23

Tej kevcai kws teem tseg

(X.Txh. 28:16-31, 29:1-40)

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yawmsaub tej kevcai kws teem tseg kws mej yuav tsum tshaaj tawm tas yog lub swjhawm kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, yog tej kevcai kws kuv teem tseg mas yog le nuav.
3“ ‘Mej yuav tsum ua num rau nub, mas nub xyaa yog nub Xanpatau kws caiv su tag tag le, yog nub kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Tsw xob ua num hlo le, yog nub Xanpatau kws su rua Yawmsaub rua huv txhua lub chaw kws mej nyob.
4“ ‘Tej nuav yog tej kevcai kws Yawmsaub teem tseg, yog tej lub swjhawm kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Mej yuav tsum tshaaj tawm lawv tej swjhawm kws teem ca. 5Nub xab kaum plaub lub ib hlis thaus yuav tsaus ntuj yuav ua Yawmsaub le kevcai Hlaa Dhau. 6Nub xab kaum tswb lub hli ntawd yuav ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb rua Yawmsaub. Mej yuav noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub. 7Thawj nub mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Mej tsw xob ua ib yaam num nyaav hlo le. 8Mej yuav muab tsaj hlawv xyeem rua Yawmsaub xyaa nub. Nub kws xyaa yog nub kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav hlo le.’ ”
9Yawmsaub has rua Mauxe tas, 10“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej moog txug lub tebchaws kws kuv pub rua mej hab mej sau tej qoob huv lub tebchaws hov, mej yuav tsum coj ib teg qoob kws mej hlais thawj phaum tuaj rua tug pov thawj. 11Tug pov thawj yuav muab teg qoob hov cev xyeem rua Yawmsaub sub Yawmsaub txhad le txais yuav mej. Nwg yuav muab cev xyeem rua nub tom qaab nub Xanpatau. 12Nub kws mej ua kevcai cev xyeem teg qoob hov, mej yuav tsum coj ib tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos kws tsw muaj chaw thuaj le tuaj ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub. 13Tej kws muab ua kevcai xyeem qoob loos ua ke yog muab ob feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse roj hlawv xyeem rua Yawmsaub ua kuas muaj paa nchu tsw qaab, hab ib feem plaub huv ib hee cawv txwv maab ua kevcai laub xyeem. 14Mej tsw xob noj cov qoob tshab tsw has muab ua ncuav lossws muab kib los noj nyoog tog txug thaus kws coj tuaj ua kevcai le nuav xyeem rua mej tug Vaajtswv taag tsaiv. Nuav yog txuj kevcai rua mej txhua tam moog ib txhws rua huv txhua lub chaw kws mej nyob.
15“ ‘Mej yuav tsum suav txwj nub tom qaab nub Xanpatau kws yog nub mej coj thawj teg qoob tuaj cev xyeem kuas puv xyaa lub chib su. 16Mej yuav suav tswb caug nub moog txug nub tom qaab nub Xanpatau kws xyaa, le muab tej mog tshab tuaj ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub. 17Mej yuav coj ob lub ncuav kws muab ob feem kaum huv ib efap moov mog zoo zoo kws xyaw keeb ua tawm huv mej lub chaw nyob tuaj cev xyeem ua thawj phaum qoob xyeem rua Yawmsaub. 18Mej yuav coj xyaa tug mivnyuas yaaj kws noob nyoog ib xyoos kws tsw muaj chaw thuaj le hab ib tug thaav txwv nyuj hab ob tug txwv yaaj tuaj nrug cov ncuav xyeem ua ke. Tej nuav yog tej kws ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab ua kevcai laub xyeem, yog yaam kws hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 19Mej yuav tsum xyeem ib tug txwv tshws ua kevcai daws txem hab xyeem ob tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos ua kevcai sws raug zoo. 20Tug pov thawj yuav muab ob tug mivnyuas yaaj nrug cov ncuav kws yog thawj phaum qoob cev xyeem ua ke ua kevcai cev xyeem rua Yawmsaub. Tej nuav yog tej kws dawb huv rua Yawmsaub muab ua pov thawj le feem. 21Tuab nub ntawd mej yuav tshaaj tawm. Mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua num nyaav hlo le. Nuav yog tej kaab ke rua mej txhua tam moog ib txhws rua huv txhua lub chaw kws mej nyob.
22“ ‘Thaus mej hlais tej qoob huv teb, mej tsw xob hlais kuas taag tej kws nyob ntawm ntug teb, hab thaus sau taag tsw xob xawb tej kws tshuav. Yuav tseg ca rua cov tuabneeg pluag hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.’ ”
23Yawmsaub has rua Mauxe tas, 24“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Nub xab ib lub xyaa hli mej yuav tsum ncu ntsoov caiv su tag tag le, yog nub kws tshuab raaj kub yaaj tshaaj tawm, yog nub kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. 25Mej tsw xob ua num nyaav, hab mej yuav tsum coj tej kws hlawv xyeem tuaj xyeem rua Yawmsaub.’ ”
26Yawmsaub has rua Mauxe tas, 27“Nub xab kaum lub xyaa hli nuav yog nub kws ua kevcai ntxuav kev txhum. Yuav ua nub kws mej tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, hab mej yuav tswj mej lub sab hab coj tej kws hlawv xyeem tuaj xyeem rua Yawmsaub. 28Nub ntawd mej tsw xob ua num daabtsw le tsua qhov yog nub ntxuav kev txhum, sub txhad ntxuav tau mej tej kev txhum rua ntawm mej tug Vaajtswv Yawmsaub xubndag. 29Nub ntawd yog leejtwg tsw tswj nwg lub sabr tug hov yuav raug muab txav tawm huv nwg haiv tuabneeg. 30Hab nub ntawd yog leejtwg ua ib yaam num daabtsw kuv yuav muab tug hov ua kuas puam tsuaj huv nwg haiv tuabneeg moog. 31Mej tsw xob ua num hlo le. Nuav yog tej kaab ke rua mej txhua tam moog ib txhws rua huv txhua lub chaw kws mej nyob. 32Nub ntawd yuav ua nub Xanpatau kws caiv su tag tag, hab mej yuav tswj mej lub sab.r Thaus tsaus ntuj nub xab cuaj lub hlis ntawd mej yuav tuav rawv nub Xanpatau moog txug nub qaab tsaus ntuj.”
33Yawmsaub has rua Mauxe tas, 34“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Nub xab kaum tswb lub xyaa hli nuav yog kevcai nyob tsev pheeb suav rua Yawmsaub kuas puv xyaa nub. 35Thawj nub yuav ua nub kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Mej tsw xob ua num nyaav. 36Mej yuav coj tej kws hlawv xyeem tuaj xyeem rua Yawmsaub kuas puv xyaa nub. Nub kws yim mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv hab coj tej kws hlawv xyeem tuaj xyeem rua Yawmsaub. Yog tuaj txoos ua ke caiv su. Mej tsw xob ua num nyaav hlo le.
37“ ‘Tej nuav yog Yawmsaub tej kevcai kws teem tseg kws mej yuav tsum tshaaj tawm tas yog lub swjhawm kws tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, hab yuav coj tej kws xyeem tuaj hlawv xyeem rua Yawmsaub, yog tej kws yuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem qoob loos, hab tej tsaj kws tua xyeem hab tej kws muab laub xyeem, txhua yaam yuav tsum ua lawv le swjhawm. 38Tej nuav yog ua tshaaj tej kws ua rua Yawmsaub nub Xanpatau hab tshaaj tej kws mej muab xyeem hab tshaaj txhua yaam kws mej fev ca lawd hab tshaaj tej kws mej zoo sab muab xyeem pub huvsw, kws mej pub xyeem rua Yawmsaub.
39“ ‘Thaus mej sau tej qoob loos huv lub tebchaws taag lawm, mas nub xab kaum tswb lub xyaa hli, mej yuav ua qhov kevcai nuav rua Yawmsaub xyaa nub. Thawj nub yuav ua nub kws caiv su tag tag, hab nub kws yim kuj yuav ua nub kws caiv su tag tag hab. 40Thawj nub mej yuav de tej txwv ntoo zoo zoo hab tej nplooj toov laaj hab tej rev nplooj ntoo hab tej ceg ntoo lwg zaaj tuaj. Mej yuav zoo sab xyiv faab xyaa nub rua ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv xubndag. 41Mej yuav tsum ncu ntsoov ua qhov kevcai nuav ib xyoos xyaa nub rua Yawmsaub. Nuav yog tej kaab ke rua mej txhua tam moog ib txhws. Mej yuav tsum ua qhov kevcai nuav rua lub xyaa hli. 42Mej yuav nyob huv tsev pheeb suav xyaa nub. Txhua tug kws yog tuabneeg Yixayee yuav tsum nyob huv tsev pheeb suav, 43sub mej txhua tam txhad paub tas thaus kuv coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug kuv ua rua puab nyob huv tsev pheeb suav. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.’ ”
44Ua le nuav Mauxe txhad qha rua cov Yixayee paub txug Yawmsaub tej kevcai kws teem tseg.