8

Yexu pub mov rua plaub txheeb leej

(Mth. 15:32-39)

1Lub swjhawm ntawd muaj tuabneeg tuaj coob coob dua ib zag hab tsw muaj mov noj. Yexu txawm hu cov thwjtim lug hab has rua puab tas, 2“Kuv taab ncuab cov tuabneeg nuav, vem puab nrug kuv nyob tau peb nub hab tsw muaj mov noj lawm. 3Yog kuv ca puab moog tsev ua qaug tshaib quas zwg, puab yuav tsaus muag tom tej kev. Muaj qee leej tuaj deb heev.” 4Cov thwjtim teb nwg tas, “Huv ntuj nraag teb do nuav yuav ua le caag pub mov rua cov tuabneeg nuav noj?” 5Yexu nug puab tas, “Mej muaj tsawg lub ncuav?” Puab teb tas, “Muaj xyaa lub.” 6Nwg txawm has kuas cov tuabneeg nyob tsawg rua huv peg teb, hab nwg muab xyaa lub ncuav lug ua Vaajtswv tsaug mas muab ndais cev rua cov thwjtim kuas coj moog faib rua cov tuabneeg. Cov thwjtim muab faib rua cov tuabneeg hov. 7Puab muaj ob peb tug ntseg miv miv hab. Yexu txawm thov Vaajtswv foom koob moov rua cov ntseg hab has kuas coj cov ntseg moog faib rua cov tuabneeg hab. 8Puab noj tsau, mas tej kws noj tsw taag puab khaws tau xyaa tawb puv nkaus. 9Cov kws noj zag hov kwvlaam muaj plaub txheeb leej. 10Yexu tso cov tuabneeg rov moog tes taamswm ntawd nwg txawm nce nkoj nrug nwg cov thwjtim moog txug lub moos Ntamanutha le kaav xyuam.

Tuabneeg xaav pum txujci tseem ceeb

(Mth. 16:1-4)

11Cov Falixai tuaj chiv nrug Yexu sws caam, thov kuas nwg ua ib yaam txujci tseem ceeb tshwm sau ntuj lug es yuav swm nwg. 12Yexu hlu ib paas huv lub sab hab has tas, “Tam tuabneeg nuav nrhav txujci tseem ceeb ua daabtsw? Kuv has tseeb rua mej tas, yuav tsw muab ib yaam txujci tseem ceeb rua tam tuabneeg nuav pum le.” 13Tes Yexu txawm ncaim puab moog, nwg nce nkoj hlaa moog rua saab tim u.

Cov Falixai hab Helauj cov keeb

(Mth. 16:5-12)

14Cov thwjtim nov qaab coj ncuav moog. Puab muaj ib lub ncuav huv lub nkoj xwb. 15Yexu txawm ntuag puab has tas, “Mej yuav tsum ua tuab zoo ceev faaj cov Falixai hab Helauj cov keeb.” 16Cov thwjtim txawm sws thaam has tas, “Yog tim qhov kws peb tsw muaj ncuav.” 17Thaus Yexu paub le hov, nwg txawm has rua puab tas, “Ua caag mej sws thaam txug qhov kws tsw muaj ncuav? Mej tseed tsw tau paub hab tsw nkaag sab lov? Mej tseed ua lub sab tawv lov? 18Mej muaj qhov muag los tsw pum, muaj qhov ntsej los tsw nov lov? Mej tsw ncu lawm lov? 19Thaus kuv muab tswb lub ncuav ndais faib rua tswb txheeb leej hov, mej khaws tej kws noj tsw taag tau pes tsawg tawb?” Puab teb tas, “Kaum ob tawb.” 20“Thaus kuv muab xyaa lub ncuav faib rua plaub txheeb leej hov, mej khaws tej kws noj tsw taag tau pes tsawg tawb?” Puab teb tas, “Xyaa tawb.” 21Nwg txhad has rua puab tas, “Mej tseed tsw to taub lov?”

Khu tug dig muag huv lub zog Npexainta

22Puab txawm moog rua lub zog Npexainta. Muaj tuabneeg coj ib tug dig muag tuaj cuag Yexu, thov Yexu kov tug hov. 23Yexu tuav tug dig muag hov teg coj tawm moog rua saab nrau ntug zog. Thaus Yexu nti qub ncaug rua nwg ob lub qhov muag hab tsaa teg npuab sau tug hov, nwg nug tas, “Koj pum daabtsw los tsw pum?” 24Tug hov tsaa muag saib hab has tas, “Kuv pum tuabneeg moog moog lug lug tassws zoo le ntoo xwb.” 25Yexu rov muab teg npuab nwg dua ib zag mas tug hov rov saib mas nwg lub qhov muag zoo hlo hab nwg pum txhua yaam meej lawm. 26Yexu txawm kuas tug hov ncaaj nraim moog tsev has tas, “Tsw xob moog rua huv lub zog nuav.”

Petu has tas Yexu yog tug Kheto

(Mth. 16:13-20; Lk. 9:18-21)

27Yexu hab nwg cov thwjtim moog rua huv tej zej zog ib ncig lub moos Xixaleya Filipi. Thaus puab taug kev hov Yexu nug cov thwjtim tas, “Luas tej has tas kuv yog leejtwg?” 28Puab has tas, “Yog Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej, qee leej has tas yog Eliya, hab dua lwm tug has tas koj yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug thau u.” 29Nwg nug puab tas, “Mej nev mej has tas kuv yog leejtwg?” Petu teb nwg tas, “Koj yog tug Kheto.” 30Yexu txawm txwv puab kuas tsw xob qha nwg rua leejtwg paub.

Yexu has txug nwg kev tuag

(Mth. 16:21-28; Lk. 9:22-27)

31Tes Yexu txawm chiv qha rua cov thwjtim paub tas Tuabneeg leej Tub yuav tsum raug kev tswm txom ntau yaam hab cov kev txwj quas laug, cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai yuav tsw leeg yuav nwg, hab nwg yuav raug muab tua hab peb nub nwg yuav caj sawv rov lug. 32Tej lug nuav Yexu has tsw npog le. Tes Petu txawm coj Yexu moog rua ib caag chiv txwv nwg. 33Yexu txawm tig hlo saib rua cov thwjtim tshev Petu tas, “Xataa, koj ca le tswv rua tom kuv qub qaab. Tsua qhov koj xaav le tuabneeg xwb tsw xaav le Vaajtswv.” 34Yexu txawm hu cov tuabneeg hab nwg cov thwjtim lug hab has rua puab tas, “Yog leejtwg xaav lawv kuv qaab moog, ca tug hov tswj nwg tug kheej hab kwv nwg tug khaublig ntoo lawv kuv qaab. 35Vem tas tug kws xaav cawm tau nwg txujsa yuav pam txujsa, tassws tug kws tso nwg txujsa tseg vem yog saib rua kuv hab saib rua txuj xuv zoo, mas yuav cawm tau nwg txujsa. 36Yog leejtwg tau taag nrho lub nplajteb huvsw tassws nwg txujsa tu lawm, tug hov yuav tau qaabhau daabtsw? 37Tuabneeg yuav muab daabtsw pauv tau txujsa rov lug? 38Leejtwg txaaj muag rua kuv hab kuv tej lug huv tam tuabneeg faav xeeb hab ua txhum muaj txem nuav tes thaus Tuabneeg leej Tub nrug leej txwv tug fwjchim ci ntsaa ab hab nrug cov tubkhai ntuj kws dawb huv ua ke lug, nwg yuav txaaj muag rua tug hov.”