8

Thần tượng trong Đền thờ Chúa

1Cuối tháng 8 năm thứ 6 đời vua Giê-hô-gia-kim bị lưu đày khi tôi đang ngồi trong nhà nói chuyện với các trưởng lão Giu-đa, thì tay của Chúa đặt trên tôi. 2Này, tôi nhìn thấy xuất hiện một hình dạng giống như người, từ thắt lưng trở xuống toàn bằng lửa, từ thắt lưng trở lên như hình sáng láng, như đồng bóng loáng. 3Người ấy đưa ra như là bàn tay nắm lấy tóc tôi. Thánh Linh cất tôi lên cao trên tròi và như đưa tôi đến Giê-ru-sa-lem, tại cổng vào phương bắc, nơi dựng thần tượng lớn làm Chúa giận dữ. 4Thình lình, vinh quang Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên xuất hiện, giống như lần trước tôi nhìn thấy trong cánh đồng.

5Ngài bảo tôi: "Con loài người! Hãy nhìn về phương bắc." Tôi nhìn về phía bắc, nơi lối vào phía bắc cổng bàn thờ, sừng sững một pho tượng. 6Ngài hỏi tôi: "Con loài ngưòi, con có thấy việc họ làm không? Con có thấy tội gớm ghê mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tại đây và đẩy Ta ra khỏi Đền thánh không? Nhưng, con sẽ thấy việc gớm ghiếc hơn nữa."

7Ngài đưa tôi đến cửa sân Đền thờ, tôi nhìn thấy một lỗ trên tưòng. 8Ngài bảo tôi: "Con đào vô tường." Tôi đào và thấy một cánh cửa. 9“Con vào trong, sẽ thấy tội ác đang phạm trong đó." 10Tôi bước vào trong. Bức tường đầy những hình các loài rắn và loài thú gớm ghê, và tất cả thần tượng dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy. 11Bảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên đứng đó với Gia-xa-nia, con trai Sa-phan. Mỗi người cầm lư hương đang cháy, khói hương bay lên nghi ngút.

12Chúa bảo tôi: "Con loài người, con có thấy các trưởng lão Y-sơ-ra-ên làm gì trong phòng tối, đầy hình vẽ này không? Họ nói: 'Chúa không thấy chúng ta đâu, Ngài đã lìa bỏ xứ này.'" 13Ngài tiếp: "Con sẽ thấy tội ác lớn hơn nữa."

14Ngài đem tôi đến cửa phía bắc Đền thờ, có các bà ngồi than khóc Ta-mu, thần của họ. 15“Con thấy không?" Ngài hỏi tôi, "con sẽ thấy tội lớn hơn nữa."

16Ngài đưa tôi vào sân trong của Đền thờ. Ngay nơi cửa Đền thờ Chúa Hằng Hữu, giữa hiên cửa và bàn thờ, độ 20 người đàn ông đứng quay lưng lại Đền thờ Chúa, mặt hướng phía đông, thờ lạy mặt trời.

17“Con thấy không?" Ngài hỏi tôi, "Dân Giu-đa phạm tội ác khủng khiếp như thế là điều không đáng kể sao? Họ làm cho tội ác đầy tràn khắp đất, lấy cành cây chống mũi chọc giận Ta. 18Vậy Ta sẽ thực hiện theo cơn giận; Ta sẽ chẳng tiếc, chẳng thương. Dù chúng nó kêu lớn vào tai Ta, Ta cũng không nghe."