28

1Yiha txawm hu Yakhauj lug foom koob moov hab nkaw lug rua nwg tas, “Koj tsw xob yuav cov ntxhais Khana‑aa ua quaspuj. 2Ca le sawv kev moog rua tebchaws Panta Alaa, moog rua Npethu‑ee lub tsev, kws yog koj nam leej txwv, hab yuav koj nam tug nug Lanpaa ib tug ntxhais hov ntawd ua quaspuj. 3Thov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus foom koob moov hab pub kuas koj muaj tub ki hab fuam vaam coob ua tau ib haiv tuabneeg coob heev. 4Thov Vaajtswv pub tej koob moov kws foom rua Aplahaa lawm rua koj hab koj tej tub ki xeeb ntxwv sub koj txhad tau lub tebchaws kws koj ua qhua nyob nuav ua koj tug, yog lub tebchaws kws Vaajtswv pub rua Aplahaa.” 5Yiha kuas Yakhauj moog le nuav, nwg txhad moog rua Panta Alaa moog cuag nwg tug txwv daab Lanpaa kws yog Npethu‑ee tug tub, yog Yakhauj hab Exau ob tug nam Lenpekha tug nug kws yog tuabneeg Alaa.

Exau yuav dua ib tug quaspuj

6Exau pum tas Yiha foom koob moov rua Yakhauj hab kuas Yakhauj moog nrhav quaspuj rua Panta Alaa tebchaws, hab thaus Yiha foom koob moov rua Yakhauj hov nwg nkaw lug has tas, “Tsw xob yuav cov ntxhais Khana‑aa ua quaspuj,” 7hab Yakhauj noog nwg nam nwg txwv lug hab moog rua Panta Alaa tebchaws lawm. 8Thaus Exau pum tas nwg txwv Yiha tsw txaus sab rua cov quaspuj Khana‑aa, 9tes nwg txawm moog cuag Yisama‑ee kws yog Aplahaa tug tub, hab yuav Yisama‑ee tug ntxhais Mahala kws yog Nenpayau tug muam ua nam yau.

Yakhauj ua npau suav ntawm Npe‑ee

10Yakhauj tawm ntawm Npe‑awsenpa yuav moog rua lub moos Halaa, 11nwg moog txug ib qho chaw tes txawm su hov ntawd ib mos vem nub poob qho lawm. Nwg muab ib lub pob zeb hov ntawd lug rau ncoo pw qhov chaw ntawd. 12Mas nwg ua npau suav pum ib tug ntaiv tuam huv nplajteb, lub hauv ntaiv nto plawg sau ntuj. Na cav Vaajtswv cov tubkhai ntuj saamswm nce nce nqeg nqeg tug ntaiv hov. 13Yawmsaub sawv ntsug dhau sau lub hauv ntaiv hab has tas, “Kuv yog Yawmsaub kws yog koj yawm Aplahaa tug Vaajtswv hab yog Yiha tug Vaajtswv. Thaaj chaw kws koj pw nuav kuv yuav muab rua koj hab koj caaj ceg. 14Koj caaj ceg yuav coob yaam le tej moov aav sau lub nplajteb, hab koj yuav nthuav daav rua saab nub poob saab nub tuaj saab peg saab nraag, ib tsoom tuabneeg huv nplajteb yuav tau koob moov ntawm koj hab koj caaj ceg lug. 15Kuv yuav nrug nraim koj hab kuv yuav tsom kwm koj rua txhua txujkev kws koj moog hab yuav coj koj rov qaab lug rua lub tebchaws nuav, vem kuv yuav tsw tso koj tseg moog txug thaus kuv tau ua tej kws kuv has ca rua koj nuav lawm.” 16Yakhauj tswm lug mas has tas, “Yawmsaub yeej nyob ntawm nuav tag tag le, yog kuv tsw paub xwb.” 17Nwg ntshai hab has tas, “Lub chaw nuav txaus ntshai heev kawg le lauj! Lub chaw nuav yeej yog Vaajtswv lub tsev hab yog lub rooj ntug ceeb tsheej.”
18Yakhauj txhad sawv ntxuv tseeg muab lub pob zeb kws nwg rau ncoo txhus ua ib tug ncej hab laub roj aulib rua sau lub hauv ncej zeb ntawd. 19Nwg hu lub chaw ntawd ua Npe‑ee. Yaav tom ntej lub moos ntawd hu ua Lu. 20Yakhauj yeem lug tseg tas, “Yog Vaajtswv nrug nraim kuv hab yuav tsom kwm kuv rua txujkev kws kuv moog nuav, hab pub zaub mov rua kuv noj hab pub rwg tsho rua kuv naav, 21sub kuv txhad rov lug txug kuv txwv lub tsev kaaj sab quas lug, mas Yawmsaub yuav yog kuv tug Vaajtswv. 22Hab lub pob zeb kws kuv muab txhus ua ib tug ncej ca nuav yuav ua Vaajtswv lub tsev. Hab txhua yaam kws koj pub rua kuv, kuv yuav muab ib feem huv kaum pub rov rua koj.”