31

Yopv Gorngv Nqa'haav Laai Wuov Nzunc Nyei Setv Mueiz Waac

Yopv Ganh Laengz Jienv Oix Zoux Horpc

  1“Yie caux yie nyei m'zing laengz jiez ngaengc waac.
   Wuov nyungc yie hnangv haaix nor haih hanc cing-nzengc nyei sieqv?
  2Yiem gu'nguaaic nyei Tin-Hungh oix bun yie duqv nyei buonc se haaix nyungc?
   Yiem hlang nyei dorngx Nernh Jiex Wuov Dauh oix bun yie duqv nzipc haaix nyungc?
  3Ninh maiv zeiz oix bun zoux maiv horpc nyei mienh zuqc zeqc naanc,
   yaac bun baamz zuiz nyei mienh zuqc sic fai?
  4Ninh maiv zeiz mangc yie mingh nyei jauv
   yaac saauv yie nyei norm-norm zaux-mbiec fai?
  5“Se gorngv yie zoux jaav nyei jauv,
   yie nyei zaux yaac siepv-siepv nyei mingh nduov mienh,
  6tov Tin-Hungh nziang yie yiem baengh fim nyei tin-baengh nziangx,
   ninh ziouc hiuv duqv yie maiv zoux dorngc.

Yopv Laengz Ngaengc Waac Gorngv Ninh Maiv Hienx Auv

  7“Se gorngv yie nyei zaux-mbiec yangh pien zien jauv,
   yie nyei hnyouv yaac gan yie nyei m'zing,
   se gorngv yie nyei buoz maaih haaix nyungc zuiz guoqv jienv,
  8gunv bun yie zuangx yaac bun ganh dauh nyanc,
   yaac tov weic yie cuotv daaih nyei gaeng-zuangx liemh nzungh baeng cuotv.
  9“Se gorngv yie nyei hnyouv zuqc baeng mingh lorz m'sieqv dorn,
   yie yaac bingx jienv yiem yie nyei juangc laangz mienh nyei gaengh ndaangc zuov,
  10gunv bun yie nyei auv weic ganh dauh m'jangc dorn morc mbuonv,
   yaac bun ninh caux ganh dauh m'jangc dorn bueix.
  11Hnangv naaic za'gengh waaic nyei sic,
   siemv zuiz jien zungv oix zuqc dingc zuiz,
  12weic zuqc naaiv nyungc zuiz benx douz buov taux zuqc mietc nyei dorngx,
   yaac bun yie duqv daaih nyei yietc zungv zuqc buov qui.

Yopv Ngaengc Jienv Gorngv Ninh Maiv Hoic Ndortv Naanc Nyei Mienh

  13“Se gorngv yie nyei nouh gauv nouh beiz daaih gox yie,
   yie mangc piex maiv muangx ninh mbuo gox nyei waac,
  14wuov nyungc Tin-Hungh jiez daaih naaic yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux?
   Ninh zaah naaic yie nyei ziangh hoc yie oix zuqc hnangv haaix nor dau?
  15Zeix yie yiem maa nyei ga'sie wuov dauh fih hnangv nyei zeix ninh maiv zeiz?
   Yaac dongh naaiv dauh Tin-Hungh bun yie mbuo yiem maa nyei ga'sie zeix daaih maiv zeiz?
  16“Se gorngv yie ngaengc jienv maiv tengx dongh mienh jomc mienh oix duqv nyei,
   fai bun auv-guaav nyei m'zing baeqc baeqc mangc,
  17se gorngv yie ganh nyanc yie maaih nyei diqv dien,
   guh hanh fu'jueiv yaac maiv duqv nyanc,
  18(weic zuqc ninh lunx nyei ziangh hoc yie dorh ninh hlo daaih hnangv benx ninh nyei die nor,
   ninh yiem maa nyei ga'sie cuotv daaih yie goux ninh),
  19se gorngv yie buatc haaix dauh daic laaix maiv maaih lui-houx zuqv,
   fai buatc dangx-donx nyei mienh maiv maaih haaix nyungc torngv sin,
  20se gorngv yie maiv bun ninh duqv yie nyei ba'gi yungh nyei biei tengx ninh siouv,
   ninh nyei hnyouv ziouc maiv buang waac bun yie,
  21se gorngv yie hiuv duqv yiem zingh gaengh ndaangc nyei sic dorngh maaih mienh tengx yie,
   yie ziouc sung buoz zeix guh hanh fu'jueiv,
  22tov bun yie nyei mba'dauh caux mbungv-zeih ndutv mingh,
   yaac bun yie nyei buoz yiem mbungv-daaux nauv ndutv,
  23weic zuqc Tin-Hungh bun daaih nyei zeqc naanc bun yie gamh nziex haic.
   Yaac weic ninh nyei haangh daauh yie maiv haih zoux naaiv nyungc sic.

Yopv Ngaengc Jienv Gorngv Ninh Maiv Mauv Ga'naaiv Yaac Maiv Baaix Miuc-Fangx

  24“Se gorngv yie longc jiem zoux yie kaux nyei dorngx,
   aengx mbuox zien jiem, ‘Meih benx yie kaux wuonv nyei dorngx,’
  25se gorngv yie weic yie maaih zinh zoih bungx-zuoqc,
   fai weic yie nyei buoz zornc duqv camv njien-youh,
  26se gorngv yie buatc mba'hnoi ziux cuotv njang,
   fai buatc hlaax nyei njang-laangc jiex gu'nguaaic,
  27yie nyei hnyouv beic ndiev zuqc yuoqc,
   yie nyei nzuih zom yie nyei buoz bun cing taaih ninh mbuo,
  28naaiv yaac benx siemv zuiz jien oix zuqc dingc nyei zuiz,
   weic zuqc yie maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh.

Yopv Gorngv Ninh Maiv Jaauv Win, Ninh A'hneiv Zipv Kaeqv, Ninh Maiv Zoux Beih Zaqc Hnyouv Njuotv

  29“Se gorngv yie buatc nzorng yie wuov deix zuqc baaic,
   buatc ninh mbuo zuqc orqv sic ziouc njien-youh a'hneiv,
  30(Yie zungv maiv bun yie nyei nzuih baamz zuiz,
   zioux bun ninh zuqc daic),
  31se gorngv yiem yie nyei ndopv-liuh nyei mienh maiv gorngv,
   ‘Maaih haaix dauh maiv duqv nyanc ninh nyei ziouv nyei nyanc hopv beuv?’
  32(yiem go daaih nyei mienh maiv zuqc yiem hei-horngc jiex muonz,
   yie nyei gaengh koi nqoi zipv jiex jauv nyei mienh),
  33se gorngv yie bingx yie baamz nyei zuiz hnangv Aa^ndam,
   zorqv zuiz bingx jienv yie nyei hnyouv,
  34weic zuqc yie gamh nziex zuangx mienh camv,
   yaac gamh nziex douh zong mienh mangc piex yie,
   yie ziouc maiv ko lo yaac maiv cuotv gaengh ka'ndau.

Yopv Tov Tin-Hungh Nqa'haav Laai Wuov Nzunc, Bun Ninh Hiuv Duqv Ninh Dorngc Nyei Dorngx, Aengx Ngaengc Jienv Gorngv Ninh Maiv Zoux Dorngc

  35“O feix duqv maaih dauh muangx yie.
   (Naaiv yie faaux yie nyei mbuox. Tov Nernh Jiex Wuov Dauh dau yie.)
   Tov gox yie wuov dauh zorqv gox nyei waac fiev jienv.
  36Yie ziouc an jienv yie nyei mba'dauh,
   yaac ndongx jienv hnangv hungh ningv.
  37Yie oix gorngv mengh mbuox Tin-Hungh yie zoux nyei yietc zungv,
   yie ziouc hnangv zoux hlo nyei mienh bieqc taux ninh nyei nza'hmien.
  38“Se gorngv yie nyei ndau gox yie,
   laih nyei ndau-zuonx lomh nzoih nyiemv,
  39se gorngv yie nyanc ndau nyei gaeng-zuangx yaac maiv cuotv nyaanh,
   bun loz-ndau-ziouv guangc maengc,
  40tov bun njimv cuotv div mbiauh witv,
   bun miev-zueix cuotv div mbiauh mbaali.”
 Yopv gorngv nyei waac nzengc mi'aqv.