120

Bài ca thăng tiến

1Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu,
Ngài đáp lời tôi.
2Xin Chúa cứu con khỏi môi dối trá,
Khỏi lưỡi lừa gạt.
3Này, lưỡi lừa dối, sẽ được gì?
Mày sẽ lãnh thêm chi nữa?
4Một mũi tên nhọn,
Một viên than hồng.
5Khốn cho tôi vì ngụ tại Mê-siếc,
Và trú trong lều Kê-đa.
6Tôi ở đấy quá lâu,
Với những kẻ ghét hòa bình
7Tôi chuộng hòa bình,
Nhưng khi tôi nói ra,
Họ lại đòi chiến tranh.