125

Yawmsaub kaav rawv nwg haiv tuabneeg.

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Cov kws tso sab plhuav rua Yawmsaub
   kuj zoo le lub roob Xi‑oo kws tsw ua zug le,
   yuav nyob moog ib txhws.
  2Tej roob nyob vej lub nroog
   Yeluxalee le caag,
  Yawmsaub kuj nyob vej nwg haiv tuabneeg
   ib yaam le ntawd
   txwj nub nua moog ib txhws tsw kawg.
  3Cov tuabneeg phem tug cwj yuav tsw kaav
   lub tebchaws kws muab pub rua
   cov tuabneeg ncaaj nceeg lawm,
  sub cov tuabneeg ncaaj nceeg
   txhad tsw cev txhais teg moog ua txhum.
  4Au Yawmsaub, thov koj ua zoo
   rua cov tuabneeg zoo
   hab rua cov kws lub sab ncaaj.
  5Tassws cov tuabneeg
   kws tig rua txujkev nkhaus,
  Yawmsaub yuav coj puab
   nrug cov tuabneeg ua phem ua ke.

  Thov pub cov Yixayee nyob kaaj sab lug.