125

Yêhôwa Dôk Jŭm Dar Phung Ƀuôn Sang Ñu

Klei phung hiu nao kơ ƀuôn doh jăk mmuñ.
  1Phung knang kơ Yêhôwa jing msĕ si čư̆ Siôn,
   amâo dưi mgei ôh, ƀiădah dôk nanao hlŏng lar.
  2Msĕ si čư̆ dôk jŭm dar ƀuôn Yêrusalem,
   snăn mơh Yêhôwa dôk jŭm dar phung ƀuôn sang ñu
   mơ̆ng ară anei leh anăn hlŏng lar.
  3Kyuadah giê mtao klei ƀai
   amâo srăng dôk kiă ôh ngăn dưn phung kpă ênô,
   huĭdah phung kpă ênô yơr kngan diñu ngă klei wê.

  4Ơ Yêhôwa, ngă jăk bĕ kơ phung jăk,
   kơ phung mâo ai tiê kpă.
  5Ƀiădah phung weh đuĕ čiăng tui êlan wê,
   Yêhôwa srăng suôt diñu mbĭt hŏng phung ngă klei wê.

   Brei klei êđăp ênang kơ phung Israel.