28

Y-sác bảo Gia-cốp đi Cha-ran

1Y-sác gọi Gia-cốp vào, chúc phúc lành rồi căn dặn: "Con đừng cưới vợ người Ca- na-an! 2Trái lại, con hãy lên đường về xứ Pha-đan A-ram, đến nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con rồi cưới một cô con gái của cậu La-ban làm vợ! 3Cầu Thượng Đế Toàn năng ban phúc cho con, cho con đông con, cho dòng dõi con sinh sôi nẩy nở và trở thành một nước lớn gồm nhiều dân tộc. 4Cầu Chúa cho con và dòng dõi con hưởng phúc lành của Áp-ra-ham và cho con làm chủ miền đất con đang kiều ngụ mà Thượng Đế đã ban cho ông nội con!" 5Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram, đến nhà La-ban, cậu của Gia-cốp, và là con trai của Bê-tu-ên, người A-ram.

Ê-sau cưới con của Ích-ma-ên

6-8Ê-sau nhận thấy cha mình khinh bọn con gái bản xứ nên cha mẹ bảo Gia-cốp qua xứ Pha-đan A-ram kiếm vợ và nghiêm cấm Gia-cốp cưới vợ người Ca-na-an; và được cha chúc phúc lành, Gia-cốp đã lên đường qua xứ Pha-đan A-ram. 9Ê-sau đi đến nhà bác mình là Ích-ma-ên, cưới thêm cô vợ thứ ba. Nàng tên là Ma-ha-lát, con Ích-ma-ên, cháu nội Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.

Giấc mộng của Gia-cốp tại Bê-tên

10Gia-cốp từ giã Biệt-sê-ba đi qua xứ Pha-đan A-ram. 11Đêm ấy, Gia-cốp dừng chân, chọn một tảng đá gối đầu nằm ngủ. 12,13Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc liền từ đất lên trời và các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. Chúa đứng trên đầu thang, gọi Gia-cốp: "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chân Thần của Áp-ra-ham và của Y-sác, cha con. Đất con đang nằm đây thuộc về con! Ta ban miền đất này cho con và cho dòng dõi con. 14Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên mặt đất. Con sẽ mở rộng biên cương cả đông tây, nam bắc. Các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con và Hậu tự con mà được phúc lành. 15Này, Ta ở cùng con luôn, con đi đâu Ta sẽ theo gìn giữ đó và đem con về xứ này, vì Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn thành lời Ta đã hứa với con."
16Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: "Thật Chúa Hằng Hữu ngự tại đây mà ta không biết!" 17Ông sợ hãi nói: "Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là Nhà của Thượng Đế, là Cửa dẫn lên trời!" 18Gia-cốp dậy sớm, lấy tảng đá gối đầu đêm qua dựng lên làm trụ kỷ niệm, đổ dầu ô-liu trên đỉnh, 19rồi đặt tên địa điểm này là Bê-tên (Nhà Chân Thần), thay tên cũ là Lu-xơ. 20Gia-cốp khấn nguyện: "Nếu Thượng Đế ở với con, gìn giữ con trên đường con đang đi, cho con đủ ăn đủ mặc, 21và đưa con trở về nhà cha con bình an vô sự, thì con sẽ chọn Thượng Đế làm Thần của con. 22Còn tảng đá kỷ niệm này sẽ trở thành Nơi thờ phượng Chúa, và con sẽ dâng lại cho Chúa 10 phần trăm mọi vật Chúa ban cho."