120

Nau Mbơh Sơm Gay Tâm Rklaih

 Bơh Phung Rlăng Nau Phung Hăn Nsong Ta Ƀon Kloh Ueh Mprơ
1Tâm nau rêh ni gâp kuăl mbơh sơm ma Yêhôva.
 Jêh ri păng lŏ plơ̆ lah jêh ma gâp.
2Ơ Yêhôva, rklaih an huêng gâp bơh mbung mƀruh, jêh ri bơh mpiăt ndơm.
3Moh bu mra ăn ma may, jêh ri moh bu mra lŏ ƀư ma may, Ơ mpiăt ndơm?
4Hăr mplanh phung katang,
 Ma saônh duh tơm n'ho.
5Rêh ni ngăn ma gâp gŭ ta Mêsek.
 Ta nklang phung ngih bok n'gor Kêdar!
6Jŏ ir huêng gâp gŭ jêh,
 Ndrel ma phung tâm rmot nau đăp mpăn.
7Gâp ŭch nau đăp mpăn, Ƀiă lah tơ lah gâp ngơi,
 Khân păng ŭch ma nau tâm lơh.