2

Txhua xeem lub chaw nyob

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 2“Cov Yixayee yuav tsum tsaa tsev ntaub nyag nyob lawv nyag tug chij luj hab nyob lawv nyag xeem tug chij. Txhua lub tsev ntaub yuav tsum tig qhov rooj ncaaj rua lub tsev ntaub sws ntswb.” 3Cov kws yuav tsaa tsev ntaub rua saab nub tuaj yog cov kws lawv Yuta lub zog tug chij mas nyag nrug nyag paab nyob. Aminanta tug tub Nasoo ua xeem Yuta tug thawj. 4Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 74,600 leej. 5Xeem Ixakha yuav tsaa tsev ntaub nyob txuas moog, Xu‑a tug tub Nethanee ua xeem Ixakha tug thawj. 6Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 54,400 leej. 7Xeem Xenpuloo yuav nyob txuas moog, Heloo tug tub Elia ua xeem Xenpuloo tug thawj. 8Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 57,400 leej. 9Yuta lub zog mas suav txhua paab kws nyob huv huvsw muaj 186,400 leej. Thaus sawv kev moog mas puab yuav ua ntej moog.
10Lunpee lub zog tug chij yuav nyob rua saab nraag, mas nyag nrug nyag paab nyob. Sente‑aw tug tub Elixu ua xeem Lunpee tug thawj. 11Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 46,500 leej. 12Xeem Xime‑oo yuav tsaa tsev ntaub nyob txuas moog, Xulisantai tug tub Selumi‑ee ua xeem Xime‑oo tug thawj. 13Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 59,300 leej. 14Xeem Kas yuav nyob txuas moog, Le‑u‑ee tug tub Eliyaxa ua xeem Kas tug thawj. 15Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 45,650 leej. 16Lunpee lub zog mas suav txhua paab kws nyob huv huvsw muaj 151,450 leej. Thaus sawv kev moog mas puab yuav ua paab kws ob.
17Cov Levi yuav phaaj lub tsev ntaub sws ntswb lawv puab qaab moog rua nruab nraab. Puab nyag moog lawv le nyag nyob, nyag lawv nyag tug chij moog.
18Efa‑i lub zog tug chij yuav tsum nyob rua saab nub poob mas nyag nrug nyag paab nyob, Amihu tug tub Elisama ua xeem Efa‑i tug thawj. 19Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 40,500 leej. 20Xeem Manaxe yuav nyob txuas moog, Pentaxu tug tub Kamali‑ee ua xeem Manaxe tug thawj. 21Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 32,200 leej. 22Xeem Npeeyamee yuav nyob txuas moog, Kinte‑auni tug tub Anpintaa ua xeem Npeeyamee tug thawj. 23Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 35,400 leej. 24Efa‑i lub zog mas suav txhua paab kws nyob huv huvsw muaj 108,100 leej. Thaus sawv kev moog mas puab yuav ua paab kws peb.
25Ntaaj lub zog tug chij yuav nyob rua saab peg, mas nyag nrug nyag paab nyob, Amisantai tug tub Ahiyexaw ua xeem Ntaaj tug thawj. 26Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 62,700 leej. 27Xeem Asaw yuav tsaa tsev ntaub nyob txuas moog, Aukhaa tug tub Paki‑ee ua xeem Asaw tug thawj. 28Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 41,500 leej. 29Xeem Nathali yuav nyob txuas moog, Ena tug tub Ahila ua xeem Nathali tug thawj. 30Nwg cov pejxeem kws suav ca nuav muaj 53,400 leej. 31Ntaaj lub zog mas suav huvsw muaj 157,600 leej. Thaus sawv kev moog puab yuav ua paab kws moog tom qaab hlo, nyag lawv nyag tug chij moog.
32Cov tuabneeg nuav yog cov Yixayee kws suav lawv le cov quas xeem. Cov zog huvsw kws suav lawv le cov quas paab muaj 603,550 leej. 33Tassws tsw suav cov Levi rua huv cov Yixayee, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd.
34Cov Yixayee ua lawv le hov. Puab ua zog nyag nyob lawv nyag tug chij hab tsua sawv kev moog nyag nrug nyag xeem nyag nrug nyag cum ua ke moog, lawv le txhua yaam kws Yawmsaub has rua Mauxe lawd.