Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai Ezra yơh djơ̆ lăp jing pô čih hră brơi kơ Nehemyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah, jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih mơ̆ng tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon
Hrơi čih: Năng ai tơdơi kơ thŭn 430 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Nehemyah tơbiă nao mơ̆ng plei Susa amăng kwar čar Ilam kiăng nao pơ plei Yerusalaim amăng lŏn čar Yudah kiăng kơ dui ba ƀing Israel rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei.

Sŏp hră Nehemyah năng ai dưi pơkăh pơpha amăng pă̱ hơdrăn tui anai: 1) Tơlơi Nehemyah wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim, jing anih pơtao prŏng Persia hơmâo pơkiaŏ laih ñu nao kiăng kơ wai lăng anih lŏn ƀing Yudah. 2) Tơlơi ma̱n pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei Yerusalaim. 3) Tơlơi Ezra đŏk kơđŏm Tơlơi Juăt Ơi Adai laih anŭn tơlơi ƀing ană plei pơhaih tơlơi soh. 4) Hơdôm bruă mơnuă pơkŏn dơ̆ng Nehemyah ngă tơdang ñu jing pô khua tring anih Yudah.
 Tơlơi bruă yom pơphan amăng sŏp hră anai jing tơlơi Nehemyah kơnang kơ Ơi Adai biă mă laih anŭn tơlơi ñu iâu laĭ kơ Ơi Adai yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Nehemyah wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim (1:1–2:20)
Ma̱n pơdơ̆ng glaĭ pơnăng plei Yerusalaim (3:1–7:73)
Pơđŏk Tơlơi Juăt laih anŭn pơphrâo glaĭ tơlơi pơgop (8:1–10:39)
Hơdôm bruă mơnuă pơkŏn Nehemyah (11:1–13:31)