21

Yopv Dau

Yopv Tov Loz-Gaeng Doic Muangx Ninh Gorngv

1Yopv ziouc dau,
  2“Tov meih mbuo longx-longx nyei muangx yie nyei waac,
   hnangv naaic meih mbuo ziouc orn yie nyei hnyouv.
  3Tov diev jienv muangx yie gorngv.
   Yie gorngv liuz sueih meih mbuo jatv aqv.
  4“Yie aeqv, yie maiv zeiz caux baamh mienh nzaeng.
   Wuov nyungc yie weic haaix diuc maiv zuqc hnyouv beqv?
  5Mangc yie maah! Ziouc haeqv meih mbuo gamh nziex,
   yaac longc buoz buang jienv nzuih.
  6Yie haaix zanc jangx taux, gamh nziex gau,
   ziangh sin zinx nzengc aqv.

Yopv Gorngv, Orqv Mienh Duqv Orn-Lorqc

  7“Tin-Hungh weic haaix diuc bun orqv mienh duqv ziangh jienv,
   duqv siouc nyuonh ndaauv, maaih qaqv henv jienv faaux?
  8Ninh mbuo nyei dorn-jueiv dorng jienv ninh mbuo liepc wuonv,
   ninh mbuo nyei m'zing duqv buatc ninh mbuo nyei fun-faqv hlo daaih.
  9Ninh mbuo nyei biauv baengh orn nyei, maiv zuqc gamh nziex nyei sic.
   Tin-Hungh nyei biaav yaac maiv mborqv ninh mbuo.
  10Ninh mbuo nyei ngongh gouv douc buonv maiv dangx,
   ngongh nyeiz njiec dorn, dorn yaac maiv mbaang.
  11Ninh mbuo bun ninh mbuo nyei fu'jueiv-faix cuotv hnangv ba'gi yungh guanh,
   ninh mbuo nyei naamh nyouz cangx heix.
  12Ninh mbuo gan nzoz caux daanh baah nyei qiex baaux nzung,
   aengx longc hlauv-ndongh nux nyei qiex zoux nauc nyitc.
  13Ninh mbuo yiem seix zaangc nyei hnoi-nyieqc duqv longx,
   ninh mbuo baengh orn nyei njiec yiemh gen.
  14Ninh mbuo gorngv mbuox Tin-Hungh, ‘Leih nqoi yie mbuo maah!
   Yie mbuo maiv oix hiuv meih nyei jauv-louc.
  15Nernh Jiex Wuov Dauh se haaix dauh, yie mbuo cingx daaih oix zuqc fu-sux ninh?
   Se gorngv yie mbuo jouh ninh yie mbuo duqv haaix nyungc longx?’
  16Ninh mbuo duqv longx se ninh mbuo kaux ninh mbuo ganh nyei qaqv.
   Orqv mienh caangh laangh nyei za'eix yie simv nqoi.

Yopv Gorngv Tin-Hungh Maiv Guangc Orqv Mienh Nyei Zuiz

  17“Orqv mienh nyei dang zuqc daic ndongc haaix maqc?
   Ninh mbuo zuqc kuonx naanh nyei sic ndongc haaix maqc?
   Ninh mbuo zuqc Tin-Hungh qiex jiez, bun zeqc naanc ninh mbuo ndongc haaix maqc?
  18Ninh mbuo hnangv zuqc nziaaux buonc nyei mbiauh nqaauv,
   yaac hnangv mbieqv nor, zuqc domh nziaaux buonc ndongc haaix maqc?
  19Meih mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh siou jienv orqv mienh nyei zuiz weic bun ninh mbuo nyei fu'jueiv zuqc dingc.’
   Tov Tin-Hungh winh bun orqv mienh ganh, weic bun ninh mbuo ganh hiuv.
  20Tov bun ninh mbuo ganh nyei m'zing buatc ninh mbuo ganh zuqc mietc.
   Bun ninh mbuo hiuv duqv Nernh Jiex Wuov Dauh qiex jiez haic ninh mbuo.
  21Ninh ziangh nyei hlaax-nyieqc buangv,
   ninh corc haih jangx ganh nyei hmuangv doic fai?
  22“Maaih haaix dauh haih zorqv wuonh zaang njaaux Tin-Hungh?
   Weic zuqc ninh zungv siemv yiem hlang wuov deix.
  23Maaih laanh mienh daic nyei ziangh hoc,
   sin zaangc wangc siangx, henv nyei,
   kuh yiem, baengh orn nyei.
  24Ninh nyei sin henv, ndin nyei,
   ninh nyei mbungv-fim nyiemz nyei.
  25Aengx maaih laanh mienh daic nyei ziangh hoc,
   hnyouv maiv maaih yietc deix orn-lorqc.
   Ziangh seix maiv duqv haaix nyungc longx.
  26Ninh mbuo fih hnangv nyei daic,
   bueix jienv nie-mbung gu'nyuoz,
   maaih gaeng-mau buang jienv ninh mbuo.

Yopv Gorngv Orqv Mienh Yiem Longx, Daic Nyei Ziangh Hoc Duqv Mienh Taaih

  27“Yie hiuv duqv meih mbuo nyei hnyouv hnangv haaix nor hnamv,
   caux meih mbuo daav maiv benx nyei za'eix hoic yie.
  28Weic zuqc meih mbuo gorngv, ‘Zoux hlo wuov dauh nyei biauv ih zanc yiem haaix?
   Orqv mienh yiem jiex nyei ndopv-liuh yiem haaix?’
  29Meih mbuo maiv duqv naaic jiex jauv nyei mienh fai?
   Meih mbuo maiv hiuv duqv ninh mbuo zoux nyei zorng-zengx,
  30se zuqc zeqc naanc nyei hnoi orqv mienh duqv njoux,
   Tin-Hungh qiex jiez nyei hnoi yaac duqv biaux ndutv.
  31Haaix dauh dorng jienv orqv mienh gorngv ninh?
   Ziux ninh zoux nyei haaix dauh winh bun ninh?
  32Gaeng ninh mingh taux zouv wuov zanc,
   zungv maaih mienh zuov jienv ninh nyei zouv aqv.
  33Weic ninh wuov norm horngz nyei nie heng nyei.
   Zuangx mienh gan jienv ninh mingh,
   mingh ndaangc nyei mienh saauv maiv hingh.
  34“Meih mbuo ni? Meih mbuo kungx hnamv longc kungx-waac orn yie nyei hnyouv?
   Meih mbuo dau nyei waac maiv maaih haaix nyungc cuotv liuz nduov mienh nyei waac.”