26

Noog lug tau koob moov

1“ ‘Mej tsw xob ua txoov daab rua mej lossws txaug txoov daab txawb ca lossws txhus ncej teev daab lossws txaug txoov daab pob zeb rua huv mej lub tebchaws rua mej pe, tsua qhov kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv. 2Mej yuav tsum ncu su rua kuv nub Xanpatau hab saib taug lub chaw pe hawm kuv. Kuv yog Yawmsaub.
3“ ‘Yog mej ua lub neej lawv le kuv tej kaab ke hab noog kuv tej lug nkaw hab ua lawv nraim, 4kuv yuav pub naag lug lawv caij lawv nyoog rua mej, hab lub tebchaws yuav tau qoob hab tej txwv ntoo huv teb yuav txw txwv. 5Lub caij ntaus qoob yuav ntev moog txug lub caij de txwv maab, hab lub caij de txwv maab yuav ntev moog txug lub caij cog qoob, hab mej yuav tau zaub mov noj tsau npo hab nyob tso sab quas lug huv mej lub tebchaws. 6Kuv yuav pub kev kaaj sab lug rua huv lub tebchaws, mej yuav tau pw tsw muaj leejtwg ua rua mej ntshai. Kuv yuav tshem tej tsaj nyaum tawm huv lub tebchaws hab nav ntaaj nav rag yuav tsw hlaa mej lub tebchaws le lawm. 7Mej yuav lawv mej tej yeeb ncuab tswv hab puab yuav qaug tuag nav ntaaj nav rag taag rua ntawm mej xubndag. 8Mej tswb leeg yuav lawv tau yeeb ncuab ib puas leej, hab mej ib puas leej yuav lawv tau ib vaam leej. Mej tej yeeb ncuab yuav qaug tuag nav ntaaj nav rag taag rua ntawm mej xubndag. 9Kuv yuav ua zoo rua mej hab pub mej muaj tub ki fuam vaam coob, hab kuv yuav tuav rawv tej lug kws kuv cog tseg rua mej. 10Mej yuav tau noj tej qoob kws sau lug ca ntev ntev hab mej yuav muab tej qoob qub theej txhad tau chaw rau tej qoob tshab. 11Hab kuv yuav ua kuv lub chaw nyob rua huv plawv mej hab kuv lub sab yuav tsw ntxub mej. 12Kuv yuav nrug nraim mej nyob hab kuv yuav ua mej tug Vaajtswv hab mej yuav ua kuv haiv tuabneeg. 13Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug sub mej txhad tsw tau ua puab qhev. Kuv muab mej tug quab luv pov tseg hab ua rua mej moog tau kev yag ntxag.

Tsw noog lug yuav raug txem

14“ ‘Tassws yog mej tsw noog kuv lug hab tsw ua lawv le tej lug nkaw nuav huvsw, 15yog mej tso kuv tej kaab ke tseg hab mej lub sab ntxub kuv tej kevcai mej txhad tsw yeem ua lawv le kuv tej lug nkaw huvsw hab rhuav kuv tej lug cog tseg, 16mas kuv yuav ua le nuav rua mej. Kuv yuav tso kev txhawj kev ntshai, mob phem mob npaws lug raug mej ua rua mej qhov muag daaj taag hab ua rua mej txujsa sem quas zug. Mej yuav cog qoob do do xwb tsua qhov mej tej yeeb ncuab yuav muab noj taag. 17Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsaam mej, mej yuav swb mej cov yeeb ncuab. Cov kws ntxub mej yuav tau kaav mej, tub tsw muaj leejtwg lawv mej los mej ca le tswv. 18Yog ua le nuav lawm, los mej tseed tsw noog kuv lug, kuv yuav rov nplawm mej xyaa npaug dua hab vem yog tim mej tej kev txhum. 19Kuv yuav rhuav tshem mej tug fwjchim kws khaav theeb, hab kuv yuav ua rua mej lub ntuj zoo le hlau, hab ua rua mej thaaj aav zoo le tooj lab. 20Mej yuav nkim zug do do xwb tsua qhov mej lub tebchaws yuav tsw tau qoob hab tej txwv ntoo huv teb yuav tsw txw txwv.
21“ ‘Yog mej tseed tawm tsaam kuv hab tsw yeem noog kuv lug, kuv yuav tso kev txom nyem lug raug mej xyaa npaug lawv le mej tej kev txhum. 22Kuv yuav tso tsaj qus lug rua huv mej mas yuav sau mej tej tub ki hab tum mej tej tsaj txhu hab ua rua mej tshuav tsawg tsawg mas mej tej kev txhad tsw muaj tuabneeg taug.
23“ ‘Yog qhov kws nplawm nuav mej tseed tsw tig rov lug cuag kuv, mej tseed ua lub neej tawm tsaam kuv, 24mas kuv yuav tawm tsaam mej hab kuv tug kheej yuav nplawm mej xyaa npaug vem yog tim mej tej kev txhum. 25Kuv yuav coj nav ntaaj nav rag lug rua sau mej, yuav pauj taub kuv tej lug cog tseg. Yog mej sau zog lug rua huv mej tej moos kuv yuav tso mob kis lug raug mej hab mej yuav raug muab cob rua huv yeeb ncuab txhais teg. 26Thaus kuv txav mej tej zaub mov tu nrho lawm, kaum tug quaspuj yuav koom tuab lub qhov cub ci ncuav hab yuav muab ncuav kiv quas zug rua mej mas mej noj los yuav tsw tsau.
27“ ‘Yog ua le nuav lawm los mej tseed tsw noog kuv lug, mej tseed ua lub neej tawm tsaam kuv, 28kuv yuav tawm tsaam mej npau tawg heev, hab kuv tug kheej yuav nplawm mej xyaa npaug vem yog tim mej tej kev txhum. 29Mej yuav noj mej tej tub le nqaj, hab noj mej tej ntxhais le nqaj. 30Kuv yuav ua kuas mej tej chaw sab teev daab puam tsuaj hab rhuav mej tej thaaj hlawv xyaab hab muab mej tej cev tuag nrum rua sau mej tej txoov daab tuag sav. Mas kuv lub sab yuav ntxub mej. 31Kuv yuav ua rua mej tej moos raug muab tso tseg pam taag hab ua rua mej tej chaw pe hawm nyob do cuas ca hab kuv yuav tsw na tej paa tsw qaab kws mej hlawv xyeem rua kuv lawm. 32Kuv yuav ua rua lub tebchaws lamswm taag mas mej cov yeeb ncuab kws tuaj nyob rua huv yuav xaav tsw thoob le. 33Kuv yuav ua rua mej tswv rw quas sua moog nyob rua huv ib tsoom tebchaws, kuv yuav rhu ntaaj lawv mej hab mej lub tebchaws yuav nyob do cuas ca hab mej tej moos yuav lamswm taag.
34“ ‘Lub swjhawm kws mej nyob huv mej cov yeeb ncuab lub tebchaws, mej lub tebchaws yuav muaj Xanpatau tau su npaum le cov swjhawm kws nyob do cuas ca hov. Lub tebchaws yuav tau su hab muaj Xanpatau. 35Lub tebchaws yuav tau su rua thaus nyob do cuas ca hov, yuav tau su tsw thooj le thaus mej tseed nyob huv lub tebchaw es tsw pub su rua nub Xanpatau. 36Mej cov kws tseed tshuav nyob kuv yuav ua rua lub sab ntshai quas rwg rua huv cov yeeb ncuab lub tebchaws. Lub suab cua ntsawj nplooj qhuav yaa xwb yuav ua rua puab tswv, hab puab yuav tswv yaam nkaus le tswv nav ntaaj nav rag, tub tsw muaj leejtwg lawv los puab yuav qaug taag. 37Puab ib leeg yuav dawm ib leeg qaug yaam le tswv nav ntaaj nav rag kuas tub tsw muaj leejtwg lawv, hab mej yuav tsw muaj zug tiv mej cov yeeb ncuab. 38Mej yuav tuag taag rua huv ib tsoom tebchaws, hab mej cov yeeb ncuab lub tebchaws yuav noj mej. 39Mej cov kws tseed tshuav nyob los yuav sem zuj zug rua huv mej cov yeeb ncuab lub tebchaws vem yog tim puab lub txem, hab puab yuav sem zuj zug vem yog tim puab tej laug lub txem hab.
40“ ‘Tassws yog puab leeg puab lub txem hab leeg puab tej laug lub txem kws puab tau faav xeeb rua kuv hab ua lub neej tawm tsaam kuv, 41es kuv txhad tawm tsaam puab hab coj puab lug rua huv puab cov yeeb ncuab lub tebchaws, mas thaus puab txu puab lub sab phem sab tawv hab raug puab lub txem dhau lawm, 42kuv yuav ncu txug kuv tej lug cog tseg rua Yakhauj hab rua Yiha hab rua Aplahaa, hab kuv yuav ncu txug lub tebchaws hov. 43Tassws lub tebchaws yuav raug puab muab tso tseg hab yuav muaj Xanpatau tau su rua thaus kws nyob do cuas ca tsw muaj puab cov tuabneeg nyob huv. Puab yuav raug txem rua puab tej kev txhum kuas taag tsua qhov puab tso kuv tej kevcai tseg hab puab lub sab ntxub kuv tej kaab ke. 44Txawm yog le ntawd los xwj, thaus puab nyob huv puab cov yeeb ncuab lub tebchaws kuv yuav tsw tso puab tseg hab kuv yuav tsw ntxub puab txhad tsw muab puab ua kuas puam tsuaj taag nrho hab tsw rhuav kuv tej lug kws cog tseg rua puab, tsua qhov kuv yog Yawmsaub yog puab tug Vaajtswv. 45Vem yog saib rua puab kuv txhad ncu txug tej lug kws cog tseg rua puab tej laug kws kuv coj tawm huv Iyi tebchaws lug taab meeg ib tsoom tebchaws, sub kuv txhad le tau ua puab tug Vaajtswv. Kuv yog Yawmsaub.’ ”
46Tej nuav yog tej kaab ke hab tej kevcai hab tej lug qha kws Yawmsaub muab rua cov Yixayee sau lub roob Xinai kws nwg qha rua Mauxe.