4

Kevcai xyeem daws txem

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Yog leejtwg ua txhum ib yaam daabtsw kws Yawmsaub tub has tas tsw xob ua tassws tsw yog nwg txhob txwm ua, mas yuav ua le nuav.
3“ ‘Yog tug kws raug muab roj laub ywg tsaa ua pov thawj hlub ua txhum txhad coj lub txem lug puag tsuas cov pejxeem, vem yog nwg ua txhum mas nwg yuav tsum muab ib tug thaav txwv nyuj kws tsw muaj chaw thuaj le xyeem rua Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txem. 4Nwg yuav tsum coj tug nyuj hov tuaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sws ntswb rua ntawm Yawmsaub xubndag, hab nwg yuav muab teg npuab rua sau tug nyuj hov taubhau hab muab tua kag rua ntawm Yawmsaub xubndag. 5Tug kws raug tsaa ua pov thawj hlub yuav muab cov ntshaav nyuj hov ib qho coj lug rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 6mas nwg yuav muab nwg ntiv teg raus cov ntshaav hab nchus xyaa zag ntawm Yawmsaub lub xubndag rua ntawm daim ntaub kws thaiv chaav dawb huv kawg nkaus chaav nrau nuav. 7Tug pov thawj yuav muab cov ntshaav ib qho lug pleev cov kub sau lub thaaj kws hlawv moov tshuaj tsw qaab huv lub tsev ntaub sws ntswb rua ntawm Yawmsaub xubndag, hab nwg yuav muab cov ntshaav nyuj kws tseed tshuav hov laub rua ntawm taw thaaj hlawv xyeem kws nyob ncaaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 8Nwg yuav muab cov npluag roj ntawm tug nyuj kws ua kevcai xyeem daws txem hov kaus huvsw, kws yog cov npluag roj huv nrog cev hab cov npluag roj kws lu plaab nyuv huvsw, 9hab ob lub raum hab cov npluag roj ntawm lub duav, hab cov npluag roj kws lu lub sab kws yuav muab kaus hlo nrug lub raum lug, 10(ib yaam nkaus le nwg muab cov npluag roj kaus huv tug nyuj kws tua xyeem ua kevcai xyeem sws raug zoo). Tug pov thawj yuav muab tej nuav hlawv sau lub thaaj kws hlawv xyeem. 11Tassws daim tawv nyuj hab cov nqaj hab lub taubhau tej ceg tej plaab nyuv hab tej quav, 12taag nrho tug nyuj huvsw mas yuav coj tawm rua saab nrau lub zog txug lub chaw dawb huv, kws yog lub chaw nchuav cov tshauv, mas yuav rauv tawg rua sau cov tshauv hov muab tug tsaj hov hlawv pov tseg huvsw rua hov ntawd.
13“ ‘Yog ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg tau ua tej yaam txhum tassws tsw yog puab txhob txwm ua, puab yeej tsw paub tas yog kev txhum hab puab ua tej yaam kws Yawmsaub tub has tas tsw xob ua, mas puavleej yog puab ua txhum muaj txem lawm. 14Thaus puab paub tseeb tas tej kws puab ua hov yog txhum lawm mas puab suavdawg yuav muab ib tug thaav txwv nyuj tuaj ua kevcai xyeem daws txem hab coj tuaj rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. 15Cov kev txwj quas laug yuav muab teg npuab sau tug nyuj hov taubhau rua ntawm Yawmsaub xubndag, mas muab tug nyuj hov tua rua ntawm Yawmsaub xubndag. 16Tug kws raug tsaa ua pov thawj hlub yuav muab cov ntshaav nyuj hov ib qho coj lug rua huv lub tsev ntaub sws ntswb, 17mas nwg yuav muab nwg ntiv teg raus cov ntshaav hab nchus xyaa zag rua ntawm Yawmsaub xubndag rua ntawm daim ntaub kws thaiv. 18Tug pov thawj yuav muab mivntswv ntshaav pleev cov kub sau lub thaaj kws nyob huv lub tsev ntaub sws ntswb rua ntawm Yawmsaub xubndag, hab nwg yuav muab cov ntshaav nyuj kws tseed tshuav hov laub rua ntawm taw thaaj hlawv xyeem kws nyob ncaaj ntawm qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 19Hab nwg yuav muab cov npluag roj kaus huvsw coj moog hlawv rua sau lub thaaj. 20Nwg yuav muab tug txwv nyuj nuav ua ib yaam nkaus le kws nwg tub muab tug txwv nyuj ua kevcai xyeem daws txem. Mas tug pov thawj yuav ua le nuav txhad ntxuav tau tej pejxeem tej kev txhum txhad zaam tau puab lub txem. 21Mas tug pov thawj yuav coj tug nyuj tawm moog rua saab nrau lub zog hab muab hlawv huvsw yaam le hlawv tug kws ua ntej lawd. Qhov nuav yog ua kevcai xyeem daws txem rua ib tsoom pejxeem.
22“ ‘Yog ib tug thawj tau ua tej yaam txhum tassws tsw yog nwg txhob txwm ua hab nwg ua tej yaam kws Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv tub has tas tsw xob ua, mas kuj yog nwg ua txhum muaj txem. 23Thaus nwg paub tseeb tas tej kws nwg ua hov yog txhum lawm mas nwg yuav tsum coj ib tug txwv tshws kws tsw muaj chaw thuaj le tuaj ua kevcai xyeem daws txem. 24Nwg yuav muab teg npuab sau tug tshws hov taubhau hab muab tua ntawm lub chaw kws tua tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. Nuav yog ua kevcai xyeem daws txem.
25“ ‘Tug pov thawj hlub yuav muab ntiv teg raus cov ntshaav kws ua kevcai xyeem daws txem hov ib qho moog pleev cov kub sau lub thaaj kws hlawv xyeem hab muab cov ntshaav kws tseed tshuav hov laub rua ntawm lub taw thaaj. 26Nwg yuav muab cov npluag roj hlawv huvsw sau lub thaaj ib yaam nkaus le kws hlawv cov npluag roj ntawm tug tsaj kws tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Mas tug pov thawj txhad ntxuav tau tug hov tej kev txhum txhad zaam tau nwg lub txem.
27“ ‘Yog cov peejxeem leejtwg tau ua tej yaam txhum tassws tsw yog nwg txhob txwm ua hab nwg ua tej yaam kws Yawmsaub tub has tas tsw xob ua, mas kuj yog nwg ua txhum muaj txem. 28Thaus nwg paub tseeb tas tej kws nwg ua hov yog txhum lawm mas nwg yuav tsum coj ib tug maum tshws kws tsw muaj chaw thuaj le tuaj xyeem daws lub txem kws nwg tau ua hov. 29Nwg yuav muab teg npuab sau tug tshws kws ua kevcai xyeem daws txem hov taubhau hab muab tua rua ntawm lub chaw kws tua tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem. 30Tug pov thawj yuav muab ntiv teg raus cov ntshaav hov ib qho moog pleev cov kub sau lub thaaj kws hlawv xyeem hab muab cov ntshaav kws tseed tshuav hov laub rua ntawm lub taw thaaj. 31Hab nwg yuav muab cov npluag roj kaus huvsw yaam nkaus le kaus cov npluag roj ntawm tug tsaj kws ua kevcai xyeem sws raug zoo, mas tug pov thawj yuav muab hlawv sau lub thaaj ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. Mas tug pov thawj txhad ntxuav tau tug hov tej kev txhum txhad zaam tau nwg lub txem.
32“ ‘Yog nwg coj yaaj tuaj ua kevcai xyeem daws txem mas nwg yuav tsum coj ib tug maum yaaj kws tsw muaj chaw thuaj le, 33hab nwg yuav muab teg npuab sau tug yaaj hov taubhau hab muab tua ua kevcai xyeem daws txem rua ntawm lub chaw kws tua tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem. 34Tug pov thawj yuav muab ntiv teg raus cov ntshaav kws ua kevcai xyeem daws txem hov ib qho moog pleev cov kub sau lub thaaj kws hlawv xyeem hab muab cov ntshaav kws tseed tshuav hov laub rua ntawm lub taw thaaj. 35Hab nwg yuav muab cov npluag roj kaus huvsw yaam nkaus le kaus cov npluag roj ntawm tug yaaj kws muab tua ua kevcai xyeem sws raug zoo. Nwg yuav muab tej nuav hlawv sau lub thaaj nrug tej hov txhua chaw kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub ua ke. Mas tug pov thawj yuav ua le nuav txhad ntxuav tau tej kev txhum kws tug hov tau ua lawd txhad zaam tau nwg lub txem.’ ”