13

Tơlơi Pơčơlah Mơ̆ng Ƀing Mơnuih Tuai

1Tơdang arăng đŏk kraih Hră Môseh ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei Yudah, ƀing gơñu hơmư̆ truh ƀơi anih čih pioh amăng hră anŭn tui anai: Ƀu hơmâo hlơi pô ôh mơ̆ng ƀing Ammôn ƀôdah ƀing Môab dưi pơgop pơlir hrŏm hơbĭt hăng ƀing ană plei Ơi Adai. 2Ơi Adai brơi Môseh čih pioh tui anŭn yuakơ đưm hlâo adih, ƀing mơnuih tuai anŭn ƀu djru kơ ƀing Israel gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ia mơñum ôh ƀơi jơlan ƀing gơ̆ tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip. Pơala kơ tơlơi djru anŭn, ƀing mơnuih tuai anŭn apăh prăk kơ Balaam kiăng kơ hơtŏm păh ƀing Israel, samơ̆ Ơi Adai ta pơplih hĭ tơlơi hơtŏm păh anŭn jing hĭ tơlơi bơni hiam. 3Tui anŭn, tơdang ƀing ană plei Yudah hơmư̆ tơlơi phiăn anŭn, ƀing gơñu pơčơlah hĭ gơñu pô mơ̆ng abih bang ƀing mơnuih tuai dŏ hơdip tŏng krah ƀing gơñu yơh.

Tơlơi Nehemyah Pơkô̆ Glaĭ

4Hlâo kơ anŭn ƀiă, khua ngă yang Eliasib yơh, jing pô wai lăng hơdôm anih pioh gơnam Sang Yang Ơi Adai, pơgop pơlir hăng Tôbiah mơ̆ng sui laih mơ̆n. 5Tui anŭn, Ñu pha brơi laih kơ Tôbiah yua sa boh anih rơhaih, jing anih hlâo adih arăng kơnơ̆ng yua kiăng kơ răk pioh khul gơnam pơyơr pơdai, gơnam ƀâo mơngưi, hơdôm gơnam yua amăng sang yang, hơdôm gơnam pơyơr kơ ƀing khua ngă yang, wơ̆t hăng hơdôm gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh mơ̆ng pơdai, ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ arăng pơkă brơi laih kơ ƀing Lêwi mă bruă kơ Sang Yang, ƀing thâo ayŭ laih anŭn kơ ƀing gak wai Sang Yang.
6Samơ̆, tơdang abih bang tơlơi anŭn hơmâo truh laih, hlak anŭn kâo ƀu dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim ôh, yuakơ amăng thŭn tal klâopluh-dua rơnŭk pơtao Artaksekses jing pơtao prŏng čar Babilon, kâo hơmâo wơ̆t glaĭ kiăng kơ ruai glaĭ hăng ñu yơh. Tơdơi kơ anŭn ƀiă, kâo rơkâo mơ̆ng pơtao laih anŭn ñu tŭ ư brơi kơ kâo 7dưi wơ̆t glaĭ pơ plei prŏng Yerusalaim yơh. Tơdang kâo truh pơ plei Yerusalaim anŭn, kâo kơtuă biă mă tơdang kâo thâo khua ngă yang Eliasib hơmâo brơi laih kơ Tôbiah mă yua sa boh anih amăng Sang Yang Ơi Adai. 8Kâo hil biă mă laih anŭn glŏm tơbiă hĭ abih bang dram gơnam lŏm kơ Tôbiah mơ̆ng anih anŭn. 9Kâo ăt brơi kơ arăng pơrơgoh hĭ anih anŭn tui hăng tơlơi phiăn mơ̆n. Giŏng anŭn, kâo brơi arăng pioh glaĭ amăng anih anŭn hơdôm gơnam yua Sang Yang Ơi Adai, wơ̆t hăng hơdôm gơnam pơyơr pơdai laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi mơ̆n.
10Laih anŭn kâo ăt thâo mơ̆n ƀing thâo ayŭ grơ̆ng glăm bruă kơkuh pơpŭ amăng Sang Yang, laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng plei Yerusalaim kiăng wơ̆t glaĭ ngă đang hơma gơñu pô kiăng kơ hơdip, yuakơ ƀing ană plei ƀu pơyơr djru djŏp ôh kơ ƀing gơ̆ dưi hơdip. 11Kâo ƀuăh kơ ƀing khua moa yuakơ ƀing gơñu ƀu pơñen răk wai brơi ôh kơ Sang Yang Ơi Adai. Giŏng anŭn, kâo ăt iâu glaĭ pơ Sang Yang ƀing thâo ayŭ laih anŭn ƀing Lêwi anŭn kiăng kơ ƀing gơ̆ mă bruă dơ̆ng.
12Giŏng anŭn, abih bang ƀing Yudah čơdơ̆ng ba rai pơ anih pioh gơnam Sang Yang hơdôm gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh gơñu mơ̆ng pơdai, ia boh kơƀâo laih anŭn ia rơmuă ôliwơ. 13Kâo jao kơ ƀing hơmâo anăn gah yŭ anai wai lăng hơdôm anih pioh gơnam anŭn: Khua ngă yang anăn Selemyah, nai thâo hluh Tơlơi Juăt anăn Zadôk laih anŭn sa čô Lêwi mă bruă djru anăn Pedayah. Hanan, ană đah rơkơi Zakkur tơčô Matanyah, jing pô djru ƀing gơñu. Kâo thâo arăng dưi yap kơnăl ƀing anŭn jing ƀing mơnuih tơpă yơh kiăng kơ pha brơi hơdôm gơnam djru kơ abih bang ƀing mă bruă amăng Sang Yang.
14Ơ Ơi Adai kâo hơi, rơkâo kơ Ih hơdơr kơ kâo đa
   kâo hơmâo ngă laih tơlơi anŭn
   anăm wơr bĭt hĭ ôh kâo hơmâo ngă pơgiŏng hĭ laih kơ Sang Yang Ih
   wơ̆t hăng khul hơdră kơkuh pơpŭ amăng anŭn mơ̆n.
15Hơmâo sa hrơi amăng hrơi Saƀat tơdang kâo dŏ pơ anih anŭn, kâo ƀuh đơđa ƀing ană plei Yudah mă bruă juă dje̱t boh kơƀâo. Đơđa ƀing pơkŏn pơdŭ pơdai, ia boh kơƀâo, boh kơƀâo, boh hra laih anŭn hơdôm gơnam pơkŏn dơ̆ng kiăng pioh ƀơi khul aseh glai gơñu kiăng kơ ba glaĭ pơ plei Yerusalaim. Tui anŭn, kâo ăt pơkơđiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi sĭ dram gơnam ôh amăng hrơi Saƀat. 16Hơmâo ƀing mơnuih mơ̆ng plei prŏng Tir, jing ƀing dŏ amăng plei Yerusalaim, ba rai akan laih anŭn djŏp mơta gơnam sĭ mơnia kiăng kơ sĭ kơ ƀing ană plei ta amăng plei Yerusalaim ƀơi hrơi Saƀat. 17Kâo ƀuăh kơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yudah tui anai, “Lăng bĕ kơ tơlơi sat ƀai ƀing gih ngă! Ƀing gih hlak pơgrĭ hĭ hrơi Saƀat pioh kơ rơgoh hiam. 18Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget Ơi Adai brơi rai tơlơi răm rai ƀơi plei prŏng anai kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing ơi adon ta hlâo adih. Samơ̆ ră anai ƀing gih rơkâo kiăng ba rai tơlơi Ơi Adai hil ƀrŭk hloh dơ̆ng yơh ƀơi ƀing ană plei Yudah tơdang ƀing gih pơgrĭ hĭ hrơi Saƀat anŭn.”
19Tui anŭn yơh, kâo pơđar kơ ƀing arăng krư̆ hĭ hơdôm amăng ja̱ng plei ƀơi čơdơ̆ng mơ̆ng rĭm hrơi Saƀat yơh, jing tơdang hrơi klăm truh laih, laih anŭn ƀu dưi pŏk hơdôm amăng ja̱ng anŭn ôh tơl rĭm hrơi Saƀat rơgao hĭ yơh. Kâo pioh ƀing ding kơna kâo dŏ gak ƀơi hơdôm amăng ja̱ng plei, tui anŭn, kiăng kơ kơ̆ng khă hĭ ƀing hlơi pô kiăng ba mŭt gơnam sĭ amăng hrơi Saƀat. 20Đơđa hơmâo sa ƀôdah dua wơ̆t ƀing sĭ mơnia, jing ƀing sĭ djŏp mơta dram gơnam, đŏm mlam gah rơngiao kơ plei Yerusalaim kiăng kơ mŭt tơdang truh mơguah hrơi Saƀat. 21Samơ̆ kâo pơkơđiăng kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀu hơmâo tơlơi tŭ yua hơget ôh ƀing gih dŏ tơguan gah rơngiao kơ plei anŭn truh mơguah. Tơdah ƀing gih ngă dơ̆ng, kâo či ngă sat kơ ƀing gih yơh.” Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn, ƀing gơñu ƀu rai ƀơi hrơi Saƀat dơ̆ng tah. 22Giŏng anŭn, kâo ăt pơđar kơ ƀing Lêwi mă bruă djru kơ Sang Yang pơrơgoh hĭ gơñu pô mơ̆n laih anŭn gak wai ƀơi hơdôm amăng ja̱ng, kiăng kơ ƀing ană plei Yudah ƀu pơgrĭ hĭ ôh hrơi Saƀat rơgoh hiam.
  Ơ Ơi Adai kâo hơi, rơkâo kơ Ih hơdơr kơ kâo đa,
   kâo ăt ngă laih tơlơi anŭn,
   rơkâo kơ Ih pap brơi kơ kâo đa
   yuakơ tơlơi khăp prŏng prin Ih yơh.
23Hlak anŭn mơ̆n, kâo thâo krăn hơmâo lu ƀing đah rơkơi Yudah pơdŏ hăng ƀing đah kơmơi mơ̆ng anih lŏn Asdôd, Ammôn laih anŭn Môab. 24Sămkrah ƀing ană bă gơñu pơhiăp tơlơi Asdôd ƀôdah tơlơi pơhiăp pơkŏn laih anŭn ƀu thâo pơhiăp ôh tơlơi pơhiăp ta. 25Tui anŭn, kâo ƀuăh kơ ƀing đah rơkơi anŭn, hơtŏm păh ƀơi ƀing gơñu. Kâo ăt taih ama̱ng đơđa amăng ƀing gơñu laih anŭn buč hĭ ƀŭk gơñu mơ̆n. Giŏng anŭn, Kâo pơgŏ̱ ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng amăng anăn Ơi Adai kiăng kơ ƀing gơñu ƀu či dưi pơdŏ hăng ƀing mơnuih tuai dơ̆ng tah laih anŭn kŏn brơi ană bă gơñu pơdŏ hăng ƀing tuai anŭn lơi. 26Kâo laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing ta thâo laih pơtao Solomôn pơdŏ hăng ƀing đah kơmơi tuai laih anŭn ƀing bơnai ñu anŭn yơh ngă kơ ñu ngă soh. Ñu yơh jing sa čô pơtao yom pơphan hloh kơ ƀing pơtao lŏn čar pơkŏn. Ơi Adai ta khăp kơ ñu laih anŭn brơi ñu jing pơtao kơ abih bang ƀing Israel ta, samơ̆ tơdơi kơ anŭn, ñu lê̆ hĭ amăng tơlơi soh yuakơ ƀing đah kơmơi tuai anŭn pơsoh hĭ gơ̆. 27Bơ kơ ră anai, ƀing ta ăt či khŏm ngă tui ƀing gih laih anŭn hơngah ƀu tui gưt kơ Ơi Adai ta yua mơ̆ng tơlơi pơdŏ hăng ƀing đah kơmơi tuai anŭn hă?”
28Yôyada jing ană đah rơkơi khua ngă yang prŏng hloh Eliasib, samơ̆ sa čô amăng ană đah rơkơi Yôyada pơdŏ hăng ană đah kơmơi Sanballat, jing mơnuih mơ̆ng plei Bêt-Hôrôn. Tui anŭn, kâo puh pơđuaĭ hĭ ñu anŭn mơ̆ng plei Yerusalaim.
  29Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo kơ Ih anăm wơr bĭt hĭ ôh ƀing ngă soh anŭn
   jing ƀing khua ngă yang hơmâo pơgrĭ hĭ laih bruă khua ngă yang
  laih anŭn ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi mă bruă djru,
   jing ƀing hơmâo pơjŏh hĭ laih tơlơi ƀuăn gơñu.
30Tui anŭn, kâo pơrơgoh hĭ ƀing ană plei mơ̆ng abih bang tơlơi ƀing tuai phara hăng tơlơi phiăn laih anŭn kâo prap rơmet laih hơdôm tơlơi phiăn kơ ƀing khua ngă yang, kơ ƀing Lêwi mă bruă djru kiăng kơ abih bang ƀing gơñu dưi thâo krăn yơh bruă jao gơñu pô. 31Kâo ăt brơi ƀing ană plei ba rai nanao djŭh kiăng kơ yua čuh gơnam pơyơr ƀơi rĭm mông pơkơčah laih. Laih anŭn kâo ăt brơi ƀing gơñu ba rai nanao hơdôm gơnam pơyơr pơdai hlâo hla̱ng gơñu laih anŭn gơnam pơyơr boh čroh tơsă blung hlâo mơ̆n.
  Ơ Ơi Adai hơi, rơkâo kơ Ih hơdơr bĕ abih bang tơlơi anai
   laih anŭn yap kơnăl kơ kâo kơ tơlơi anŭn đa.