6

Yawmsaub ua plaub rau cov Yixayee

1Cia li tig ntsej mloog tej uas Yawmsaub hais.
  “Cia li sawv tsees
   piav koj tshaj plaub rau tej roob,
   thiab cia tej pov roob mloog koj lub suab.
  2Tej roob 'e, cia li mloog
   tej uas Yawmsaub kom,
  thiab tej taw tiag lub ntiajteb
   uas nyob mus ib txhis, tig ntsej mloog,
  rau qhov Yawmsaub muaj plaub
   rau nws haiv neeg,
   thiab nws yuav kom plaub rau cov Yixayee.

  3“Kuv haiv neeg 'e, kuv tau ua li cas rau nej?
   Kuv tau ua rau nej tsaug leeg qhov twg?
   Cia li teb kuv.
  4Kuv coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los,
   thiab txhiv nej tawm hauv lub tsev ua qhev los.
  Kuv txib Mauxe thiab Aloo thiab Mili‑as
   coj nej kev mus.
  5Kuv haiv neeg 'e, cia li nco txog tias,
   Mau‑a tus vajntxwv Npalaj
   xav tswvyim phem li cas
  thiab Npe‑au tus tub Npala‑as teb nws li cas,
  thiab ntawm Sithi mus txog Kilakas
   muaj dabtsi tshwm tuaj,
  kom nej thiaj paub
   tej uas Yawmsaub ua cawm nej.”

Tej uas hum Vajtswv lub siab

  6Kuv yuav coj dabtsi tuaj cuag Yawmsaub
   thiab pe Vajtswv uas nyob lub chaw siab?
  Tsim nyog kuv coj menyuam nyuj
   hnub nyoog muaj ib xyoos tuaj
   ua kevcai hlawv xyeem rau nws lov?
  7Yawmsaub yuav txaus siab
   rau qas txhiab tus txiv yaj
   thiab qas vam lub hav uas muaj roj ntws lov?
  Tsim nyog kuv yuav muab kuv tus tub hlob
   xyeem ntxuav kuv tej kev fav xeeb lov,
  yog xyeem tus menyuam uas kuv yug
   ntxuav kuv tus ntsuj plig lub txim lov?
  8Neeg 'e, nws twb qhia qhov uas zoo
   rau nej paub lawm.
  Tej uas Yawmsaub xav kom nej ua tsuas yog
   ua ncaj thiab nyiam txojkev hlub luag,
  thiab ua lub neej txo lub siab
   nrog nraim nej tus Vajtswv xwb.
  9Qhov uas hwm thiab paub koj lub npe
   kuj yog muaj tswvyim tiag.
  Yawmsaub lub suab tshaj tawm
   rau lub nroog hais tias,
  “Lub xeem thiab ib tsoom neeg
   hauv lub nroog, cia li mloog.
  10Kuv yuav tsis nco qab
   tej nyiaj txiag uas ua phem es tau los
   uas muaj nyob hauv cov neeg phem lub tsev,
  thiab lub efa ntxo
   uas raug foom tsis zoo tau lov?
  11Kuv yuav zam tus uas muaj
   rab teev tsis hum txiaj
  thiab muaj cov thauj teev ntxo
   hauv nws lub hnab lov?
  12Nej cov uas nplua nuj
   yeej yog ua limhiam ntais ntuj,
   nej cov neeg zej zog hais lus dag.
  Lawv tus nplaig
   hauv lawv lub qhov ncauj dag ntxias.
  13Vim li no kuv thiaj pib nplawm nej,
   ua rau nej liamsim tag vim yog nej lub txim.
  14Nej yuav noj tiamsis tsis tsau,
   nej lub plab tseem tshaib.
  Nej yuav khaws cia
   tiamsis khaws tsis tau ruaj.
  Tej uas nej khaws tau ruaj
   kuv yuav muab pub rau hniav ntaj.
  15Nej yuav tseb los yuav tsis tau hlais,
   nej yuav tsuam txiv aulib
   los yuav tsis tau roj los pleev nej lub cev,
  nej yuav tsuam txiv hmab
   los tsis tau cawv txiv hmab haus.
  16Nej tuav rawv vajntxwv Ooli tej kab ke,
   thiab ua raws li Ahaj caj ces ua txhua yam huvsi,
   thiab nej ua raws li ob tug taw qhia lawm.
  Kuv thiaj yuav ua rau nej liamsim tag,
   thiab ua rau nej cov neeg
   raug luag thuam luag,
  thiab nej yuav raug kuv haiv neeg
   saib tsis taus.”