20

Tug tsw noog lug lub txem

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Cov Yixayee hab lwm haiv tuabneeg kws nrug cov Yixayee nyob leejtwg muab nwg le mivnyuas tug twg cob rua daab Maulej, mas tug hov yuav raug muab tua pov tseg. Cov pejxeem yuav tsum xuas pob zeb ntaus nwg kuas tuag. 3Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam tug hov hab yuav muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog, tsua qhov nwg tau muab nwg le ib tug mivnyuas cob rua daab Maulej, ua rua lub chaw kws pe kuv qas tsw huv hab ua qas puag tsuas kuv lub npe kws dawb huv. 4Yog cov pejxeem tsw quav ntsej tug kws muab nwg le mivnyuas cob rua daab Maulej hov es tsw muab nwg tua pov tseg, 5mas kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam tug ntawd hab nwg tsev tuabneeg hab muab puab txav tawm huv puab haiv tuabneeg moog tsw has nwg hab txhua tug kws lawv nwg kua moog deev daab Maulej.
6“ ‘Yog leejtwg tig moog nrhav txwv neeb txwv yaig hab ua puj muag cev rua puab kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam tug ntawd hab muab nwg txav tawm huv nwg haiv tuabneeg. 7Vem le nuav mej yuav tsum tu mej tug kheej kuas dawb huv rua Vaajtswv hab ua tuabneeg dawb huv, tsua qhov kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv. 8Mej yuav tsum tuav rawv kuv tej kaab ke hab ua lawv nraim. Kuv yog Yawmsaub kws muab mej cais kuas dawb huv. 9Txhua tug kws tshev foom nwg nam nwg txwv yuav raug muab tua pov tseg. Nwg tau tshev foom nwg nam nwg txwv, mas qhov kws nwg tuag hov nwg rws nwg ib leeg.
10“ ‘Yog leejtwg deev luas tej le quaspuj, mas ob tug kws sws deev hov yuav raug muab tua pov tseg. 11Tug kws nrug nwg txwv tug quaspuj pw, kuj yog nwg thws nwg txwv qhov chaw txaaj muag. Ob tug hov yuav raug muab tua pov tseg, mas qhov kws ob tug tuag hov ob tug rws ob tug. 12Yog leejtwg nrug nwg tug nyaab pw, mas ob tug hov yuav raug muab tua pov tseg. Ob tug ua dev mas qhov kws ob tug tuag hov ob tug rws ob tug. 13Yog ib tug txwvneej deev ib tug txwvneej yaam le deev quaspuj, mas ob tug tau ua qas vuab tsuab. Ob tug yuav raug muab tua pov tseg, mas qhov kws ob tug tuag hov ob tug rws ob tug. 14Yog leejtwg yuav tug ntxhais ua quaspuj hab tseed yuav leej nam ua quaspuj, mas yog qhov phem. Mas puab peb leeg yuav raug muab hlawv pov tseg, sub txhad tsw muaj kev phem nyob huv mej. 15Yog tug txwvneej twg deev tsaj txhu, tug hov yuav raug muab tua pov tseg hab mej yuav muab tug tsaj hov tua pov tseg. 16Yog tug puj twg txaav ze ib tug tsaj txhu hab deev tug tsaj hov, mej yuav muab tug quaspuj hab tug tsaj hov tua pov tseg. Qhov kws ob tug tuag hov ob tug rws ob tug.
17“ ‘Yog leejtwg coj nwg tug muam kws yog nwg txwv le ntxhais lossws yog nwg nam le ntxhais moog thws qhov chaw txaaj muag saib hab tug ntxhais pum nwg qhov chaw txaaj muag, kuj yog ua txaaj muag heev. Ob tug yuav raug muab txav tawm taab meeg ob tug haiv tuabneeg. Nwg tau thws nwg tug muam qhov chaw txaaj muag, nwg yuav rws nwg lub txem. 18Yog leejtwg nrug tug quaspuj kws tseed ua quaspuj pw hab thws nwg qhov chaw txaaj muag, yog ob tug thws qhov chaw lug ntshaav. Ob tug yuav raug muab txav tawm huv ob tug haiv tuabneeg. 19Mej tsw xob thws mej nam le tais laug lossws nam hluas lossws mej txwv le muam qhov chaw txaaj muag, vem yog thws tug kws txheeb mej qhov chaw txaaj muag. Puab yuav rws puab lub txem. 20Yog leejtwg nrug nwg tug yawm laug le quaspuj pw, kuj yog nwg thws yawm laug qhov chaw txaaj muag. Ob tug yuav rws ob tug lub txem, ob tug yuav tuag tsw muaj mivnyuas. 21Yog leejtwg yuav nwg tug tijlaug lossws tug kwv quaspuj, kuj yog kev qas tsw huv. Nwg tau thws nwg kwvtij qhov chaw txaaj muag, ob tug yuav tsw muaj mivnyuas.
22“ ‘Mej yuav tsum tuav rawv kuv tej kaab ke huvsw hab kuv tej kevcai huvsw hab ua lawv nraim, sub lub tebchaws kws kuv coj mej lug nyob huv txhad tsw muab mej ntuav tawm. 23Mej tsw xob ua lawv le cov tuabneeg kws kuv muab ntab tswv tawm ntawm mej hauv ntej lawd tej kevcai. Vem tas puab ua tej kws has taag nuav, kuv txhad ntxub puab kawg le. 24Tassws kuv tub has rua mej lawm tas, “Mej yuav tau puab lub tebchaws ua qub txeeg qub teg, hab kuv yuav muab ua mej teej mej tug, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo.”Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv kws tau muab mej cais tawm huv ib tsoom tuabneeg lug. 25Vem le nuav mej yuav tsum cais tej tsaj kws huv hab tej tsaj kws tsw huv, hab cais tej noog kws tsw huv hab tej noog kws huv. Mej tsw xob ua rua mej qas vuab tsuab vem yog tim tej tsaj twg lossws tej noog twg lossws ib yaam daabtsw kws nkaag huv aav kws kuv tau muab qha cais rua mej lawm tas yog yaam kws qas tsw huv. 26Mej yuav tsum dawb huv rua kuv, tsua qhov kuv kws yog Yawmsaub yog tug dawb huv, hab kuv tau muab mej cais tawm huv ib tsoom tuabneeg lug sub mej txhad le yog kuv tug.
27“ ‘Tug txwvneej twg lossws tug puj twg kws ua txwv neeb txwv yaig mas yuav raug muab tua pov tseg. Yuav xuas pob zeb ntaus kuas tuag, mas qhov kws puab tuag hov puab rws puab.’ ”