7

Tơlơi Hơmutu Mơ̆ng Tơlơi Pơdŏ Rơkơi Bơnai

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh, sĭt ƀing gih thâo krăn yơh yuakơ kâo hlak pơhiăp hăng ƀing thâo krăn tơlơi juăt. Tơlơi juăt hơmâo tơlơi dưi ƀơi mơnuih kơnơ̆ng tơdang mơnuih dŏ hơdip đôč yơh. 2Hơmutu tui anai, hăng tơlơi juăt yơh sa čô bơnai akă pơgop hĭ ñu hăng rơkơi ñu tơl abih hrơi rơkơi ñu dŏ hơdip yơh, samơ̆ tơdah rơkơi ñu djai hĭ, ñu jing rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi juăt pơdŏ anŭn yơh. 3Hơnŭn yơh, tơdah ñu pơdŏ hăng đah rơkơi pơkŏn tơdang rơkơi ñu ăt dŏ hơdip mơ̆n, arăng yap ñu jing đah kơmơi klĕ pyu yơh. Samơ̆ tơdah rơkơi ñu djai hĭ laih, ñu jing rơngai hĭ yơh mơ̆ng tơlơi juăt laih anŭn ñu ƀu djơ̆ jing đah kơmơi klĕ pyu dơ̆ng tah wơ̆t tơdah ñu pơdŏ hăng đah rơkơi pơkŏn.
4Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ăt kar hăng anŭn mơ̆n, ƀing gih ăt djai hĭ laih gah kơ tơlơi dưi tơlơi juăt mơ̆ng drơi jan Krist, kiăng kơ ƀing gih dưi lŏm kơ pô pơkŏn, anŭn jing lŏm kơ Pô hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, kiăng kơ ƀing ta dưi pơtơbiă rai boh čroh kơ Ơi Adai yơh. 5Yuakơ tơdang ƀing ta dŏ hơdip tui hăng kơnuih soh ta, tơlơi kluh amoaih jŭ sat anŭn tơbiă rai lu jai yua mơ̆ng tơlơi thâo krăn kơ tơlơi juăt, jing tơlơi ƀing ta ngă hăng pơtơbiă rai boh čroh kơ tơlơi djai yơh. 6Samơ̆ ră anai, ƀing ta djai laih kơ tơlơi juăt hlâo adih hơmâo akă hĭ laih ƀing ta, ƀing ta hơmâo tŭ rơngai hĭ laih mơ̆ng tơlơi juăt, kiăng kơ ƀing ta mă bruă amăng hơdră jơlan phrâo Yang Bơngăt Hiam, laih anŭn ƀu djơ̆ amăng hơdră jơlan so čih amăng hră mơar dơ̆ng tah.

Tơlơi Rŭng Răng Hăng Tơlơi Soh

7Tui anŭn, hơget ƀing ta či laĭ dơ̆ng lĕ? Djơ̆ mơ̆, tơlơi juăt jing soh? Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Samơ̆ kơđai glaĭ, kâo ƀu thâo krăn ôh hơget tơlơi soh jing tơdah kâo ƀu thâo krăn ôh mơ̆ng tơlơi juăt. Yuakơ tơdah tơlơi juăt ƀu laĭ ôh tui anai, “Ih anăm hưp kluh ôh,” sĭt kâo ƀu thâo ôh hơget hưp kluh jing. 8Samơ̆ tơlơi soh, jing tơlơi kiaŏ tui mông mơyŭn tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơđar, pơtơbiă rai amăng kâo djŏp mơta tơlơi kluh amoaih hưp kluh yơh. Yuakơ rơngiao mơ̆ng tơlơi juăt, tơlơi soh jing djai hĭ yơh. 9Đưm hlâo adih kâo dŏ hơdip rơngiao mơ̆ng tơlơi juăt. Samơ̆ tơdang hơmâo tơlơi pơđar truh, tơlơi soh pơlar amăng tơlơi hơdip laih anŭn kâo djai hĭ yơh. 10Kâo hơduah ƀuh kơ tơlơi rĭm tơlơi pơđar kơñăm kiăng kơ ba rai tơlơi hơdip le̱ng kơ ba rai tơlơi djai soh sel.
11Yuakơ tơlơi soh, jing tơlơi kiaŏ tui mông mơyŭn tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơđar, pơblư̆ hĭ kâo, laih anŭn mơ̆ng tơlơi pơđar anŭn yơh ñu pơdjai hĭ kâo. 12Tui anŭn, tơlơi juăt jing rơgoh hiam, laih anŭn tơlơi pơđar jing rơgoh hiam, tơpă hơnơ̆ng hăng hiam klă yơh. 13Tơdah tui anŭn, djơ̆ mơ̆ abih bang tơlơi hiam klă anŭn jing hĭ djai kơ kâo? Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Samơ̆ kiăng kơ tơlơi soh arăng thâo krăn anŭn jing tơlơi soh yơh, ñu pơtơbiă rai tơlơi djai amăng kâo mơ̆ng hơdôm tơlơi hiam klă, kiăng kơ mơ̆ng tơlơi pơđar yơh tơlơi soh jing hĭ sat ƀai biă mă.

Tơlơi Pơkơdơ̆ng Gah Lăm Ƀing Ta

14Yuakơ ƀing ta thâo krăn laih kơ tơlơi juăt jing gah mơyang. Samơ̆ kâo jing gah kơđeh asar, tŭ sĭ hĭ laih kiăng kơ jing hlŭn kơ tơlơi soh. 15Yuakơ kâo ƀu thâo hluh ôh hơget tơlơi bruă kâo ngă. Yuakơ tơlơi bruă kâo kiăng ngă kâo ƀu ngă tui ôh, samơ̆ tơlơi bruă kâo pơrơmut kâo ngă tui yơh. 16Tơdah kâo ngă tui tơlơi bruă kâo ƀu kiăng ngă ôh, yua mơ̆ng tơlơi anŭn kâo tŭ ư laih kơ tơlơi juăt jing hiam klă. 17Tui hăng tơlơi bruă anŭn, anŭn ƀu djơ̆ kâo pô dơ̆ng tah ngă kơ tơlơi bruă anŭn, samơ̆ anŭn jing tơlơi soh dŏ amăng kâo yơh ngă. 18Kâo thâo kơ tơlơi ƀu hơmâo tơlơi hiam klă ôh dŏ amăng kâo, anŭn jing, amăng kơnuih soh kâo yơh. Yuakơ kâo hơmâo tơlơi amoaih kiăng ngă tơlơi hiam klă, samơ̆ kâo ƀu dưi ngă tơlơi hiam anŭn ôh. 19Yuakơ tơlơi bruă kâo ngă jing ƀu djơ̆ tơlơi bruă hiam klă kâo kiăng kơ ngă ôh. Samơ̆ kơ tơlơi bruă sat, jing tơlơi bruă kâo ƀu kiăng ngă anŭn, anŭn jing tơlơi bruă kâo ngă. 20Samơ̆ tơdah kâo ngă tơlơi bruă sat kâo ƀu kiăng, anŭn jing ƀu djơ̆ kâo dơ̆ng tah ngă tơlơi anŭn, samơ̆ tơlơi soh dŏ amăng kâo yơh ngă.
21Tui anŭn, kâo hơduah ƀuh mơta tơlơi truh anai ngă amăng kâo: Tơdang kâo kiăng kơ ngă tơlơi bruă hiam klă, tơlơi bruă sat ƀai yơh dŏ pơ anŭn hăng kâo. 22Yuakơ amăng lăm pran jua kâo, kâo mơak amăng tơlơi juăt Ơi Adai. 23Samơ̆ kâo thâo kơnăl mơta tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng dŏ ngă bruă amăng drơi jan kâo, pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi juăt tơlơi pơmĭn kâo, laih anŭn mă pơgŏ̱ kâo jing hĭ hlŭn kơ tơlơi juăt soh sat, jing tơlơi juăt dŏ ngă bruă amăng lăm drơi jan kâo. 24Kâo jing sa čô mơnuih răm ƀăm biă mă yơh! Hlơi pô či pơklaih hĭ kâo mơ̆ng drơi jan thâo djai anai lĕ? 25Samơ̆ bơni hơơč kơ Ơi Adai, jing mơ̆ng Yêsu Krist Khua Yang ta yơh!
 Tui anŭn, kâo pô yuakơ amăng tơlơi pơmĭn kâo, kâo jing hlŭn kơ tơlơi juăt Ơi Adai, samơ̆ yuakơ amăng kơnuih soh, kâo jing hĭ hlŭn kơ tơlơi juăt tơlơi soh yơh.