117

Kêu Gọi Muôn Dân Ca Ngợi CHÚA

  1Hỡi các nước, hãy ca ngợi CHÚA;
  Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!
  2Vì tình thương của Ngài đối với chúng ta rất lớn,
  Và đức thành tín của CHÚA hằng còn đến đời đời.
  Hãy ca ngợi CHÚA!