117

Qhuas Yawmsaub

  1Ib tsoom tebchaws suavdawg,
   ca le qhuas Yawmsaub,
  ib tsoom tuabneeg suavdawg,
   ca le qhuas ntxhas nwg.
  2Tsua qhov nwg txujkev hlub ruaj khov
   kws tshwm rua peb luj kawg,
  Yawmsaub txujkev ncaaj kws tso sab tau
   nyob moog ib txhws.
  Ca le qhuas Yawmsaub.