4

Tug kws tseb noob

(Mth. 13:1-9; Lk. 8:4-8)

1Yexu chiv qhuab qha ntawm ntug havtxwv dua ib zag. Muaj tuabneeg coob coob tuaj txoos ua ke ntawm nwg, nwg txawm nce moog nyob tsawg rua huv ib lub nkoj huv havtxwv, mas cov tuabneeg hov suavdawg nyob sau ntug nqhuab ntawm ntug havtxwv. 2Nwg txawm ua paaj lug qha ntau yaam rua puab, hab nwg qhuab qha has tas, 3“Ca le tig ntsej noog. Muaj ib tug tawm moog tseb noob. 4Thaus nwg tseb cov noob ib txha poob rua sau txujkev mas noog lug khaws noj lawm. 5Muaj ib txha poob rua thaaj aav kws muaj pob zeb tiv muaj aav tsawg tsawg, mas cov noob tuaj taamswm vem aav tsw tub. 6Thaus nub tuaj raug tshaav ntuj kub, mas cov caag tsw tub txawm tuag tshaav lawm. 7Muaj ib txha poob rua huv plawv tsob xuav paug, tes tsob xuav paug hlub tuaj laum lawm, txhad tsw txw txwv. 8Muaj ib txha poob rua huv thaaj aav zoo hab txw txwv, yog hlub zoo fuam vaam hab txw tau peb caug npaug, rau caum npaug hab ib puas npaug.” 9Hab Yexu has tas, “Leejtwg muaj qhov ntsej nov, ca le noog nawj!”

Vem le caag ua paaj lug qha

(Mth. 13:10-17; Lk. 8:9-10)

10Thaus cov tuabneeg moog taag lawm, cov kws nyob ntawm Yexu ib ncig hab kaum ob tug thwjtim txawm nug Yexu txug tej paaj lug. 11Nwg has rua puab tas, “Tej kws muab npog ca lawd kws has txug Ntuj Ceeb Tsheej tub muab qha rua mej lawm, tassws yuav ua paaj lug qha txhua yaam rua cov kws nyob saab nrau mej.
  12“ ‘Sub puab txhad saib taag saib thab
   los tsw pum,
  puab noog taag noog thab
   los tsw nkaag sab.
  tsaam tes puab yuav tig lug
   hab txais kev zaam txem.’ ”

Txhais zaaj paaj lug tseb noob

(Mth. 13:18-23; Lk. 8:11-15)

13Yexu has rua puab tas, “Zaaj paaj lug hov mej tsw nkaag sab lov? Yog le hov, mej yuav nkaag sab tej paaj lug huvsw tau le caag? 14Tug tseb noob hov tseb txuj xuv zoo. 15Cov noob kws poob rua sau txujkev kws tseb txuj xuv zoo hov yog zoo le nuav. Tuabneeg nov lawm tassws taamswm ntawd Xataa tuaj muab txuj xuv zoo kws tseb rua huv puab lub sab txeeb lawm. 16Cov noob kws tseb poob rua thaaj aav kws muaj pob zeb tiv yog cov kws nov dheev txuj xuv zoo hab zoo sab txais yuav taamswm, 17tassws puab cog caag tsw tub rua huv puab, txhad nyob ib ntus xwb. Thaus muaj kev ceblaaj txom nyem lossws kev tswm txom tshwm lug vem yog tim txuj xuv zoo hov, puab txawm tso tseg taamswm ntawd. 18Cov noob kws tseb poob rua huv plawv tsob xuav paug yog cov kws tau nov txuj xuv zoo, 19tassws tej kev txhawj xeeb huv nplajteb hab tej kev qaug sab rua nyaj txag hab kev ntshaw lwm yaam txawm lug laum txuj xuv zoo hov lawm, txhad tsw txw txwv. 20Cov noob kws tseb poob rua huv thaaj aav zoo yog cov kws tau nov txuj xuv zoo hov mas txais yuav hab txw tau peb caug npaug, rau caum npaug hab ib puas npaug.”

Muab thoob khwb lub teeb

(Lk. 8:16-18)

21Yexu has rua puab tas, “Yuav muab lub teeb txawb rua lub thoob khwb lossws muab txawb rua huv qaab txaag lov, tsw yog muab txawb rua sau lub chaw txawb teeb lov? 22Tsua qhov tsw muaj ib yaam daabtsw kws muab zais ca lawm yuav tsw raug muab thws tshwm lug, hab tsw muaj ib yaam daabtsw kws muab npog ca lawm yuav tsw raug muab nthuav tawm lug. 23Leejtwg muaj qhov ntsej nov, ca le noog nawj!”
24Yexu has rua puab tas, “Ca le saib tuab zoo rua yaam kws mej nov. Tsua qhov mej muab lub thoob twg luj rua luas, yuav muab lub thoob ntawd luj rov rua mej ib yaam nkaus hab tseed yuav tsaav rua mej. 25Tsua qhov tug kws muaj lawd yuav muab tsaav ntxwv rua nwg, tassws tug kws tsw muaj, txawm yog tej kws nwg muaj los yuav muab rhu ntawm nwg moog.”

Lub noob kws muab tseb

26Yexu has tas, “Vaajtswv lub tebchaws pev ib yaam le ib tug moog tseb noob rua huv aav. 27Tsaus ntuj nwg kuj pw tsaug zug nruab nub nwg sawv lug, lub noob hov ua kaug tuaj hlub le caag nwg kuj tsw paub. 28Tub yog cov aav ua kuas tuaj, xub tawg kaug hlub tuaj le maav txhawv le maav muaj naab puv tuaj. 29Thaus sav lawd, nwg xuas lag moog hlais vem yog txug lub caij hlais lawm.”

Lub noob miv miv

(Mth. 13:31-34; Lk. 13:18-19)

30Hab Yexu has tas, “Peb yuav muab daabtsw lug pev txug Vaajtswv lub tebchaws lossws ua paaj lug qha le caag? 31Muab pev ib yaam le lub noob miv miv kws thaus muab tseb rua huv aav yog lub kws miv dhau lwm yaam noob huvsw huv nplajteb, 32tassws thaus tuaj hlub lawd kuj luj dua lwm yaam zaub huvsw hab nthuav ceg daav luj hlub, tej naag noog sau nruab ntug txhad tau ua zeg huv qaab tug duab ntxoo.”
33Yexu ua ntau yaam paaj lug le nuav qha txuj xuv zoo rua puab lawv le kws puab muaj peevxwm noog tau. 34Tsw muaj ib zaaj twg kws nwg tsw ua paaj lug qha rua puab. Thaus tshuav cov thwjtim nyob xwb nwg txhais txhua yaam lub ntsab rua puab.

Yexu txwv cua daaj cua dub

(Mth. 8:23-27; Lk. 8:22-25)

35Tuab nub hov thaus yuav tsaus ntuj, Yexu has rua puab tas, “Peb ca le hlaa moog rua saab tim u.” 36Puab txawm ncaim cov tuabneeg hov moog. Yexu tub nyob huv lub nkoj lawm mas cov thwjtim coj nwg nrug puab moog. Hab muaj ntau lub nkoj nrug puab moog. 37Mas cua daaj cua dub ntsawj hlub hab ndaas tej nam nthwv dej rua huv lub nkoj, dej tub yuav puv lub nkoj. 38Tassws Yexu rau ncoo pw tsaug zug tom tw nkoj. Cov thwjtim txhad moog tsaa nwg has tas, “Xwbfwb, koj tsw txhawj qhov kws peb yuav puam tsuaj lov?” 39Yexu txawm tswm dheev lug taav cua hab has rua havtxwv tas, “Ca le tug yeeg, nyob tuabywv.” Cua txawm tu hab txhua yaam tug yeeg huvsw lawm. 40Yexu has rua puab tas, “Ua caag mej ntshai? Mej tsw muaj kev ntseeg lov?” 41Puab ntshai hab fwm nwg heev hab sws thaam has tas, “Tug nuav yog leejtwg es tej cua hab dej havtxwv kuj noog nwg lug?”