6

Yopv Dau E^li^fatv

Yopv Nyei Naanc Zingh Siem Haic

1Yopv ziouc dau,
  2“Feix duqv haih zorqv yie nzauh faanh nyei jauv daaih nziang,
   yie nyei yietc zungv kouv naanc an jienv tin-baengh nziangx,
  3zungv gauh hniev koiv nyei saa-ziou.
   Weic naaiv yie nyei waac beqv nyei,
  4weic zuqc Nernh Jiex Wuov Dauh nyei forng-cang yiem yie nyei sin,
   forng-cang nyei ndie-doqc biaux gormx sin,
   yie zuqc Tin-Hungh longc nyungc-nyungc haeqv yie.
  5Hieh lorh maaih miev nyanc, ninh heuc nyei fai?
   Ngongh maaih mbiauh nqaauv nyanc, ninh heuc nyei fai?
  6Maiv maaih mueix nyei ga'naaiv maiv an nzauv haih nyanc duqv nyei fai?
   Jaux-orv maaih haaix nyungc mueix doc fai?
  7Weic yie naaiv se gamh nziev nyei ga'naaiv,
   yie nyei hnyouv siouc maiv duqv.

Yopv Maiv Lamh Hnamv Dorngx

  8“Feix duqv ziux yie tov nyei yie gengh haih duqv,
   Tin-Hungh yaac oix ceix bun dongh yie oix duqv nyei.
  9Feix duqv Tin-Hungh hlienx yie huv muonc,
   sung ninh nyei buoz pai yie guangc.
  10Hnangv naaic zoux haih orn yie nyei hnyouv,
   maiv gunv yie nyei baengc siem yie zungv njien-youh nyei tiux,
   weic zuqc yie maiv ngaengc Cing-Nzengc Wuov Dauh nyei waac.
  11“Yie maaih haaix nyungc qaqv bun yie corc haih zuov jienv?
   Yie nyei setv mueiz hnangv haaix nor, yie cingx daaih oix zuqc maaih noic diev?
  12Yie nyei qaqv se la'bieiv nyei qaqv fai?
   Yie nyei orv sin benx dongh siqv fai?
  13Yie ganh zungv maiv maaih qaqv tengx yie ganh aqv.
   Yie yaac jomc za'eix mi'aqv.

Yopv Ngopv Loz-Gaeng Doic Nduov Ninh

  14“Haaix dauh duqv-eix maiv zoux longx bun ninh nyei loz-gaeng doic,
   wuov dauh guangc, maiv taaih Nernh Jiex nyei Tin-Hungh.
  15Yie nyei gorx-youz nduov yie hnangv wuom-seix,
   aengx hnangv ndoqv-zuonx haih nqaai nzengc.
  16Ndoqv gitv sorng ziouc hmuangx,
   sorng yaac ndui gu'nguaaic torngv jienv.
  17Yuoqv nyei ziangh hoc sorng yuqc mi'aqv.
   Nyutc jorm ziouc mitc nzengc, maiv yiem ninh nyei dorngx.
  18Gapv doic cuotv jauv nyei mienh leih ninh mbuo nyei jauv,
   ninh mbuo bieqc deic-bung-huaang ziouc zuqc mietc.
  19Yiem Temaa Deic gapv doic cuotv jauv nyei mienh lorz wuom,
   Qe^mbaa nyei jiex jauv saeng-eix mienh maaih lamh hnamv.
  20Ninh mbuo maaih lamh hnamv haih duqv mv baac maiv duqv aqv.
   Mingh taux wuov ninh mbuo ziouc hnyouv lunc nzengc.
  21Ih zanc meih mbuo weic yie se hnangv naaic aqv.
   Meih mbuo buatc yie zuqc kouv nyei sic ziouc haeqv meih mbuo gamh nziex.
  22Yie gorngv jiex ‘Tov meih mbuo bun zingh nyeic yie’?
   Fai ‘Longc meih mbuo nyei zinh zoih nzuiz nyaanh hmuangx bun yie’?
  23Fai yie gorngv jiex ‘Njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv nyei buoz-ndiev’?
   Fai ‘Zuoqc yie yiem zeix mienh nyei mienh nyei buoz-ndiev cuotv daaih’?

Yopv Gorngv Ninh Maiv Zoux Dorngc

  24“Njaaux yie maah! Yie ziouc maiv ko lo.
   Tov bun yie bieqc hnyouv yie hnangv haaix nor zoux dorngc.
  25Zingx nyei waac maaih hatc maaz hlo,
   meih mbuo gorngv-hemx mv baac gorngv-hemx haaix nyungc?
  26Maiv lamh hnamv nyei mienh gorngv nyei waac se hnangv nziaaux nor,
   wuov nyungc meih mbuo weic haaix diuc oix dau wuov deix waac?
  27Meih mbuo zungv dingc maengc mangc weic duqv guh hanh fu'jueiv,
   yaac maaic ganh nyei loz-gaeng doic weic duqv nyaanh.
  28“Ih zanc tov meih mbuo mangc yie,
   yie maiv dorng jienv meih mbuo gorngv-baeqc.
  29Tov meih mbuo aengx hnamv nzunc. Maiv dungx zoux maiv baengh fim.
   Ih zanc tov aengx hnamv nzunc. Oix zuqc bun cing yie zoux duqv zingx nyei.
  30Yie gorngv nyei waac maaih haaix nyungc dorngc fai?
   Meih mbuo hnamv daaih yie maiv haih seix maiv cuotv zeqc naanc?