35

Lekaapv Mienh Muangx Waac

1Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux Yu^ndaa nyei hungh nyei ziangh hoc, Ye^le^mi zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Mingh lorz Lekaapv wuov bungh mienh caux ninh mbuo gorngv waac yaac dorh ninh mbuo bieqc zaangc Ziouv nyei yietc qongx biauv, zorqv a'ngunc diuv bun ninh mbuo hopv.”
3Yie ziouc dorh Haa^mbaa^sin^yaa nyei fun, Ye^le^mi nyei dorn, Yaa^aa^san^yaa, caux ninh nyei muoz-doic caux ninh nyei yietc zungv dorn daaih caux Lekaapv nyei yietc bungh mienh. 4Yie dorh ninh mbuo taux zaangc Ziouv nyei biauv aengx bieqc Tin-Hungh nyei mienh, Ikc^ndaa^li^yaa nyei dorn, Haanan nyei dorn mbuo wuov qongx. Naaiv qongx yiem nitv zoux jien wuov deix nyei qongx, yiem Sanlum nyei dorn wuov dauh zuov gaengh mienh, Maa^aa^se^aa, nyei qongx gu'nguaaic. 5Yie ziouc zorqv dapv jienv a'ngunc diuv nyei baengh caux zaanv an jienv ninh mbuo nyei nza'hmien yaac gorngv mbuox ninh mbuo, “Hopv a'ngunc diuv oc.”
6Mv baac ninh mbuo dau, “Yie mbuo maiv hopv diuv weic zuqc yie mbuo nyei ong-taaix Lekaapv nyei dorn, Yo^naa^ndapc, hatc yie mbuo. Ninh gorngv, ‘Maiv dungx hopv a'ngunc diuv. Liemh meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun yietc liuz maiv dungx hopv. 7Yaac maiv dungx gomv biauv, maiv dungx zuangx ga'naaiv fai zoux a'ngunc huingx. Meih mbuo oix zuqc yietc seix yiem ndopv-liuh bun meih mbuo nyei hnoi-nyieqc yiem meih mbuo dingh zepv nyei deic-bung ziangh ndaauv.’ 8Yie mbuo muangx yie mbuo nyei ong-taaix, Lekaapv nyei dorn, Yo^naa^ndapc, hatc yie mbuo nyei yietc zungv waac. Se yietc seix maiv dungx hopv a'ngunc diuv, liemh yie mbuo ganh, yie mbuo nyei auv caux yie mbuo nyei naamh nyouz. 9Yie mbuo yaac maiv gomv biauv yiem. Yie mbuo maiv maaih a'ngunc huingx fai lingh deic fai ga'naaiv-nyim. 10Yie mbuo yiem ndopv-liuh yaac ei jienv yie mbuo nyei ong-taaix, Yo^naa^ndapc, hatc yie mbuo nyei yietc zungv waac. 11Mv baac Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, daaih mborqv deic-bung wuov zanc yie mbuo gorngv, ‘Daaih maah! Mbuo mingh Ye^lu^saa^lem weic zuqc gamh nziex Ken^ndie Mienh nyei jun-baeng caux Silie Mienh nyei jun-baeng.’ Weic naaiv yie mbuo yiem Ye^lu^saa^lem.”
12Ye^le^mi aengx zipv Ziouv nyei waac gorngv, 13“Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Mingh mbuox Yu^ndaa Mienh caux yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx, Ziouv gorngv, “Meih mbuo maiv oix muangx njaaux nyei jauv yaac maiv oix muangx yie gorngv nyei waac fai? 14Lekaapv nyei dorn, Yo^naa^ndapc, hatc ninh nyei zeiv-fun maiv dungx hopv diuv. Ninh mbuo yaac ei jienv zoux. Ninh mbuo maiv hopv diuv taux ih hnoi, weic zuqc ninh mbuo muangx ninh mbuo nyei ong-taaix hatc nyei waac. Yie maiv dingh liouh nyei kuinx meih mbuo, meih mbuo yaac maiv muangx. 15Yie paaiv yie nyei zuangx bou, se douc waac mienh, yaac zanc-zanc paaiv ninh mbuo mingh gorngv, ‘Ih zanc meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc leih nqoi gorqv-mienh zoux orqv nyei jauv, yaac goiv yienc meih mbuo zoux nyei sic, maiv dungx gan aengx fu-sux nyiec nyei zienh. Hnangv naaic meih mbuo duqv yiem yie jiu bun meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung.’ Mv baac meih mbuo maiv muangx yie yaac maiv baeng m'normh muangx yie. 16Lekaapv nyei dorn, Yo^naa^ndapc, nyei zeiv-fun ei jienv ninh mbuo nyei ong-taaix hatc nyei waac, mv baac naaiv deix baeqc fingx maiv muangx.
17“+‘Weic naaiv Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, se I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Mangc maah! Yie oix bun Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem nyei zuangx baeqc fingx zuqc dongh yie gorngv nyei yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc, weic zuqc yie caux ninh mbuo gorngv, ninh mbuo yaac maiv muangx. Yie heuc ninh mbuo, ninh mbuo yaac maiv dau.”+’+”
18Ye^le^mi ziouc gorngv mbuox Lekaapv wuov bungh mienh, “Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Weic zuqc meih mbuo muangx meih mbuo nyei ong-taaix, Yo^naa^ndapc, nyei waac, yaac ei jienv ninh gorngv nyei yietc zungv lingc, yaac ei jienv ninh hatc nyei yietc zungv waac zoux,” 19Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Weic naaiv Lekaapv nyei dorn, Yo^naa^ndapc, yietc liuz maiv dangx nyei maaih m'jangc mienh fu-sux yie.” ’+”