42

Ziouv Bun Yopv Nzuonx Daaih Hnangv Loz Nor

(Yopv 42:1-17)

Setv Mueiz Yopv Nyiemc Zuiz, Tin-Hungh Zipv Nyei

1Yopv ziouc dau Ziouv,
  2“Yie hiuv duqv maanc sic meih haih zoux nyei,
   meih nyei za'eix maiv maaih haaix nyungc haih dangv duqv jienv.
  3Meih naaic, ‘Naaiv haaix dauh longc maiv maaih wuon-zaang nyei mienh gem jienv yie nyei za'eix?’
   Weic naaiv yie gorngv yie maiv mengh baeqc nyei sic,
   se mbuoqc horngh haic nyei sic, zungv jiex ndaangc yie haih hiuv nyei.
  4Meih gorngv, ‘Muangx yie maah! Yie oix gorngv.
   Yie oix naaic meih, tov meih dau yie.’
  5Zinh ndaangc yie nyei m'normh haiz mienh gorngv taux meih,
   mv baac ih zanc yie nyei m'zing duqv buatc meih.
  6Weic naaiv yie youx yie ganh,
   yaac goiv hnyouv zueiz jienv nie-mbung caux saaiv-ndui.”

Yopv Weic Ninh Nyei Loz-Gaeng Doic Daux Gaux

7Ziouv caux Yopv gorngv liuz naaiv deix waac, Ziouv gorngv mbuox Temaan Mienh, E^li^fatv, “Yie qiex jiez meih caux meih nyei i dauh loz-gaeng doic, weic zuqc meih mbuo gorngv yie wuov deix waac se maiv horpc, maiv hnangv yie nyei bou, Yopv, gorngv nor. 8Ih zanc meih mbuo oix zuqc dorh siec dauh ngongh gouv caux siec dauh yungh gouv mingh taux yie nyei bou, Yopv, wuov, weic meih mbuo ganh fongc horc buov ziec. Yie nyei bou, Yopv, ziouc weic meih mbuo daux gaux, weic zuqc yie oix zipv ninh daux gaux nyei waac, maiv ziux meih mbuo zoux hngongx nyei jauv winh bun meih mbuo. Weic zuqc meih mbuo gorngv yie wuov deix waac se maiv horpc, maiv hnangv yie nyei bou, Yopv, gorngv nor.” 9Temaan Mienh, E^li^fatv, caux Quwaa Mienh, Mbin^ndatc, caux Naa^aa^me Mienh, Sofaa, ziouc ei jienv Ziouv paaiv nyei waac zoux. Ziouv yaac zipv Yopv daux gaux nyei waac.

Ziouv Ceix Fuqv Bun Yopv Jaa Camv I Gouv

10Yopv weic ninh nyei loz-gaeng doic daux gaux liuz, Ziouv aengx bun Yopv duqv longx hnangv loz wuov nor. Ziouv aengx jaa tipv bun ninh gauh camv zinh ndaangc i gouv. 11Yopv nyei muoz-doic caux zinh ndaangc hiuv duqv ninh wuov deix mienh yietc zungv daaih lorz ninh yaac yiem ninh nyei biauv caux ninh nyanc hnaangx. Ninh mbuo yaac weic Ziouv bun ninh zuqc orqv nyei yietc zungv zeqc naanc bun cing ninh mbuo korv-lienh ninh yaac orn ninh nyei hnyouv. Mouz dauh mienh bun norm nyaanh caux norm jiem-buoz-ndoqv-nzaeng.
12Ziouv ceix fuqv bun Yopv setv mueiz nyei hnoi duqv gauh camv zinh ndaangc nyei hnoi-nyieqc. Ninh maaih ba'gi yungh yietc waanc biei cin dauh, lorh torh juqv cin dauh, ngongh yietc cin doix, lorh nyeiz yietc cin dauh. 13Ninh aengx maaih siec dauh dorn, buo dauh sieqv. 14Ninh tengx sieqv-hlo cuotv mbuox heuc Ye^mi^maa, da'nyeic dauh sieqv nyei mbuox heuc Ke^si^yaa, da'faam dauh sieqv nyei mbuox heuc Kelen Hapc^bukc. 15Yiem gormx wuov norm deic-bung lorz maiv duqv ndongc Yopv nyei sieqv nzueic. Yopv yaac bun ninh nyei sieqv duqv caux ninh mbuo nyei gorx, ninh mbuo nyei nauz, nzipc ninh nyei jaa-dingh.

Yopv Guei Seix

16Nqa'haav Yopv aengx ziangh jienv yietc baeqv feix ziepc hnyangx yaac duqv buatc ninh nyei dorn caux ninh nyei fun-faqv njiec taux biei doic mienh. 17Yopv ziangh duqv siouc nyuonh ndaauv, hnyangx-jeiv gox ninh guei seix mi'aqv.