
  Lawv twb qaug zog tag lawm,
   lawv zoo li pojniam xwb.
  Tej vaj tse hauv Npanpiloo tabtom kub hnyiab,
   tej las rooj kuj lov tag.
  31Ib tug dhia tuaj tag los ib tug dhia tuaj thiab,
   ib tug tshaj xo tuaj tag los ib tug tuaj thiab,
  yog tuaj hais rau vajntxwv Npanpiloo tias
   nws lub nroog twb raug luag txeeb tag nrho lawm.
  32Lub chaw hla dej luag twb txeeb tau lawm,
   lub chaw faj xwm kub hnyiab tag,
   thiab tej tub rog kuj ntshai ras zom zaws.”
  33Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias,
  “Npanpiloo tus ntxhais zoo yam nkaus li
   lub tshav ntaus qoob rau thaum luag tuaj tsuj.
   Ib pliag xwb twb yuav txog lub sijhawm hlais.

  34“Vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo
   twb noj kuv lawm,
   nws muab kuv tsuam lawm,
  nws ua rau kuv zoo li
   lub tais uas nyob khoom xwb,
   nws muab kuv nqos kiag zoo li zaj nqos lawm,
  nws muab kuv tej qhov txhia chaw uas qab
   noj puv nkaus nws lub plab,
   thiab nws muab kuv ntuav tawm mus.”
  35Cia tus uas nyob hauv Xi‑oo hais tias
   “Cia txojkev ua limhiam ntais ntuj
   uas ua rau kuv thiab kuv tej kwvtij
  rov poob rau saum Npanpiloo.”
   Cia Yeluxalees hais tias,
   “Kuv cov ntshav cia cov Kheedia ris.”
  36Vim li no Yawmsaub hais li no tias,
   “Kuv yuav hais koj tshaj plaub
   thiab sawv koj chaw ua pauj.
  Kuv yuav ua rau nws lub hiavtxwv qhuav
   thiab ua rau nws tej hauv dej saus.
  37Mas Npanpiloo yuav pob ua tej niag pawg cia,
   ua chaw rau hma nkaum,
  ua lub chaw uas luag ceeb thiab ntshai,
   thiab ua rau luag thuam,
   tsis muaj neeg nyob hauv li.
  38Lawv yuav ua ke nyooj laws li tsov ntxhuav,
   lawv yuav quaj mluj mlom li
   tej menyuam tsov ntxhuav.
  39Thaum uas lawv ua nyaum heev
   kuv yuav npaj ib pluag noj haus rau lawv
   ua kom lawv qaug cawv ua lom vab vab,
  mus txog thaum lawv tsis meej pem
   thiab pw tsaug zog mus ib txhis tsis xeev li.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  40“Kuv yuav coj lawv los tua
   yam li tua menyuam yaj
   thiab tua tej txiv yaj txiv tshis.

  41“Npanpiloo raug txeeb lawm lauj,
   lub nroog uas thoob ntiajteb qhuas
   raug ntes lawm lauj!
  Npanpiloo tau ua lub chaw
   uas ib tsoom tebchaws
   ceeb thiab ntshai lawm lauj!
  42Dej hiavtxwv nphau tuaj nyab Npanpiloo,
   tej niag nthwv dej nrov voog tuaj
   npog nkaus nws.
  43Nws tej moos ua chaw rau luag ceeb thiab ntshai,
   thiab ua lub tebchaws qhuav nkig nkuav
  thiab ua ntuj nrag teb do,
   ua lub tebchaws uas tsis muaj neeg nyob li,
   thiab tsis muaj leejtwg hla hauv mus li.
  44Kuv yuav rau txim rau tus dab Npee hauv Npanpiloo,
   thiab ua rau nws ntuav tej uas nws nqos lawm
   tawm hauv lub ncauj los.
  Tej tebchaws yuav tsis mus
   nrhiav nws nchuav nthwv lawm.
   Npanpiloo tej ntsa loog pob tag lawm lauj!

  45“Kuv cov neeg, cia li tawm hauv nws mus.
   Cia txhua tus huas kom dim txojsia
   ntawm qhov uas Yawmsaub npau taws heev.
  46Nej tsis txhob poob siab
   thiab tsis txhob ntshai tej xov
   uas hnov hauv lub tebchaws ntawd.
  Muaj xov tuaj xyoo tag
   los tseem tuaj xyoo thiab,
  yog xov hais txog kev ua limhiam ntais ntuj
   hauv lub tebchaws,
  thiab ib tug thawj
   kuj tawm tsam rau ib tug thawj.
  47Vim li no, saib maj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
   mas kuv yuav rau txim rau Npanpiloo tej dab mlom.
  Nws lub tebchaws huvsi yuav raug txaj muag,
   thiab nws cov neeg uas raug tua yuav ntog tag
   rau hauv nruab nrab nws lub tebchaws.
  48Mas lub ntuj thiab lub ntiajteb
   thiab txhua yam uas nyob hauv
   yuav qw zoo siab xyiv fab txog Npanpiloo,
  vim tus uas ua kom puam tsuaj yuav tuaj
   sab qaum teb ped tuaj tawm tsam nws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  49“Npanpiloo yuav tsum ntog tuag tag
   vim yog nws tua cov Yixayee,
  ib yam li Npanpiloo ua rau ib tsoom neeg
   thoob ntiajteb ntog tuag tag.

  50“Nej cov uas dim hniav ntaj,
   cia li mus tsis txhob nyob twjywm tos.
  Txawm yog nej nyob deb
   los cia li nco txog Yawmsaub,
  thiab cia Yeluxalees los nyob
   hauv nej lub siab.”
  51“Peb tau txaj muag,
   vim yog peb hnov tej lus uas thuam peb.
  Kev poob koob npog nkaus
   peb lub ntsej muag tag,
  vim lwm haiv neeg tau nkag rau hauv
   Yawmsaub lub tuam tsev tej chav uas dawb huv.”

  52Yawmsaub hais tias, “Vim li no, saib maj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
   mas kuv yuav rau txim rau nws tej dab mlom,
  thiab cov uas raug mob raug to
   yuav quaj ntsaj thoob nws lub tebchaws.
  53Txawm yog Npanpiloo nce mus txog saum ntuj,
   thiab ua tau nws lub chaw tiv thaiv
   siab siab uas ruaj khov,
  los cov uas ua kom puam tsuaj
   yuav tuaj ntawm kuv mus tawm tsam nws.”
   Yawmsaub hais li no ntag.

  54“Mloog saib, muaj suab quaj qw
   hauv Npanpiloo tuaj,
  muaj suab puam tsuaj loj nrov
   hauv cov Kheedia lub tebchaws tuaj.
  55Yawmsaub tabtom ua rau
   Npanpiloo piam tag,
  thiab ua rau nws lub suab
   uas nrov heev ntsiag to mus.
  Tej tub rog tuaj nrov vig voog
   yam li tej niag nthwv dej uas loj heev,
   lawv tsa suab qw nrov heev,
  56rau qhov tus uas ua kom puam tsuaj
   twb tuaj tawm tsam Npanpiloo.
  Nws tej tub rog luag twb ntes tau tag lawm,
   nws tej hneev kuj raug muab lov
   ua tej ywb yav tag lawm,
  vim Yawmsaub yog Vajtswv uas ua pauj,
   nws yeej ua pauj tiag tiag li.
  57Kuv yuav ua rau nws cov thawj
   thiab nws cov neeg txawj ntse,
  thiab cov thawj hauv tej moos
   thiab nws cov thawj rog
   thiab nws tej tub rog qaug cawv tag.
  Lawv yuav pw tsaug zog
   mus ib txhis tsis xeev li.”
  Tus vajntxwv uas npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no ntag.

  58Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no tias,
  “Npanpiloo tej ntsa loog uas tuab heev
   yuav raug muab rhuav pob tag ti nkaus npoo av,
  thiab nws tej rooj loog uas siab siab
   yuav raug muab hlawv kub hnyiab tag.
  Tej pejxeem ua tej haujlwm hnyav
   do tsis muaj qabhau,
  thiab tej tebchaws ua haujlwm khwv txog siav
   kom raug muab hlawv pov tseg xwb.”

59Tej lus no yog tej uas Yelemi uas ua xibhwb cev Vajtswv lus muab rau Xelaya rau thaum Xelaya nrog Yuda tus vajntxwv Xedekhiya mus rau Npanpiloo, yog xyoo plaub uas Xedekhiya ua vajntxwv kav. Xelaya yog Neliya tus tub, yog Maxeya tus xeeb ntxwv, nws yog tus thawj tub rog uas npaj chaw rau lawv so taug kev. 60Yelemi sau tej kev xwm txheej phem huvsi uas yuav raug Npanpiloo rau hauv ntawv, yog tej lus sau cia uas hais txog Npanpiloo no huvsi. 61Mas Yelemi hais rau Xelaya tias, “Thaum koj mus txog Npanpiloo lawm, koj yuav tsum nyeem tej lus no huvsi nav, 62thiab hais tias, ‘Au Yawmsaub, koj tau hais txog lub chaw no tias koj yuav muab rhuav pov tseg, kom thiaj tsis muaj ib yam dabtsi nyob hauv li, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu, mas yuav nyob do cuas cia mus ib txhis.’ 63Thaum koj nyeem phau ntawv no tag, cia li muab ib lub pob zeb khi rau phau ntawv, es muab pov rau hauv nruab nrab tus dej Yufeti, 64thiab hais tias, ‘Npanpiloo yuav tog rau hauv ib yam li no tsis ntab los li, vim yog tej xwm txheej phem uas kuv yuav coj los raug nws.’ ”
 Yelemi tej lus tag li no lawm.