9

Nau Tâm Rnglăp Brah Ndu Ƀư Đah Y-Nôê

1Brah Ndu mât ton nau ueh uĭn ma Y-Nôê jêh ri ma phung kon bu klâu păng, jêh ri lah ma khân păng: "Ăn khân may jêng bĭk rơ̆ jêh ri ăn bêng neh ntu." 2Lĕ rngôch mpô mpa tâm neh ntu jêh ri lĕ sĭm tâm trôk, lĕ rngôch mpa vơr ta neh jêh ri ka tâm dak lêng mra klach ma may. Gâp jao jêh lĕ rngôch mpa nây tâm ti khân may dadê. 3Lĕ rngôch mpa blau mpât n'gơ, mra jêng ndơ khân may, gâp ăn ma khân may lĕ rngôch mpa nây, nâm bu gâp ăn jêh tơm trau nse. 4Kanŏng lơi khân may sa ôh puăch hôm nau rêh păng, nâm bu ntĭt mham păng. 5Tơ lah bu nkhŭt mham nau rêh khân may, nanê̆ gâp mra plơng har ma ăp mpô mpa jêh ri bunuyh. Gâp mra plơng har ma bunuyh nkhĭt băl păng. 6"Mbu nâm nkhŭt mham bunuyh, bunuyh đŏng mra nkhŭt mham nơm nây; yorlah Brah Ndu njêng bunuyh tĭng nâm rup păng nơm. 7Bi khân may, ăn khân may bĭk rơ̆, ăn khân may geh kon sau âk, kŏ khân păng ăn bêng neh ntu."
8Brah Ndu lah ma Y-Nôê jêh ri ma phung kon bu klâu păng. 9"Aơ, gâp ƀư nau gâp tâm rnglăp đah khân may, jêh ri ma phung kon sau khân may tâm nar kandơ̆, 10ma lĕ mpa rêh gŭ ndrel ma khân may, sĭm, mpô mpa rong, jêh ri lĕ rngôch mpô mpa bri tâm neh ntu ndrel ma khân may lĕ mpô mpa luh tă Kumpăn. 11Gâp ƀư nau gâp tâm rnglăp đah khân may; gâp mâu hôm ƀư rai ôh lĕ rngôch mpô mpa rêh ma dak; mâu lĕ hôm geh nau dak lip rai neh ntu." 12Brah Ndu lah: "Aơ ndơ tâm mbên nau gâp tâm rnglăp đah may jêh ri đah lĕ rngôch mpô mpa rêh gŭ ndrel ma khân may ma lĕ rnôk kăndơ̆. 13Gâp dơm bêh tŭng tĭng gâp tâm ndâr; păng mra jêng mpa tâm mbên nau gâp tâm rnglăp đah neh ntu. 14Tơ lah gâp geh ndâr tŭk ta kalơ neh ntu, bêh tŭng tĭng mra mpơl tâm ndâr, 15jêh ri gâp mra kah gĭt nau tâm rnglăp gâp đah khân may jêh ri đah lĕ rngôch mpô mpa rêh tâm săk jăn, jêh ri dak mâu mra jêng dak lip gay ma rai lĕ rngôch mpa rêh đŏng ôh. 16Tơ lah bêh tŭng tĭng gŭ tâm ndâr, gâp mra uănh păng gay ma kah gĭt nau tâm rnglăp n'ho ro ƀư jêh đah Brah Ndu jêh ri đah lĕ rngôch mpô mpa rêh ta kalơ neh ntu." 17Brah Ndu lah ma Y-Nôê: "Aơ yơh ndơ tâm mbên ma nau tâm rnglăp gâp ƀư jêh vah vang gâp đah lĕ rngôch mpa rêh ta kalơ neh ntu."

Y-Nôê Jêh Ri Phung Kon Bu Klâu Păng

18Phung kon bu klâu Y-Nôê luh tă bơh Kŭmpăn jêng Y-Sem, Y-Cham jêh ri Y-Japhet. Y-Cham jêng bơ̆ Y-Kanaan. 19Pe nuyh aơ jêng kon bu klâu Y-Nôê; jêh ri bơh khân păng yơh geh bunuyh bêng neh ntu.
20Y-Nôê jêng nơm ƀư mir, jêh ri păng tăm play kriăk ƀâu. 21Păng nhêt dak play kriăk ƀâu, jêh ri păng nhŭl ndrănh; jêh ri păng bêch rih hôk tâm ngih bok păng. 22Y-Cham, bơ̆ Kanaan, saơ bơ̆ păng gŭ rih hôk, jêh ri mbơh ma bar hê nâu păng pa dih. 23Y-Sem jêh ri Y-Japhet sŏk du blah bok, dơm ta săng nglik khân păng, jêh ri hăn rŭch nkơi nkơi. Khân păng ntâk mbơ̆ khân păng. Khân păng n'gĭl uănh ta ntŭk êng, mâu saơ ôh nau rih hôk bơ̆ khân păng. 24Y-Nôê kah rngăl tă bơh nau nhŭl ndrănh ƀư ma păng. Păng gĭt mâm nau kon păng ƀư ma păng,
25Păng lah: "Ăn Kanaan geh nau rtăp rak! Păng mra jêng dĭk ma phung dĭk phung oh nâu păng."
26Păng lah tâm ban lĕ: "Mât ton ma Yêhôva, Brah Ndu Y-Sem!
 ăn Kanaan jêng dĭk ma Y-Sem,
27ăn Brah Ndu ƀu huy n'har neh ma Y-Japhet; jêh ri ăn păng gŭ tâm ngih bok Y-Sem. Jêh ri ăn Kanaan jêng dĭk ma Y-Japhet. 28Jêh dak lip Y-Nôê gŭ rêh pe rhiăng prăm jât năm. 29Lĕ rngôch nar Y-Nôê gŭ rêh sĭn rhiăng prăm jât năm, jêh ri păng khĭt.