117

Bơni Hơơč Bĕ Kơ Yahweh

  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang ƀing lŏn čar hơi!
   Pơdun đĭ Ñu bĕ, Ơ abih bang ƀing kơnung djuai ăh!
  2Tơlơi khăp hiam klă Ñu kơ ƀing ta jing prŏng biă mă,
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Yahweh ăt dŏ nanao hlŏng lar.

  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!