21

Cov pov thawj yuav ua tug dawb huv

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le has rua cov pov thawj kws yog Aloo tej tub tas, ‘Tsw xob ca mej cov pov thawj ib tug twg ua puag tsuas nwg tsua qhov kws moog paam tug tuag huv nwg cov kwvtij, 2tsuas yog tej kws txheeb txheeb nwg xwb, yog nwg nam nwg txwv nwg tub nwg ntxhais nwg tij nwg kwv 3lossws nwg tug nkauj muam kws nrug nwg nyob vem tsw muaj quasyawg mas tug pov thawj yeem ca nwg qas tsw huv. 4Nwg tsw xob paam nwg tej neej tsaa es ua rua nwg qas tsw huv, hab ua puag tsuas nwg poob koob. 5Cov pov thawj tsw xob chais ib nyuas qhov plaubhau hab tsw xob txav cov fwj txwv, hab tsw xob muab rag suam lub cev. 6Cov pov thawj yuav tsum ua tuabneeg dawb huv rua puab tug Vaajtswv tsw xob ua puag tsuas puab tug Vaajtswv lub npe poob koob, vem yog puab muab hov txhua chaw hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub, yog tej zaub mov xyeem rua puab tug Vaajtswv. Vem le nuav puab yuav tsum ua dawb huv.
7“ ‘Cov pov thawj tsw xob yuav tej puj muag cev lossws tej quaspuj kws qas tsw huv lossws tej quaspuj kws nrauj quasyawg tsua qhov cov pov thawj yeej yog dawb huv rua puab tug Vaajtswv. 8Koj yuav tsum tu kuas puab dawb huv rua kuv vem puab xyeem tej zaub mov rua koj tug Vaajtswv. Koj yuav tsum pum tas puab dawb huv, tsua qhov kuv kws yog Yawmsaub kuj dawb huv, kuv yog tug kws tu kuas mej dawb huv. 9Tug pov thawj twg tug nthxais moog ua puj muag cev ua rua nwg qas tsw huv mas kuj yog ua puag tsuas leej txwv poob koob. Nwg yuav raug muab hlawv pov tseg.
10“ ‘Tug pov thawj hlub kws raug muab roj laub ywg sau nwg taubhau tsaa ua pov thawj hlub hab yog tug kws raug muab tu kuas dawb huv es naav tau cev tsoog meej mom mas tsw xob tseg plaubhau ntxhuv ntxhuv hab tsw xob dua nwg lub tsho. 11Nwg tsw xob moog ze tug tuag, tsw xob ua puag tsuas nwg qas tsw huv txawm yog nwg txwv nwg nam tuag los xwj. 12Nwg tsw xob tawm huv lub chaw pe hawm Vaajtswv moog hab tsw xob ua qas puag tsuas lub chaw pe hawm nwg tug Vaajtswv poob koob, tsua qhov cov roj kws laub tsaa nwg ua tug dawb huv rua nwg tug Vaajtswv tseed nyob ntawm nwg. Kuv yog Yawmsaub. 13Nwg yuav tsum yuav tug quaspuj kws tsw tau deev dua hluas nraug. 14Nwg tsw xob yuav tej puj ntsuag, tej puj nrauj, tej puj kws qas tsw huv lossws tej puj muag cev. Nwg yuav tsum yuav tug quaspuj kws tsw tau deev dua hluas nraug huv nwg haiv tuabneeg lug ua quaspuj, 15sub nwg txhad tsw ua qas puag tsuas nwg tej mivnyuas poob koob rua huv nwg haiv tuabneeg, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws cais nwg ua tug dawb huv.’ ”
16Yawmsaub has rua Mauxe tas, 17“Ca le has rua Aloo tas, ‘Koj caaj ceg moog ib tam dhau ib tam tsw xob kheev ib tug kws lub cev muaj ib qho phem hovtwg tuaj ze xyeem tej zaub mov rua nwg tug Vaajtswv, 18tsua qhov tas tug kws muaj ib qho phem hovtwg nkaag tsw nyog moog ze lub thaaj, tsw has tug dig muag, lossws ceg tawv, lossws tug kws caws ntsej caws ntswg lossws teg taw ntev tsw sws txwg, 19lossws caws teg caws taw, 20lossws khoov duav khoov pu, lossws tug kws moj pob lossws pum kev tsw zoo, lossws mob lis mob ruas lug kua paug, lossws noob qais nkaum.
21“ ‘Tug pov thawj Aloo caaj ceg yog leejtwg kws lub cev phem ib qho hovtwg tsw xob kheev nwg tuaj ze muab luas tej hov txhua chaw hlawv xyeem rua Yawmsaub. Vem nwg lub cev muaj ib qho phem, tsw xob kheev nwg tuaj ze xyeem tej zaub mov rua nwg tug Vaajtswv. 22Nwg noj tau nwg tug Vaajtswv zaub mov tsw has tej kws dawb huv kawg nkaus hab tej kws dawb huv. 23Tassws nwg tsw xob tuaj ze daim ntaub kws thaiv hab ze lub thaaj tsua qhov nwg lub cev muaj ib qho phem, sub nwg txhad tsw ua puag tsuas lub chaw kws pe kuv poob koob. Kuv yog Yawmsaub kws muab lub chaw hov cais kuas dawb huv.’ ” 24Mauxe txhad has tej nuav rua Aloo hab nwg cov tub hab cov Yixayee suavdawg.