15

Tug kws tau moog rua huv Vaajtswv lub tsev

Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, leejtwg yuav nyob
   huv koj lub tsev ntaub?
  Leejtwg yuav moog nyob
   sau koj lub roob dawb huv?
  2Yog tug kws ua lub neej tsw muaj chaw thuaj
   hab ua raug cai,
   hab has lug tseeb tuaj nruab sab.
  3Nwg tsw swv nwg tug nplaig xyaav luas,
   nwg tsw ua phem rua nwg tej phoojywg,
   hab tsw thuaj kwvtij zej zog.
  4Nwg lub qhov muag saib tsw taug
   tug kws ua phem ua qas,
  nwg muab koob meej
   rua tug kws paub ntshai Yawmsaub.
  Yog nwg cog lug twv lawm
   txawm yog yuav poob daabtsw kuj xwj
   nwg tsw hloov lug le.
  5Nwg tsw tsub paaj nyag rua cov kws qev txais,
   nwg tsw yuav nyaj xab nas tug kws tsw txhum cai.
  Tug kws ua tej nuav yuav nyob ruaj,
   tsw ua zug moog ib txhws.