21

Đah Kơmơi Kơmai Ƀun Rin Pơyơr Prăk Kơ Ơi Adai

(21:1-4 pơduai pơčring hăng Markôs 12:41-44)

1Tơdang Yêsu angak lăng, Ñu ƀuh ƀing mơnuih pơdrŏng pioh mŭt gơnam brơi pơyơr amăng hip prăk Sang Yang. 2Yêsu ăt ƀuh mơ̆n sa čô đah kơmơi kơmai ƀun rin biă mă pơyơr dua prăk kăk ƀiă biă mă amăng hip anŭn. 3Tui anŭn, Ñu laĭ tui anai, “Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, pô đah kơmơi kơmai ƀun rin anai hơmâo pơyơr laih lu hloh kơ ƀing pơdrŏng. 4Kâo laĭ tui anŭn yuakơ abih bang ƀing gơñu pơyơr laih kơnơ̆ng mơ̆ng gơnam rơbeh gơñu đôč, samơ̆ pô đah kơmơi kơmai anai hơmâo pơyơr laih kơ Ơi Adai mơ̆ng abih bang gơnam gơ̆ hơmâo kiăng kơ hơdip yơh.”

Yêsu Laĭ Hlâo Kơ Tơlơi Răm Rai Sang Yang

(Mathiơ 24:1, 2; Markôs 13:1, 2)

5Hơmâo đơđa ƀing ding kơna ră ruai djơ̆ kơ Sang Yang, hiư̆m Sang anŭn arăng pơhrôp laih hăng khul boh pơtâo prŏng yom hiam biă mă wơ̆t hăng gơnam pơyơr hiam rô̆ arăng pơyơr kiăng kơ pơhrôp Sang Yang. Tui anŭn, Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu, 6“Abih bang gơnam hiam ƀing gih ƀuh anai, amăng khul hrơi či truh tơdơi, ƀing rŏh ayăt či pơrai hĭ Sang anŭn tơl ƀu či hơmâo ôh boh pơtâo anai dưi dŏ ƀơi ngŏ boh pơtâo pơkŏn yuakơ ƀing gơñu či pơglưh pơčah hĭ abih bang yơh.”

Gru Laĭ Pơthâo Kơ Hrơi Yêsu Trŭn Rai

(Mathiơ 24:3-14; Markôs 13:3-13)

7Ƀing gơñu tơña Yêsu tui anai, “Ơ Nai ăh, hơbĭn tơlơi răm rai anŭn či truh lĕ? Laih anŭn hơget či jing gru kơnăl kiăng kơ ƀing gơmơi thâo tơlơi anai jĕ či truh lĕ?” 8Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Răng bĕ, anăm brơi kơ arăng pleč ƀlŏr hĭ ƀing gih ôh, yuakơ hơmâo lu mơnuih či rai pơhaih ƀlŏr amăng anăn Kâo tui anai, ‘Kâo yơh jing Messiah!’ Laih anŭn laĭ tui anai dơ̆ng, ‘Rơnŭk Messiah anŭn truh laih anŭn mông đŭt lŏn tơnah jĕ či truh laih yơh!’ Tơdang ƀing gih hơmư̆ tơlơi anŭn, ƀing gih anăm đaŏ đuaĭ tui ƀing gơñu ôh. 9Laih anŭn dơ̆ng, tơdang ƀing gih hơmư̆ hing kơ tơlơi blah wang tŏng krah ƀing lŏn čar laih anŭn tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng amăng lăm lŏn čar, anăm huĭ bra̱l ôh, yuakơ abih tơlơi anŭn khŏm či truh hlâo yơh, samơ̆ hrơi đŭt lŏn tơnah ƀu či truh mơtam ôh.”
10Giŏng anŭn, Yêsu pơhiăp hăng ƀing gơ̆ dơ̆ng tui anai, “Kơnung djuai anai či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnung djuai pơkŏn laih anŭn lŏn čar anai či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar pơkŏn yơh; 11či hơmâo tơlơi pơpư̆ pơgơi lŏn tơnah prŏng, amăng lu anih pơkŏn či hơmâo tơlơi ư̆ rơpa, kli̱n khe̱ng, laih anŭn dơ̆ng ăt či hơmâo tơlơi huĭ bra̱l laih anŭn gru kơnăl kri̱p yi̱p prŏng prin mơ̆ng adai adih. 12Samơ̆ hlâo kơ abih bang tơlơi anŭn truh, ƀing rŏh ayăt gih či ngă sat pơtơnap ƀing gih yơh, jao hĭ đơđa ƀing gih kơ ƀing khua sang jơnum ta kiăng kơ phat kơđi laih anŭn krư̆ hĭ ƀing gih amăng sang mơnă yuakơ ƀing gih đaŏ kơ Kâo. Ƀing gơñu ăt či ba nao mơ̆n đơđa ƀing gih pơ anăp ƀing pơtao laih anŭn ƀing khua kwar kiăng kơ phat kơđi. 13Anŭn yơh jing mông mơyŭn kơ ƀing gih pơhaih tơlơi pơthâo hiam Kâo kơ ƀing gơñu. 14Hơnŭn yơh, khưp ngă bĕ amăng pran jua gih, anăm prap pre hlâo ôh kơ hơget tơlơi ƀing gih či pơhiăp pơgang gih pô. 15Kâo laĭ tui anŭn yuakơ Kâo pô yơh či pha brơi kơ ƀing gih pơhiăp hăng tơlơi rơgơi. Tui anŭn, ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing rŏh ayăt gih dưi pơkơdơ̆ng glaĭ laih anŭn pơgăl glaĭ hăng ƀing gih. 16Bơ kơ đơđa amăng ƀing gih, wơ̆t dah ƀing amĭ ama, ƀing ayŏng adơi, ƀing adơi ai laih anŭn ƀing gơyut gơyâo gih ăt či jao lui hĭ ƀing gih kơ ƀing rŏh ayăt mơ̆n. Ƀing gơñu či ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng đơđa amăng ƀing gih kiăng kơ arăng pơdjai hĭ. 17Ƀing mơnuih amăng rĭm anih či pơrơmut kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih đaŏ kơ Kâo yơh. 18Samơ̆ sa arăt ƀŭk gih ƀu či rơngiă hĭ hlŏng lar ôh. 19Yua mơ̆ng tơlơi gir run gih, ƀing gih či hơmâo glaĭ tơlơi hơdip hlŏng lar yơh.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Plei Prŏng Yerusalaim Či Răm Rai

(Mathiơ 24:15-21; Markôs 13:14-19)

20Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Tơdang ƀing gih ƀuh ƀing rŏh ayăt gih wang blah plei prŏng Yerusalaim, brơi kơ ƀing gih thâo bĕ, tơlơi răm rai plei anŭn jĕ či truh laih yơh. 21Tui anŭn, brơi bĕ ƀing hlơi pô dŏ amăng kwar Yudea nao đuaĭ kơdŏp bĕ pơ čư̆, hlơi pô dŏ gah lăm plei prŏng Yerusalaim tơbiă đuaĭ bĕ laih anŭn hlơi pô dŏ amăng đang hơma anăm đuaĭ mŭt amăng plei ôh kiăng kơ mă gơnam ñu hlâo kơ đuaĭ kơdŏp. 22Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hrơi anai jing hrơi rŭ nua yơh, kiăng kơ krep djơ̆ tui hăng abih boh hiăp ƀing pô pơala hơmâo čih pioh laih. 23Anai nê amăng khul hrơi anŭn, pap mơñai biă mă yơh kơ ƀing đah kơmơi hlak pi kian laih anŭn kơ ƀing đah kơmơi ăt dŏ brơi ană mĕm, yuakơ tơlơi gleh tơnap prŏng biă mă či truh ƀơi anih lŏn anai, jing tơlơi pơkơhma̱l Ơi Adai či lê̆ ƀơi ƀing ană plei anai yơh. 24Lu amăng ƀing gơñu či rơbuh djai hĭ yuakơ ƀing rŏh ayăt či pơdjai hĭ hăng đao gưm laih anŭn či ba pơđuaĭ hĭ lu amăng ƀing gơñu jing hlŭn mơnă amăng lu lŏn čar pơkŏn. Ƀing lŏn čar tuai yơh či pơrai hĭ plei prŏng Yerusalaim tơl truh hrơi mông ƀing lŏn čar tuai krep truh đŭt hĭ.”

Yêsu Či Trŭn Rai Dơ̆ng

(Mathiơ 24:29-31; Markôs 13:24-27)

25Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Giŏng anŭn, amăng adai adih či hơmâo gru kơnăl pơthâo ƀơi yang hrơi, yang blan, khul pơtŭ. Ƀơi lŏn tơnah anai či hơmâo lu lŏn čar rŭng răng huĭ bra̱l biă mă yuakơ ƀing gơñu hơmư̆ dơnai pơgrao jơlah ia rơsĭ păh pung yơh. 26Mơnuih mơnam tơdu rơmơ̆n hĭ yua mơ̆ng gơñu huĭ bra̱l, kơčăng tơlơi truh sat anŭn pơhuĭ ƀơi lŏn tơnah anai, laih anŭn yua mơ̆ng khul pul hăng tal adai adih či pơpư̆ pơgơi yơh. 27Giŏng anŭn, abih bang mơnuih mơnam či ƀuh Kâo, jing Ană Mơnuih, trŭn rai amăng kơthul hiăng hăng tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi ang yang prŏng yơh. 28Tơdang ƀing gih ƀuh hơdôm tơlơi anŭn čơdơ̆ng truh, dŏ dơ̆ng angak đĭ akŏ gih bĕ, yuakơ mông Ơi Adai či song mă ƀing gih hlak jĕ či truh laih yơh.”

Pơhơmutu Kơ Kơyâo Hra

(Mathiơ 24:32-35; Markôs 13:28-31)

29Giŏng anŭn, Yêsu ruai kơ ƀing gơñu tơlơi pơhơmutu anai dơ̆ng, “Lăng bĕ kơ kơyâo hra laih anŭn abih bang kơyâo pơkŏn, 30tơdah hơdôm kơyâo anŭn čơdơ̆ng čơnăt hla, gih pô yơh thâo krăn bơyan phang jĕ či truh laih. 31Ăt tui anŭn mơ̆n, tơdang ƀing gih ƀuh tơlơi răm rai anŭn truh, ƀing gih či thâo krăn rơnŭk Pô Messiah pơkô̆ pơjing Dêh Čar Ơi Adai ƀơi lŏn tơnah jĕ či truh laih yơh. 32Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, đơđa amăng ƀing gih ăt či dŏ hơdip yuakơ rơnŭk anai ƀu či rơgao hĭ ôh tơl abih bang tơlơi anŭn hơmâo krep truh hĭ. 33Adai lŏn či rơgao hĭ, samơ̆ boh hiăp Kâo ƀu či rơgao hĭ ôh.”

Brơi Răng Bĕ

34Yêsu pơtă kơ ƀing ding kơna Ñu dơ̆ng tui anai, “Răng bĕ gih pô huĭ kơ jua pơmĭn gih ƀu dưi pơmĭn tơpă hơnơ̆ng ôh yuakơ măt tơpai ngă tơlơi sat ƀai laih anŭn ƀlơ̆ng bơngơ̆t kơ tơlơi hơdip lŏn tơnah anai. Răng bĕ yuakơ hrơi anŭn či truh djơ̆ ƀơi ƀing gih blĭp blăp hrup hăng hlô mơnơ̆ng djơ̆ čơđo̱ng yơh. 35Tui anŭn, anăm pơmĭn ôh hrơi anŭn ƀu či truh djơ̆ ôh ƀơi ƀing gih, yuakơ hrơi anŭn či truh djơ̆ ƀơi abih bang mơnuih mơnam dŏ ƀơi rŏng lŏn tơnah anai yơh. 36Samơ̆ tui anŭn, kơđiăng nanao bĕ, rơkâo bĕ kơ Ơi Adai djru ƀing gih dưi hơmâo tơlơi kơtang kiăng kơ găn rơnŭk rơnua mơ̆ng abih bang tơlơi răm ruă anŭn či krep truh, laih anŭn dưi dŏ dơ̆ng ƀu mlâo ôh ƀơi anăp Kâo, tơdang Kâo, jing Ană Mơnuih, či rai dơ̆ng.”
37Hlak anŭn, rĭm hrơi amăng hrơi kŏm anŭn, Yêsu pơtô laĭ amăng Sang Yang, samơ̆ tơdang mơmŏt laih, Ñu tơbiă nao đŏm pơ bŏl čư̆ Ôliwơ. 38Mơ̆ng ưm mơguah, abih bang ƀing mơnuih lu rai bưp Ñu amăng Sang Yang kiăng kơ hơmư̆ tơlơi Ñu pơtô laĭ.