15

Ðặc Ðiểm của Người Tin Thờ CHÚA

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, ai sẽ được ở trong đền tạm của Ngài?
  Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Ngài?

  2Ấy là người sống ngay thẳng, làm những gì đúng,
  Và nói sự thật trong lòng.
  3Người ấy không dùng lưỡi mình vu khống,
  Không làm hại bạn bè,
  Và không gây sỉ nhục cho người khác.
  4Trong mắt người ấy, kẻ xấu tánh và hay bôi bác sẽ bị coi thường,
  Nhưng ai kính sợ CHÚA sẽ được tôn trọng.
  Người ấy giữ lời thệ hứa, dù bị thiệt hại cũng không nuốt lời.
  5Người ấy cho mượn tiền chẳng để lấy lời;
  Người ấy cũng không nhận của hối lộ để hại người vô tội.

  Phàm ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ bị rúng động.