7

Klei Soh Y-Akan

1Ƀiădah phung ƀuôn sang Israel amâo ngă tui si klei mtă djŏ kơ mnơ̆ng pioh brei leh kơ Yêhôwa; kyuadah Y-Akan anak êkei Y-Karmi, čô Y-Sapdi, čĕ Y-Sêra, mơ̆ng găp djuê Yuđa mă đa đa mnơ̆ng anăn. Snăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung ƀuôn sang Israel.
2Y-Yôsuê tiŏ nao phung êkei mơ̆ng ƀuôn Yêrikô kơ ƀuôn Ahi, giăm ƀuôn Bet-Awen ti ngŏ ƀuôn Bêthel, lač kơ diñu, “Đĭ nao bĕ, duah ksiêm čar.” Phung êkei anăn đĭ nao leh anăn duah ksiêm ƀuôn Ahi. 3Diñu lŏ wĭt kơ Y-Yôsuê leh anăn lač kơ gơ̆, “Đăm brei jih jang ƀuôn sang đĭ nao ôh, ƀiădah brei dua amâodah tlâo êbâo čô êkei đĭ nao bi blah hŏng ƀuôn Ahi. Đăm brei jih jang ƀuôn sang nao ngă ôh, kyuadah digơ̆ ƀiă.” 4Snăn hlăm brô tlâo êbâo čô mơ̆ng phung ƀuôn sang đĭ nao; ƀiădah diñu đuĕ ti anăp phung êkei ƀuôn Ahi. 5Phung êkei ƀuôn Ahi bi mdjiê hlăm brô tlâo pluh năm čô êkei hlăm phung diñu, leh anăn tiŏ diñu mơ̆ng ƀăng jang ƀuôn truh kơ Sêbarim, leh anăn bi mdjiê diñu ti anôk diñu trŭn čư̆. Ai tiê phung ƀuôn sang dlưh leh anăn lik jing msĕ si êa.
6Y-Yôsuê hiêk čhiăm ao ñu leh anăn kŭp ƀô̆ ti lăn ti anăp hip Yêhôwa tơl tlam, ñu leh anăn phung khua mduôn Israel. Diñu ƀui ƀruih lăn ti boh kŏ diñu. 7Y-Yôsuê lač, “Hbơih, Ơ Khua Yang Aê Diê, si ngă ih atăt hĕ phung ƀuôn sang anei brei găn êa krông Yurdan, čiăng jao hmei hlăm kngan phung Amôrit bi rai hmei? Jăk hĭn hmei dôk nah dih êa krông Yurdan! 8Ơ Yêhôwa, ya kâo dưi lač kyuadah phung Israel wir leh rŏng ti anăp phung roh diñu! 9Kyuadah phung Kanaan leh anăn jih jang phung dôk hlăm čar anăn srăng hmư̆ kơ klei anei, diñu srăng wang hmei, leh anăn lăm hĕ anăn hmei mơ̆ng lăn ala. Leh anăn ya ih srăng ngă kyua anăn prŏng ih?”
10Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, “Kgŭ bĕ ih. Si ngă ih kŭp ƀô̆ ti lăn msĕ snăn? 11Israel ngă soh leh; diñu gao leh klei bi mguôp kâo mtă leh kơ diñu; diñu mă leh đa đa mnơ̆ng arăng pioh brei kơ kâo; diñu tlĕ leh anăn luar, leh anăn pioh mnơ̆ng anăn mbĭt hŏng dŏ diñu pô. 12Kyuanăn phung ƀuôn sang Israel amâo dưi bi kdơ̆ng hŏng phung roh diñu ôh. Diñu wir rŏng leh ti anăp phung roh diñu, kyuadah diñu jing hĕ leh mnơ̆ng arăng tăm pah. Kâo amâo srăng lŏ dôk mbĭt hŏng diih ôh, knŏng tơdah diih bi rai hĕ mnơ̆ng arăng tăm pah anăn mơ̆ng ti krah diih. 13Kgŭ bĕ, bi doh bĕ phung ƀuôn sang leh anăn lač, ‘Bi doh bĕ diih pô kơ hruê mgi; kyuadah snei klei Yêhôwa Aê Diê Israel lač, “Ơ Israel, mâo ti krah ih mnơ̆ng arăng tăm pah. Ih amâo dưi bi kdơ̆ng hŏng phung roh ih ôh tơl diih mă hĕ mnơ̆ng arăng tăm pah anăn mơ̆ng ti krah diih.” 14Snăn ti aguah, brei diih hriê giăm kơ sang čhiăm kâo tui si găp djuê diih. Găp djuê Yêhôwa ktrâo srăng hriê giăm tui si sang diñu. Sang Yêhôwa ktrâo srăng hriê giăm tui si boh gŏ diñu. Boh gŏ Yêhôwa ktrâo srăng hriê giăm sa čô sa čô. 15Hlei pô kâo ktrâo jing pô mă leh mnơ̆ng anăn, pui srăng čuh ñu, ñu mbĭt hŏng jih mnơ̆ng ñu mâo, kyuadah ñu gao klei Yêhôwa bi mguôp, leh anăn kyuadah ñu ngă leh sa klei bi hêñ hlăm phung Israel.’ ”
16Snăn Y-Yôsuê kgŭ ưm aguah leh anăn atăt phung Israel hriê giăm sang čhiăm Yêhôwa tui si găp djuê diñu, leh anăn Yêhôwa ktrâo kơ găp djuê Yuđa. 17Ñu brei phung sang Yuđa hriê giăm, leh anăn Yêhôwa ktrâo kơ sang Y-Sêra. Ñu brei sang Y-Sêra hriê giăm sa čô sa čô êkei, leh anăn Yêhôwa ktrâo kơ Y-Sapdi. 18Ñu brei boh gŏ Y-Sapdi hriê giăm sa čô sa čô, leh anăn Yêhôwa ktrâo kơ Y-Akan anak êkei Y-Karmi, čô Y-Sapdi, čĕ Y-Sêra, mơ̆ng găp djuê Yuđa. 19Snăn Y-Yôsuê lač kơ Y-Akan, “Ơ dam, brei bĕ klei guh kơang kơ Yêhôwa Aê Diê Israel, leh anăn bi mni bĕ kơ Ñu. Ară anei hưn bĕ kơ kâo ya ih ngă leh. Đăm mdăp klei anăn kơ kâo ôh.” 20Y-Akan lŏ wĭt lač kơ Y-Yôsuê, “Sĭt nik yơh kâo ngă soh leh hŏng Yêhôwa Aê Diê Israel, leh anăn anei klei kâo ngă leh. 21Kâo ƀuh hlăm dŏ plah mă sa blah ao jhung siam mơ̆ng čar Sinar, dua êtuh sêkel prăk, leh anăn sa klŏ mah boh ktrŏ êma pluh sêkel, kâo tluh kơ dŏ anăn, leh anăn kâo mă leh. Nĕ anei kâo mdăp dŏ anăn leh hlăm ƀăng lăn ti krah sang čhiăm kâo, mbĭt hŏng prăk tĭng nah gŭ.”
22Snăn Y-Yôsuê tiŏ nao phung mnuih, leh anăn diñu êran nao kơ sang čhiăm. Nĕ anei, dŏ anăn mdăp leh hlăm sang čhiăm Y-Akan mbĭt hŏng prăk ti nah gŭ. 23Diñu mă dŏ anăn mơ̆ng sang čhiăm, ba kơ Y-Yôsuê leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel; diñu dưm dŏ anăn ti anăp Yêhôwa. 24Y-Yôsuê leh anăn jih jang phung Israel mbĭt hŏng ñu mă Y-Akan čĕ Y-Sêra, wăt prăk, ao jhung, klŏ mah, phung anak êkei, phung anak mniê gơ̆, êmô, aseh dliê, biăp, sang čhiăm, leh anăn jih mnơ̆ng gơ̆ mâo; leh anăn diñu ba dŏ anăn kơ tlung Akôr. 25Y-Yôsuê lač, “Si ngă ih bi truh klei rŭng răng kơ drei? Yêhôwa srăng bi truh klei rŭng răng kơ ih hruê anei.” Leh anăn jih jang phung Israel bhĭr boh tâo ti digơ̆. Diñu čuh digơ̆ hŏng pui leh anăn bhĭr boh tâo ti digơ̆. 26Diñu mđĭ sa kăm prŏng boh tâo ti dlông Y-Akan adôk hlŏng kơ hruê anei. Leh anăn Yêhôwa lui klei Ñu čuh ai ngêñ. Kyuanăn arăng bi anăn anôk anăn tlung Akôr hlŏng truh kơ hruê anei.