Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Luk, jing sa čô nai pơjrao mơnuih Tuai laih anŭn gơyut nao hyu pơlar hăng Paul mơ̆n
Ƀing mă tŭ: Ră ruai hăng Theophilos, samơ̆ kơñăm kơ abih bang ƀing đaŏ yơh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 60 hăng thŭn 80 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Luk pơrơđah Yêsu jing Pô Messiah laih anŭn Khua Yang. Tơlơi hơdip, tơlơi djai hăng tơlơi hơdip glaĭ Ñu pơjing tơlơi pơklaih kơ abih bang mơnuih amăng djŏp djang anih.

Tơlơi pơthâo hiam tui hăng Luk čih pơrơđah kơ Yêsu jing Pô Pơklaih Ơi Adai hơmâo ƀuăn brơi rai laih kơ ƀing Israel laih anŭn ăt jing Pô Pơklaih kơ abih bang mơnuih mơnam mơ̆n. Luk čih pioh kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam Khua Yang iâu Yêsu kiăng kơ “ba hơdôm tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing ƀun rin,” laih anŭn hră tơlơi pơthâo hiam anai čih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ abih bang mơnuih wơ̆t hăng djŏp mơta tơlơi kơƀah kiăng mơ̆n. Tơlơi čih kơ tơlơi mơak ăt jing yom pơphan biă mă yơh amăng sŏp hră Luk boh nik ñu ƀơi čơdơ̆ng phŭn amăng hơdôm črăn pơhaih pơthâo kơ tơlơi Yêsu trŭn rai, laih dơ̆ng ƀơi tơlơi klah čŭn, tơdang Yêsu đĭ glaĭ pơ adai adih. Tơlơi ră ruai kơ tơlơi prŏng tui hăng lar tui ƀing đaŏ tơdơi kơ tơlơi Yêsu đĭ glaĭ pơ adai adih ăt pô čih sŏp hră anai mơ̆n čih ră ruai amăng sŏp hră Bruă Mơnuă
 črăn 2 hăng 6 (lăng ƀơi jar gah yŭ anai) hơmâo lu tơlơi ră ruai kơnơ̆ng hơduah ƀuh amăng hră Tơlơi Pơthâo Hiam anai, kar hăng hơdôm tơlơi adoh ƀing ling jang hiam adoh laih anŭn tơlơi ƀing wai triu nao čuă kơ tơlơi tơkeng kơ Yêsu, tơlơi čơđai Yêsu dŏ amăng Sang Yang, hơdôm tơlơi pơhơmutu kơ pô Samaria Hiam Klă laih anŭn Ană Čơlah Mơ̆ng Ama. Amăng sŏp hră anai, tơlơi kơđŏm kơtang jing tơlơi iâu laĭ yơh, tơlơi Yang Bơngăt Hiam, bruă jao ƀing đah kơmơi amăng bruă mơnuă Yêsu, laih anŭn tơlơi Ơi Adai pap brơi kơ tơlơi soh yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Pơthâo Hlâo (1:1-4)
Tơlơi tơkeng laih anŭn rơnŭk čơđai Yôhan Pô Ngă Baptem hăng Yêsu (1:5–2:52)
Bruă mơnuă Yôhan Pô Ngă Baptem (3:1-20)
Tơlơi Yêsu tŭ baptem hăng tŭ tơlơi plư (3:21–4:13)
Bruă mơnuă rơđah rơđo̱ng Yêsu amăng kwar Galilê (4:14–9:50)
Mơ̆ng Galilê truh pơ plei prŏng Yerusalaim (9:51–19:27)
Hrơi kŏm hơnăl tuč amăng plei laih anŭn jĕ plei Yerusalaim (19:28–23:56)
Tơlơi Khua Yang hơdip glaĭ, pơƀuh rai laih anŭn đĭ glaĭ pơ adai adih (24:1-53)