125

Tơlơi Rơnŭk Hơđơ̆ng Ƀing Ană Plei Ơi Adai

Tơlơi adoh tơdang đĭ pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Ƀing hlơi pô đaŏ kơnang amăng Yahweh jing hrup hăng Čư̆ Ziôn yơh,
   jing čư̆ ƀu thâo pơpư̆ pơgơi ôh samơ̆ dŏ nanao hlŏng lar yơh.
  2Kar hăng khul čư̆ čan jum dar plei Yerusalaim,
   ăt tui anŭn mơ̆n Yahweh wang dar pơgang ƀing ană plei Ñu
   čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh kơ hlŏng lar.

  3Ƀing sat ƀai hăng gai hơnuăt git gai gơñu ƀu či ƀu dŏ nanao ôh
   kiăng kơ git gai wai lăng anih lŏn ană plei Yahweh, jing anih Ñu hơmâo jao brơi laih kơ ƀing mơnuih dŏ tŏng ten Ñu;
   tơdah ƀing sat ƀai anŭn ăt dŏ git gai tŏ tui mơ̆n,
  năng ai tơngan ƀing mơnuih dŏ tŏng ten yơh ăt či ngă tơlơi sat ƀai mơ̆n.

  4Ơ Yahweh hơi, ngă hiam klă bĕ kơ ƀing hlơi pô jing hiam klă,
   jing kơ ƀing hlơi pô hơmâo pran jua dŏ tŏng ten hăng Ih.
  5Samơ̆ ƀing hlơi pô wir đuaĭ nao pơ khul jơlan wĕ wŏ,
   Ih yơh či puh pơđuaĭ hĭ hrŏm hăng ƀing ngă soh sat, Ơ Yahweh ăh.

  Rơkâo tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hrŏm hăng ƀing Israel!