24

Trái vả xấu và trái vả tốt

1Sau khi Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, lưu đày Giê-cô-nia, con vua Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa với các vương hầu, khanh tướng và các chuyên viên kỹ thuật (ngành chế tạo khí giới bằng sắt, thép và gỗ), Chúa cho tôi thấy khải tượng này: Có hai giỏ trái vả đặt trước Đền thờ của Chúa. 2Một giỏ đựng trái vả tốt tươi như trái chín mọng đầu mùa, còn giỏ kia đựng trái vả thối hư không thể nào ăn được. 3Chúa hỏi tôi: "Giê-rê-mi, con thấy gì?" Tôi thưa: Con thấy hai loại trái vả, trái tốt thì thật tốt, trái xấu thì hư thối không thể nào ăn được."
4Chúa phán: 5Chúa là Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên bảo: "Ta xem những người bị lưu đày qua Ba-by-luân như trái vả tốt. 6Ta sẽ lưu ý ban phúc lành cho họ và sẽ đem họ trở về quê cha đất tổ. Ta sẽ gây dựng chứ không hủy phá, củng cố chứ không lật đổ. 7Ta sẽ cho họ tấm lòng nhận biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Chân Thần của họ vì họ sẽ hết lòng quay về với Ta."
8Chúa dạy tiếp: "Ta sẽ làm cho Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các công hầu, khanh tướng nó và những công dân còn ở lại quê hương hoặc trốn sang Ai-cập giống như những trái vả hư thối không thể nào ăn được, 9Ta sẽ khiến tất cả nước tiên thế giới ghê tởm chúng, coi chúng là gian ác, đáng phỉ nhổ. Họ sẽ đặt những câu tục ngữ, những chuyện chế diễu và những lời nguyền rủa về chúng trong tất cả các nơi mà Ta lưu đày chúng. 10Ta sẽ cho chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch sát hại chúng cho đến khi nào chúng bị tuyệt diệt khỏi mặt đất mà Ta đã ban cho chúng và tổ phụ chúng.