15

Tơlơi Ơi Adai Hơduah Kiăng

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh, hlơi či dưi mŭt amăng Sang Yang Ih kiăng kơ kơkuh pơpŭ lĕ?
   Hlơi či dưi dŏ kơkuh pơpŭ ƀơi anih Ziôn jing anih bŏl čư̆ rơgoh hiam Ih lĕ?

  2Anŭn jing hlơi pô rơbat nao hlo̱m ƀo̱m amăng jơlan Ơi Adai
   laih anŭn nanao ngă tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng yơh,
   hơdôm boh hiăp mơ̆ng pran jua ñu jing tơpă sĭt yơh;
  3jơlah ñu ƀu pơhiăp rơkŭt kơ ƀing arăng ôh,
   ñu kŏn pơsoh hĭ ƀing gơyut gơyâo ñu
   ƀôdah pơlar hyu hiăp ƀlŏr kơ ƀing re̱ng gah ñu lơi.
  4Mơta ñu ƀu khăp lăng ôh kơ ƀing hlơi pô Ơi Adai hơngah lui laih,
   samơ̆ pơpŭ pơyom kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Yahweh.
  Ñu ngă tui nanao tơlơi ñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih,
   wơ̆t tơdah tơlơi anŭn pơruă pơhoăč hĭ ñu pô.
  5Ñu brơi arăng čan samơ̆ ñu ƀu mă kơmlai ôh,
   laih anŭn ƀu mă tŭ ôh gơnam plŏm ƀlŏr kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô ƀu soh.

  Hlơi pô ngă tui hơdôm tơlơi hiam anŭn,
   sĭt ñu anŭn ƀu či lê̆ rơbuh ôh.