2

Cov uas quab yuam tej pluag yuav raug txom nyem

1Cov uas pw saum lawv lub txaj npaj
   yuav ua limhiam thiab ntaus tswvyim phem
   yuav raug txom nyem lauj!
  Thaum kaj ntug lawv kuj mus ua tej ntawd,
   rau qhov lawv txhais tes muaj peevxwm ua tau.
  2Lawv ntshaw luag tej teb
   ces txawm mus txeeb kiag,
  lawv ntshaw luag vaj tse
   ces txawm mus txhav kiag,
  lawv quab yuam tus tswv tsev thiab nws lub tsev,
   lawv ntswj nws thiab nws qub txeeg qub teg.
  3Vim li no Yawmsaub thiaj hais li no tias,
   “Saib nawj, kuv tabtom npaj xwm txheej phem
   los raug cov neeg ntawd,
  mas nej yuav rho nej tej caj dab
   kom dim tsis tau li.
  Nej yuav mus kev ua khav theeb ntsuav tsis tau,
   rau qhov yog lub sijhawm raug xwm txheej phem.
  4Lub sijhawm ntawd luag yuav hu nkauj thuam nej,
   thiab yuav quaj ntsuag lwj siab kawg nkaus hais tias,
   ‘Peb puam tsuaj tu noob nrho lawm lauj!
  Yawmsaub muab kuv haiv neeg li feem
   hloov rau luag lawm,
  nws muab rho kiag ntawm kuv lawm lauj!
   Nws muab peb tej teb faib
   rau cov uas ntes peb.’ ”
  5Vim li no nej yuav tsis muaj leejtwg rho ntawv
   faib teb rau nej rau hauv Yawmsaub cov neeg.

  6Lawv qhuab qhia hais tias,
   “Tsis txhob qhuab qhia, tsis txhob kheev
   leejtwg qhuab qhia txog zaj no.
  Kev poob ntsej muag
   yuav caum tsis cuag peb li.”

  7Yakhauj caj ces 'e,
   tsim nyog yuav hais li no lov?
  “Yawmsaub tus Ntsuj Plig
   tsis muaj lub siab thev lawm lov?
   Tej no yog Vajtswv ua lov?”
  “Kuv tej lus tsis ua zoo
   rau tus uas ua lub neej ncaj lov?
  8Tiamsis nej tawm tsam kuv haiv neeg
   ib yam li yog yeeb ncuab,
  nej lws kiag tus uas nyob hum xeeb lub tsho ntev,
   yog lws cov uas taug kev tso siab plhuav
   tsis xav hais tias tseem muaj kev ua rog lawm.
  9Nej ntiab kuv haiv neeg tej pojniam
   khiav tawm hauv lawv tej tsev zoo zoo mus,
  nej lws kuv tej koob hmoov
   ntawm lawv tej menyuam yaus mus ib txhis.
  10Cia li sawv tsees mus,
   rau qhov ntawm no tsis yog lub chaw so,
  vim yog qhov chaw qias tsis huv uas ua kom
   puam tsuaj liamsim tag txom nyem kawg.
  11Yog leejtwg mus ncig hais
   lus foob lus cua thiab lus dag hais tias,
  ‘Kuv yuav qhuab qhia rau nej mloog txog
   cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg,’
  ces nws yuav ua tau ib tug xibhwb qhuab qhia
   rau haiv neeg no ntag lauj!

  12“Yakhauj 'e, kuv yuav sau zog
   nej sawvdaws los ua ke tiag tiag li,
  kuv yuav qaws cov Yixayee
   uas tseem tshuav nyob los ua ke,
  kuv yuav sau lawv los ua ke
   yam li tej yaj nyob hauv lub nkuaj,
  thiab yam li pab yaj nyob hauv tshav zaub,
   ua ib pab neeg coob coob qw zom zaws.
  13Tus uas qheb tau qhov tawm mus
   nws yuav mus ua lawv ntej,
  lawv yuav txeem tawm mus
   thiab yuav tawm ntawm lub rooj loog mus.
  Lawv tus vajntxwv yuav mus ua lawv ntej,
   yog Yawmsaub coj lawv kev.”