120

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Tơdang kâo dŏ amăng tơlơi tơnap rŭng, kâo iâu kwưh kơ tơlơi Yahweh djru yơh,
   laih anŭn Ñu djru laĭ glaĭ kơ kâo.
  2Ơ Yahweh ăh, pơklaih hĭ kâo bĕ mơ̆ng ƀing hơmâo tơƀông bah pleč ƀlŏr,
   jing mơ̆ng ƀing jơlah pơblư̆ pơƀlŏr anŭn yơh.

  3Ơ ƀing jơlah pleč ƀlŏr ăh, hơget tơlơi Yahweh či ngă kơ ƀing gih lĕ?
   Hiư̆m pă Ñu či ngă dơ̆ng kiăng pơkơhma̱l hĭ ƀing gih lĕ?
  4Ñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih hăng khul ƀrŏm tơma ƀing tơhan khĭn kơtang,
   laih anŭn hăng khul tơlŏ hơdăng jă̱ ngur yơh.

  5Răm ƀăm yơh kơ kâo yuakơ kâo hơdip hrŏm hăng ƀing kheñ đet kar hăng hơdip hrŏm hăng ƀing sat Mesek,
   laih anŭn kar hăng dŏ amăng anih jưh ƀing ƀai Kêdar.
  6Kâo hơmâo dŏ hơdip sui đơi laih
   hrŏm hăng ƀing gơñu jing ƀing pơrơmut kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m.
  7Kâo jing sa čô mơnuih khăp kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m,
   samơ̆ tơdang kâo pơhiăp kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m, ƀing gơñu kiăng kơ tơlơi pơblah yơh.