120

Cầu xin Chúa cứu khỏi kẻ giả dối

Bài ca đi lên từng bậc
  1Trong cơn gian truân, con kêu cầu Đức Giê-hô-va,
   Ngài đã đáp lời con.
  2Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu linh hồn con
   Khỏi môi dối trá,
   Khỏi lưỡi phỉnh gạt.

  3Hỡi lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi điều chi?
   Cho thêm ngươi điều gì nữa?
  4Chắc hẳn là mũi tên nhọn của dũng sĩ
   Và than đỏ hực của cây giếng giêng.

  5Khốn nạn cho con vì con ngụ trong đất Mê-siếc
   Và ở dưới các trại Kê-đa!
  6Linh hồn con phải ở chung quá lâu
   Với kẻ ghét hòa bình.
  7Con muốn hòa bình
   Nhưng khi nói đến,
   Chúng đòi chiến tranh.