23

Đấng chăn thiên thượng

Thi Thiên của Đa-vít
  1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,
   Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
  2Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
  Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
   3Ngài+ làm tươi mới linh hồn tôi,
  Dẫn tôi vào các lối công chính
   Vì cớ danh Ngài.

  4Dù khi con đi trong trũng bóng chết
   Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
  Vì Chúa ở cùng con;
   Cây trượng và cây gậy của Chúa
   An ủi con.
  5Chúa+ dọn bàn cho con
   Trước mặt kẻ thù nghịch con;
  Chúa xức dầu cho đầu con,
   Chén con đầy tràn.

  6Thật vậy, trọn đời tôi,
   Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
  Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
   Cho đến lâu dài.