17

  1“Yie nyei mba'nziu yuqc,
   yie nyei hnoi-nyieqc yaac jiex mi'aqv.
   Zouv yaac zuov jienv yie.
  2Zien nyei, maaih jatv yie nyei mienh weih gormx yie,
   yie nyei m'zing yaac mangc jienv ninh mbuo cuoqv yie.

Yopv Jouh Tin-Hungh Beu Ninh

  3“Tin-Hungh aac, tov meih zoux buv-jaa beu yie.
   Cuotv liuz meih, maaih haaix dauh oix weic yie zoux buv-jaa?
  4Meih bun ninh mbuo nyei hnyouv maiv haih mengh baeqc.
   Weic naaiv meih ziouc maiv bun ninh mbuo hingh jiex.
  5Mienh maaic ganh nyei gorx-youz weic duqv zinh nyaanh,
   ninh nyei fu'jueiv oix zuqc siouc kouv.

Mienh Gorngv Yopv Maiv Gan Longx Tin-Hungh

  6“Tin-Hungh bun yie yiem baeqc fingx mbu'ndongx zoux gouv gorngv.
   Ninh mbuo yaac tuiv wuom-nzuih naetv yie nyei hmien.
  7Laaix nzauh kouv yie nyei m'zing maiv njang aqv.
   Yie nyei buoz-zaux hnangv dongh linh nor.
  8Hnyouv zingx nyei mienh laaix naaiv deix sic za'gengh! gamh nziex haic.
   Maiv zoux dorngc nyei mienh jiez daaih gorngv yie maiv gan Tin-Hungh.
  9Kuv mienh gan longx ninh yangh nyei jauv.
   Buoz cing-nzengc nyei mienh gunv zoux gunv henv jienv faaux.
  10“Mv baac meih mbuo, se meih mbuo yietc zungv, gunv aengx daaih nzunc.
   Yiem meih mbuo mbu'ndongx yie zungv lorz maiv buatc yietc dauh cong-mengh mienh.

Yopv Maaih Lamh Hnamv Duqv Yiem Zouv

  11“Yie nyei hnoi-nyieqc jiex mi'aqv.
   Yie daav nyei za'eix, se yiem hnyouv hnamv nyei, dangx mi'aqv.
  12Yie nyei loz-gaeng doic bun lungh muonz zanc benx lungh hnoi zanc.
   Ninh mbuo gorngv, ‘Njang se nitv fatv hmuangx.’
  13Se gorngv yie maaih lamh hnamv yiemh gen benx yie nyei biauv,
   se gorngv yie bueix njiec hmuangx nyei dorngx,
  14se gorngv yie mbuox zouv, ‘Meih zoux yie nyei die,’
   yaac mbuox gaeng-mau, ‘Meih se yie nyei maa,’ fai ‘Yie nyei dorc,’
  15wuov nyungc yie maaih lamh hnamv nyei yiem haaix?
   Yie maaih lamh hnamv nyei haaix dauh duqv buatc?
  16Yie maaih lamh hnamv nyei oix njiec taux yiemh gen nyei gaengh fai?
   Yie mbuo lomh nzoih oix njiec nie-mbung fai?”