36

Mbaalukv Yiem Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Doqc Sou-Njunc

1Yu^ndaa nyei hungh, Yo^si^yaa, nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux hungh da'feix hnyangx wuov hnyangx, Ye^le^mi zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih zorqv njunc sou fiev jienv yie gorngv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa caux maanc guoqv mienh mbuox meih nyei yietc zungv waac, yiem yie caux meih gorngv waac wuov hnoi, se yiem Yo^si^yaa nyei hnoi-nyieqc, taux ih hnoi. 3Nziex Yu^ndaa nyei zeiv-fun muangx haiz yie oix bun ninh mbuo zuqc nyei yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc, weic bun dauh dauh guangc ninh mbuo zoux orqv nyei jauv, yie ziouc haih guangc ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz caux baamz nyei zuiz-nipc.”
4Ye^le^mi ziouc heuc Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, daaih. Mbaalukv ziouc ziux Ye^le^mi gorngv Ziouv mbuox ninh nyei yietc zungv waac fiev jienv sou-njunc. 5Ye^le^mi ziouc paaiv Mbaalukv. Ninh gorngv, “Yie zuqc laanh jienv, maiv duqv bieqc zaangc Ziouv nyei biauv. 6Hnangv naaic meih oix zuqc mingh. Zei maiv nyanc haaix nyungc nyei hnoi meih oix zuqc zorqv dongh meih ziux yie gorngv nyei waac fiev jienv sou-njunc doqc bun yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei zuangx mienh muangx. Meih yaac oix zuqc doqc bun yiem Yu^ndaa nyei zingh cuotv daaih nyei yietc zungv mienh muangx. 7Nziex ninh mbuo tov nyei waac haih mingh duqv taux Ziouv nyei nza'hmien, gorqv-mienh yaac leih nqoi gorqv-mienh zoux orqv nyei jauv, weic zuqc Ziouv za'gengh! qiex jiez, nouz jienv gorngv naaiv deix baeqc fingx.”
8Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, ziux douc waac mienh, Ye^le^mi, paaiv nyei waac, yiem zaangc Ziouv nyei biauv doqc fiev jienv Ziouv nyei waac wuov njunc sou. 9Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim, zoux Yu^ndaa nyei hungh da'hmz hnyangx juov hlaax, yiem Ye^lu^saa^lem nyei zuangx baeqc fingx caux yiem Yu^ndaa nyei zingh daaih taux Ye^lu^saa^lem nyei zuangx baeqc fingx zunh gorngv, oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien zei maiv nyanc haaix nyungc. 10Mbaalukv ziouc yiem zaangc Ziouv nyei biauv, Saafaan nyei dorn, Ge^maa^li^yaa sou-biuv nyei wuov qongx biauv, se yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz wuov jiex bung, Siang-Gaengh nyei gaengh ndaangc, doqc fiev jienv Ye^le^mi nyei waac wuov njunc sou, bun zuangx baeqc fingx muangx.
11Saafaan nyei fun, Ge^maa^li^yaa nyei dorn, Mi^kaa^yaa, muangx haiz wuov njunc sou, Ziouv nyei yietc zungv waac wuov zanc, 12ninh ziouc mingh taux hungh dinc bieqc sou-biuv wuov qongx, yaac maaih zuangx jien zueiz jienv naaic. Maaih E^li^saa^maa sou-biuv, maaih Se^mai^aa nyei dorn, Nde^lai^yaa, maaih Akc^mbo nyei dorn, En^naa^tan, maaih Saafaan nyei dorn, Ge^maa^li^yaa, maaih Haa^nan^yaa nyei dorn, Se^nde^ki^yaa, caux yietc zungv jien. 13Mi^kaa^yaa ziouc gorngv nzengc ninh haiz Mbaalukv doqc wuov njunc sou bun baeqc fingx muangx nyei yietc zungv waac mbuox ninh mbuo. 14Weic naaiv zuangx jien ziouc paaiv Kusi nyei faqv, Se^le^mi^yaa nyei fun, Ne^taa^ni^yaa nyei dorn, Ye^hu^ndi, mingh gorngv mbuox Mbaalukv, “Tov nanv jienv meih doqc bun baeqc fingx muangx nyei sou-njunc dorh daaih.” Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv, ziouc nanv jienv wuov njunc sou mingh ninh mbuo wuov. 15Ninh mbuo ziouc gorngv mbuox ninh, “Tov zueiz njiec doqc bun yie mbuo muangx oc.”
 Mbaalukv ziouc doqc bun ninh mbuo muangx.
16Ninh mbuo muangx haiz naaiv deix yietc zungv waac, ninh mbuo gamh nziex haic, laanh mangc laanh. Ninh mbuo gorngv mbuox Mbaalukv, “Yie mbuo oix zuqc dorh naaiv deix yietc zungv waac mingh mbuox hungh diex.” 17Ninh mbuo naaic Mbaalukv, “Mbuox yie mbuo, meih hnangv haaix nor duqv fiev naaiv deix yietc zungv waac? Ye^le^mi gorngv bun meih fiev fai?”
18Mbaalukv dau, “Ninh gorngv jienv naaiv deix yietc zungv waac, yie longc matc wuom fiev jienv naaiv njunc sou.”
19Wuov deix jien ziouc mbuox Mbaalukv, “Meih caux Ye^le^mi oix zuqc mingh bingx jienv. Maiv dungx bun haaix dauh hiuv duqv meih mbuo yiem haaix.”
20Ninh mbuo zorqv sou-njunc an jienv E^li^saa^maa sou-biuv wuov qongx biauv ziouc mingh taux hungh diex nyei ting. Ninh mbuo yaac gorngv nzengc naaiv deix yietc zungv waac mbuox hungh diex. 21Hungh diex paaiv Ye^hu^ndi mingh dorh wuov njunc sou daaih. Ninh ziouc mingh E^li^saa^maa sou-biuv wuov qongx biauv zorqv sou-njunc daaih. Ye^hu^ndi ziouc doqc bun hungh diex caux souv hungh diex ga'hlen nyei zuangx jien muangx. 22Wuov zanc doix zuqc juov hlaax. Hungh diex zueiz jienv jiex dong-gen nyei biauv gu'nyuoz, yaac maaih douz-louh nyei douz zieqc jienv yiem ninh nyei nza'hmien. 23Ye^hu^ndi doqc liuz buo biei douc, hungh diex longc nzuqc dorn gaatv ndutv guaengx bieqc douz-nzauc gu'nyuoz. Ninh hnangv naaic zoux jienv mingh taux yietc zungv sou-njunc zuqc yiem douz-nzauc gu'nyuoz nyei douz buov qui nzengc. 24Mv baac liemh hungh diex fai ninh nyei haaix dauh jien, dongh haiz liuz wuov deix yietc zungv waac nyei mienh, maiv gamh nziex. Ninh mbuo yaac maiv ⟨betv ninh mbuo nyei lui-houx.⟩ 25Maiv gunv En^naa^tan caux Nde^lai^yaa caux Ge^maa^li^yaa qaqv tov hungh diex maiv dungx buov sou-njunc, hungh diex maiv muangx. 26Hungh diex ziouc paaiv ninh nyei dorn, Ye^laa^me^en, caux Atc^li^en nyei dorn, Se^lai^aa, caux Apc^nde^en nyei dorn, Se^le^mi^yaa, mingh zorqv Mbaalukv sou-biuv caux douc waac mienh, Ye^le^mi. Mv baac Ziouv zorqv ninh mbuo bingx mi'aqv.
27Hungh diex buov liuz Mbaalukv ziux Ye^le^mi gorngv nyei waac fiev nyei sou-njunc, Ye^le^mi aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 28“Meih aengx ganh zorqv njunc sou fiev jienv Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim, buov da'yietv njunc sou nyei yietc zungv waac. 29Meih oix zuqc hnangv naaiv gorngv mbuox Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Meih buov naaiv njunc sou yaac gorngv, ‘Meih weic haaix diuc fiev jienv wuov njunc sou gorngv Mbaa^mbi^lon hungh ndongc haaix zungv oix daaih mietc naaiv norm deic-bung, bun yiem naaiv norm deic-bung nyei mienh caux saeng-kuv zutc nzengc?’ ” 30Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv nor gorngv taux Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim, “Ninh maiv maaih yietc dauh hoz doic zeiv-fun zueiz Ndaawitv nyei weic. Ninh ganh nyei sei yaac oix zuqc zoi guangc, lungh hnoi zanc zuqc nyutc pui, lungh muonz zanc zuqc sorng gitv. 31Yie yaac oix dingc ninh caux ninh nyei zeiv-fun caux ninh nyei jien nyei zuiz weic ninh mbuo nyei zuiz-nipc. Yie oix bun ninh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx caux Yu^ndaa Mienh zuqc dongh yie gorngv oix bun ninh mbuo zuqc nyei yietc zungv ciouv nyei zeqc naanc. Mv baac ninh mbuo maiv muangx.’+”
32Ye^le^mi ziouc aengx zorqv njunc sou bun Ne^li^yaa nyei dorn, Mbaalukv sou-biuv. Mbaalukv ziouc fiev jienv ziux Ye^le^mi gorngv Yu^ndaa hungh, Ye^ho^yaa^kim, buov nyei da'yietv njunc sou nyei yietc zungv waac. Ninh aengx tipv waac fih hnangv camv deix nyei.