120

Tej Lus Thov Vajtswv Pab

  1Thaum kuv raug kev ntxhov siab,
  kuv tsa ncauj thov tus TSWV pab
   thiab nws teb kuv tej lus thov.
  2Tus TSWV, thov cawm kom kuv dim
   ntawm cov neeg dag tus nplaig,
  thiab dim ntawm cov neeg dag ntxias
   lub qhov ncauj.

  3Cov neeg dag, nej puas paub hais tias
   Vajtswv yuav ua dabtsi rau nej?
  Nej puas paub hais tias nws yuav rau txim li cas rau nej?
  4Nws yuav muab cov tubrog tej
   xubvos uas ntse zuag plias,
  thiab muab tej hluav ncaig uas cig
   liab ploog rau txim rau ntej!

  5Kuv nrog nej nyob ntawm no nyuaj
   npaum nkaus li
  nyob hauv tebchaws Mesej lossis
   nrog cov neeg Kedas nyob.
  6Kuv nrog cov neeg uas ntxub txojkev
   thajyeeb nyob los ntev lawm!
  7Thaum twg kuv hais txog kev thajyeeb,
   mas lawv txawm xav ua rog ntag.