120

Singx Nzung 120

Daux Gaux Tov Ziouv Tengx Biaux Ndutv, Maiv Zuqc Mienh Hoic

Yangh faaux nyei nzung.
  1Yie zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc yie heuc Ziouv,
   ninh yaac dau yie.
  2O Ziouv aac, tov njoux yie biaux ndutv gorngv-baeqc nyei mienh,
   caux nduov mienh nyei mienh.
  3Meih mbuo gorngv-baeqc nyei mienh aah!
   Oix zuqc bun haaix nyungc meih?
   Aengx jaa haaix nyungc bun meih?
  4Ninh oix longc mborqv jaax baeng nyei forng-cang laic nyei,
   caux maaih douz nyei douz-taanx dingc meih nyei zuiz.
  5Yie zuqc kouv aqv, weic zuqc yie yiem Mesekv Deic,
   yaac yiem Ke^ndaa nyei ndopv-liuh mbu'ndongx.
  6Yie yiem nzorng baengh orn nyei jauv
   wuov deix mienh mbu'ndongx lauh jiex ndaangc.
  7Yie oix taaix-baengh, mv baac yie gorngv nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo oix mborqv jaax.