24

Ngongh Nyorx Biouv Longx Caux Waaic

1Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, zorqv Yu^ndaa hungh, Ye^ho^yaa^kim nyei dorn, Ye^ko^ni^yaa, caux Yu^ndaa nyei jien caux zaangc mienh caux hlieqv-zaangc yiem Ye^lu^saa^lem guaatv mingh taux Mbaa^mbi^lon mi'aqv. Naaiv deix sic jiex liuz, Ziouv bun yie buatc naaiv deix hinc yaangh nyei sic. Maaih i ndaan ngongh nyorx biouv an jienv zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien. 2Yietc ndaan se longx haic nyei ngongh nyorx biouv, hnangv zuoqc ndaangc nyei daauh torngx biouv. Mv baac aengx maaih ndaan se waaic haic nyei biouv. Waaic gau, zungv maiv benx nyanc.
3Ziouv naaic yie, “Ye^le^mi aac, meih buatc haaix nyungc?”
 Yie gorngv, “Yie buatc ngongh nyorx biouv. Longx nyei wuov deix longx gau, waaic wuov deix za'gengh waaic gau, zungv maiv benx nyanc.”
4Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 5“Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Naaiv deix longx nyei ngongh nyorx biouv beiv zuqc guaatv mingh nyei Yu^ndaa Mienh, dongh yie bun yiem naaiv norm dorngx cuotv mingh taux Ken^ndie Mienh nyei deic-bung. 6Yie nyei m'zing oix mangc jienv ninh mbuo weic bun ninh mbuo duqv longx. Yie yaac oix dorh ninh mbuo nzuonx naaiv norm deic-bung. Yie ceix jiez ninh mbuo, maiv zeiz caeqv ninh mbuo njiec. Yie oix zuangx ninh mbuo, maiv zeiz baeng ninh mbuo cuotv. 7Yie oix bun ninh mbuo maaih hnyouv hiuv duqv yie se Ziouv. Ninh mbuo ziouc zoux yie nyei baeqc fingx, yie yaac zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc ninh mbuo oix buangv hnyouv nzuonx daaih lorz yie.”
8“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Wuov deix waaic nyei ngongh nyorx biouv, dongh waaic gau, zungv maiv benx nyanc nyei biouv, yie oix hnangv naaiv zoux bun Yu^ndaa hungh, Se^nde^ki^yaa, caux ninh nyei jien caux zengc njiec yiem naaiv norm deic-bung caux yiem jienv I^yipv Deic-Bung nyei Ye^lu^saa^lem Mienh. 9Yie oix bun ninh mbuo benx lungh ndiev maanc guoqv mienh gamh nziex haic nyei ga'naaiv, bun ninh mbuo zuqc mienh daanh, zuqc benx gouv gorngv, yiem yie oix zunc ninh mbuo mingh yiem nyei norm-norm dorngx zuqc mienh jatv yaac zuqc mienh zioux. 10Yie oix bun ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc, taux ninh mbuo yiem yie ceix bun ninh mbuo caux ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung zuqc mietc nzengc mi'aqv.’+”