16

Nub ntxuav kev txhum

1Yawmsaub has rua Mauxe ua qaab kws Aloo ob tug tub txaav lug ze Yawmsaub es tuag lawm. 2Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Koj has kuas koj tug tijlaug Aloo tsw xob nkaag moog rua huv lub chaav kws dawb huv kawg nkaus kws muaj daim ntaub thaiv txhua lub swjhawm, yog moog rua ntawm lub hau swb xaab kws roog kev txhum tsaam tes nwg tuag, tsua qhov kuv nyob huv tauv fuab tshwm rua sau lub hau swb xaab hov.
3“Tassws Aloo yuav nkaag tau rua huv chaav kws dawb huv kawg nkaus lawv le nuav. Nwg yuav muab ib tug thaav txwv nyuj ua kevcai daws txem hab muab ib tug txwv yaaj ua kevcai hlawv xyeem. 4Nwg yuav naav lub tsho ntaub maag kws dawb huv hab naav rwg ntaub maag, hab sa hlaab ntaub maag hab ntoo phuam ntaub maag. Nuav yog tej tsoog meej mom dawb huv. Nwg yuav tsum daa dej le naav. 5Hab nwg yuav muab ob tug txwv tshws ntawm ib tsoom Yixayee ua kevcai daws txem hab muab ib tug txwv yaaj ua kevcai hlawv xyeem.
6“Hab Aloo yuav muab tug thaav txwv nyuj xyeem ua kevcai daws nwg tug kheej le txem hab ntxuav nwg hab nwg tsev tuabneeg le kev txhum txem. 7Mas nwg yuav coj ob tug txwv tshws lug tso rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb rua ntawm Yawmsaub xubndag. 8Aloo yuav muab ob tug tshws hov rhu ntawv, ib tug rhu rua Yawmsaub ib tug rhu rua Axaxee. 9Tug tshws kws rhu tau rua Yawmsaub hov Aloo yuav coj lug muab xyeem ua kevcai daws txem. 10Tassws tug tshws kws rhu tau ntawv rua Axaxee hov yuav muab xyeem caj rua ntawm Yawmsaub xubndag ua kevcai ntxuav kev txhum, sub txhad muab kev txhum sau rua tug tshws hov xaa moog rua tebchaws moj saab qhua pub rua Axaxee.
11“Aloo yuav coj tug thaav txwv nyuj tuaj ua kevcai xyeem daws nwg hab nwg tsev tuabneeg le txem. Nwg yuav muab tug txwv nyuj tua daws nwg le txem. 12Nwg yuav muab lub yag rau ncaig tawg cig cig ntawm lub thaaj kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag hab ob taus teg moov tshuaj tsw qaab kws tuav mog mog lawm lug, coj moog rua chaav saab huv daim ntaub kws thaiv. 13Nwg yuav muab cov moov tshuaj tsw qaab hov hlawv rua ntawm Yawmsaub xubndag mas cov paa tshuaj tsw qaab yuav nchu auv lub hau kws roog kev txhum kws nyob sau lub swb xaab kws ntim Yawmsaub tej lug sub nwg txhad tsw tuag. 14Nwg yuav muab cov ntshaav txwv nyuj ib qho lug hab xuas nwg ntiv teg nchus rua ntawm lub hau swb xaab kws roog kev txhum saab xubndag, hab yuav xuas ntiv teg muab nchus rua lub hau swb xaab saab ntawm hauv ntej xyaa zag.
15“Hab Aloo yuav tua tug tshws kws xyeem ua kevcai daws cov pejxeem le txem hab yuav coj cov ntshaav moog rua chaav saab huv daim ntaub kws thaiv, hab muab cov ntshaav tshws ua ib yaam nkaus le cov ntshaav txwv nyuj, yog muab nchus rua sau lub hau swb xaab kws roog kev txhum hab muab nchus rua lub hau swb xaab saab ntawm hauv ntej. 16Ua le nuav nwg txhad ua kevcai ntxuav tau tej kev qas tsw huv ntawm chaav kws dawb huv kawg nkaus vem cov Yixayee tej kev qas tsw huv, hab puab tej kev faav xeeb hab puab tej kev txhum huvsw. Nwg yuav ua le nuav rua lub tsev ntaub sws ntswb kws nyob huv plawv cov tuabneeg kws qas tsw huv. 17Tsw xob kheev leejtwg nyob huv lub tsev ntaub sws ntswb rua thaus Aloo nkaag moog rua huv chaav kws dawb huv kawg nkaus es ua kevcai ntxuav tej kev qas tsw huv moog txug thaus nwg ua kevcai ntxuav nwg hab nwg tsev tuabneeg hab ib tsoom Yixayee suavdawg le txem taag. 18Mas nwg le tawm moog rua ntawm lub thaaj kws nyob ntawm Yawmsaub xubndag hab ua kevcai ntxuav tej kev qas tsw huv rua lub thaaj. Nwg yuav muab ntshaav txwv nyuj hab ntshaav tshws ib qho lug pleev plaub tug kub kws nyob puag ncig ntawm lub thaaj. 19Hab nwg yuav xuas ntiv teg nchus cov ntshaav ib txha rua lub thaaj xyaa zag, txhad ua kevcai ntxuav tau lub thaaj tu kuas dawb huv ntawm cov Yixayee tej kev qas tsw huv.
20“Thaus nwg ua kevcai ntxuav tej kev qas tsw huv rua chaav kws dawb huv kawg nkaus hab rua lub tsev ntaub sws ntswb hab rua lub thaaj taag lawm, nwg yuav xyeem tug tshws kws tseed caj. 21Aloo yuav muab nwg ob txhais teg tso rua sau tug tshws kws tseed caj lub taubhau, hab yuav leeg cov Yixayee suavdawg tej kev phem kev qas hab puab tej kev faav xeeb huvsw hab puab tej kev txhum huvsw, mas nwg yuav muab tej hov huvsw tso rua sau tug tshws hov taubhau mas nwg yuav kuas tug kws npaaj ca lawm xaa tug tshws moog rua tom tebchaws moj saab qhua. 22Tug tshws yuav rws tej kev phem kev qas huvsw moog rua lub tebchaws kws tsw muaj tuabneeg nyob. Tes tug kws xaa yuav muab tug tshws tso rua huv tebchaws moj saab qhua.
23“Tes Aloo le nkaag rua huv lub tsev ntaub sws ntswb hab yuav hle tej tsoog ntaub maag kws nwg naav rua thaus kws moog rua chaav kws dawb huv kawg nkaus, mas muab ca rua hov ntawd. 24Hab nwg yuav daa dej huv ib lub chaw kws dawb huv hab naav nwg cev tsoog tsho le tawm lug. Nwg yuav xyeem tej kws nwg muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej kws cov pejxeem muab ua kevcai hlawv xyeem txhad ua kevcai ntxuav nwg tug kheej hab cov pejxeem tej kev txhum txem. 25Nwg yuav muab tug tsaj kws tua ua kevcai daws txem le roj hlawv rua sau lub thaaj. 26Tug kws xaa tug tshws moog rua Axaxeel hov yuav tsum ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej, mas nwg le lug tau rua huv lub zog. 27Yuav coj tug txwv nyuj hab tug tshws kws xyeem ua kevcai daws txem kws Aloo coj cov ntshaav lug ua kevcai ntxuav kev qas tsw huv rua chaav kws dawb huv kawg nkaus hov moog rua saab nrau lub zog. Mas luas yuav muab tej tawv hab tej nqaj hab tej plaab nyuv hlawv kub nyab taag. 28Tug kws muab tej hov hlawv yuav ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej nwg le lug tau rua huv lub zog.
29“Nuav yuav ua kevcai rua mej coj moog ib txhws le, nub xab kaum lub xyaa hli mej yuav tswj mej lub sab hab tsw xob ua ib yaam num daabtsw, tsw has mej cov kws yug huv lub tebchaws hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob. 30Tsua qhov nub nua yog nub kws ua kevcai ntxuav mej tej kev txhum txem hab ntxuav mej. Mej txhad huv ntawm mej tej kev txhum huvsw rua ntawm Yawmsaub xubndag. 31Nub nua yog ib nub Xanpatau kws mej yuav tsum caiv su tag tag le. Mej yuav tsum tswj mej lub sab. Nuav yog txuj kevcai kws nyob moog ib txhws. 32Tug pov thawj kws raug muab roj laub ywg tsaa ua dawb huv nyob nwg txwv chaw ua pov thawj hlub nwg yog tug kws yuav ua txuj kevcai ntxuav nuav hab naav tsoog tsho ntaub maag dawb huv. 33Nwg yuav ua kevcai ntxuav kev qas tsw huv rua chaav kws dawb huv kawg nkaus hab yuav ua kevcai ntxuav rua lub tsev ntaub sws ntswb hab lub thaaj hab yuav ua kevcai ntxuav cov pov thawj hab ib tsoom pejxeem suavdawg tej kev txhum txem.
34“Nuav yuav ua kevcai rua mej coj moog ib txhws kuas ua kevcai ntxuav cov Yixayee ib xyoos ib zag vem tim puab tej kev txhum huvsw.”Mauxe kuj ua lawv le Yawmsaub has rua nwg.