15

Thơ Đa-vít

1Chúa ôi! Ai được ở trong Đền thờ?
Ai được sống trên núi thánh?
2Đó là người ăn ở thanh sạch,
Ưa làm điều ngay lành,
Thích nói lời chân thật.
3Người không hại bạn, không vu oan,
Không gây gổ hàng xóm láng giềng.
4Người coi khinh những kẻ tội nhân,
Nhưng tôn quý người yêu mến Chúa.
Cứ trung tín, dù bản thân thiệt thòi.
5Người không cho vay tiền lấy lãi,
Không ăn hối lộ hại dân lành.
Đó là mẫu người tồn tại mãi mãi.